ഉമ്മാന്റെ അവിഹിതം തന്ന ഭാഗ്യം

Posted by

ഉമ്മാന്റെ അവിഹിതം തന്ന ഭാഗ്യം

Ummante Avihitham Thanna Saubhagyam Part 1 bY pareed pandari

dmw¥qÀ: Mm³ Njnªp Wn¡p¶p FWn¡v Cs¸m D½ fm{Stf HÅp 4 kÀgw fp¼v D¸ f^n¨p D½ H^p dm¦ns` fmtWKÀ B\v. M§Ä¡v b_]¯¡ dÔp¡sam¶pfnà D¸]pw D½]pw t{bf knkmifm]n^p¶p ASvsNm*v dÔp¡sams¡ Np_¨p CXªp Wn¶p. bns¶ D¸ f^n¡p¶ hf]¯pw Np_¨p t{blvW§Ä D*m]n Cs¸m FÃmk^pw tkÀbn^nª ØnSn bs£ M§Ä bt* Hä¡v Ss¶]m Kokn¨Sv.

D½ kas^ HmÀ¯tZmNvÄhv– B\v D¸ A§sW]m]n^p¶nÃ.

FWn¡v bp_¯p tbm]n bYn¡mWm\v B{Piw tKm`n kn«p NqsX k^m³ D½ S¿m_Ã.

Mm³ H^pbmXv WnÀdÔn¡p¶p A§sW]n^ns¡ D½]psX H^p Nq«pNm^n `anS Bân Ft¶mXv b_ªp D½m¡v H^p _nt`g³gnbv Ds*¶p ASvsNm*m\v NqsX k^m¯sS¶p.

Fsâ fWÊn tUlyw k¶p Hmt^m Nm^y§Ä Mm³ HmÀs¯Xp¯p D½ CX¡v tcm¬ k^pt¼m fm_n Wn¶v hwhm^n¡p¶Sv dmSv–_qfn N]_n]m H^pbmXv hf]w Njnª bp_t¯¡v C_§p¶Sv.

sSantkmsX bnXn¡\sf¶v fWÊn D_¸n¨p H^p Mm]_mjvI Unkhw ko«n C^n¡pt¼mÄ H^p tcm¬ k¶p D½ ASv FXp¯p fm_n Wn¶v In^n¨p hwhm^n¡p¶p bs£ ASv ASnNw tW^w Wo*nÃ

A¶v ^m{Sn dmSv_qfnt`¡v N]_n 20 fnWnäv B]n«pw C_§n]n«nÃ.

Mm³ sX_hn N]_n skânt`g³ kjn tWm¡n Fsâ N®v ^*pw SÅn bp_t¯¡v k¶p sM«n S^n¨p {ZÊv CÃmsS C^n¡p¶p sbs«¶m\v ssN t{lVn¨Sv bq_n C«p Nan¡p¶p Mm³ tbm¬ koZnt]m N*n«p*v C§sW sI¿p¶Sv tW^n«v BUyfm]n«m ASpw D½ hSyw b_ªm N¼n]m]n bs£ DÅns` tUlyw CSv fämÀ¡v tk*n]m\tÃm F¶pÅ In´ Fs¶ kÃmsS tUgysbXp¯n

Np_¨p Njnªp bp_¯p k¶p tcm¬ FXp¯p Bs^t]m knan¨p.

hwhm^n¡p¶p.

FWn¡v N`n¸m]n Mm³ tkPw Fsâ H^p dmPv FXp¯p {ZÊv Wn_¨p imant`¡p k¶p

Wo FknsX¡m Cu bmSn^m{Sn

FWn¡v fXp¯p Wn§apsX NqsX Kokn¡t* Fsâ emkn]ÃtÃm k`pSv N®nÂN*k^tÃ.

Wo Fs´ms¡]m b_]pt¶

FWn¡v FÃmw A_n]mw Mm³ A_nªp Han¨p Nm`nNsams¡ Ft¶mXv Bân b_ªp

F´v b_sª¶p sSan¨p b_]v

B_pfmt]m _nt`g³ Ds*¶p

b W]nâtfmsW H^p AXnNn«n sINnX¯p

AkÄ b_]p¶Sv tN«n«v Fsâ AXpt¯¡v k¶p t{blvWfp*m¡* Mm³ Wnsâ NqsX At{dmZv– k^m¯Sv AkÄ¡v bnXn¡nà Nm^\w Mm³ tbm]m`tà AkÄ¡v s{bmtfmg³ BNq.

F¶m`pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *