ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 2 [സാക്ഷി ആനന്ദ്]

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 2 Erattakkuttikalude Makkal Part 2 | Previous Part
Author : സാക്ഷി ആനന്ദ്   Ca]½]psX ko«nWpÅns` hpµ^fm] dÍv_qfns` ASnhpµ^fm]
Nmf¡mjvINÄ N*v Fsâ l^o^fmsN {bN¼WwsNm*v , ^àfmNtk N«bnXn¡psf¶p tSm¶n] H^p
Wnfngw….CWn NqXpS tW^s¯ s`hvdn]³ AWp{eqSnNÄ¡v AkÀ C^pkt^]pw kn«psNmXp¯m , S³s_
Nm^yw k`n] b^p§`n B]mt`m ?…F¶ In´]m Mm³ bns¶ sSÃpw Bt`mIn¨p Wn¡msS , sfsà B
BtQmgsNmjp¸nt`]v¡v […]

Continue reading

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 61 [Sachin]

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 61 Ente Ammaayiamma part 61 By: Sachin | www.kambimaman.com
Click here to read Ente Ammayiyamma All parts   NT SpX^p¶p … bns¶ Np_¨v tW^w
MmWpw f½n]pw Npª½]pw NqXn hwhm^n¨n^p¶SnWv tlgw f½n]pw Npª½]pw Np_¨v b\n NqXn
SoÀ¡mWps*¶pw b_ªv AXp¡a]nt`¡v tbm]n ..Ak^v tbm]n Np_¨v Njnªs¸m Mm³ tWs^ M§apsX
fp_n]n tbm]n C^pg[v[nNapw Du_n fmän hz´{´Wm]n ssN`n fm{Sw DXp¯v […]

Continue reading

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 4 [നീരത്]

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 4 BOY FRIEND 4 BY NEERATH | PREVIOUS PART t{bmÕmiW§Ä¡p Wµn..
CãfmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p… ^mkns` GSm*v Gjv f\n. fWp WÃ D_¡fm\v. C¶s`s¯
N`mb^nbmXnNapsX£o\¯n b^nh^w f_¶p D_§pN]m\v fWp. D_¡¯n Ssâ sIkn]n Ft´m A^n¡p¶
tbms` tSm¶n] fWp, sIkn]n S«n sNm*v sbs«¶v ImXn F\oäp. “”hm_nWv F\o¡m³
B]ntÃ,Hmcohn tbmNt*””. In^n¨p sNm*p doW fp¶n WnW¡p¶p.Mm³ hf]w tWm¡n. “”ivÒvfv
C¶v […]

Continue reading

വാസുകി 4 [ശ്യാം ഗോപാൽ]

വാസുകി 4 Vasuki Part 4 bY Shyam Gopal | www.Muthuchippi.net PREVIOUS PARTS Np_¨p
sskNn F¶p A_n]mw .. fm¸p tImUn¡p¶p … lymw tPmbm hmkn{Sn Np«n¡v AIypSsW Wt¶
tdmVn¨n^p¶p , Wà D_¨ l^o^fm\v fm{Sfà B N®pNans` Sna¡w ASp fWhn Wn¶pw fm]p¶nÃ
..hkn{SnNp«n Ssâ _qfn k¶p N«n`nt`¡v Nfnjv¶p NnX¶p , C{S Wmapw tSm¶m¯ Ft´m H¶v
SWn¡p Ct¸mÄ hwekn¨n^n¡p¶p , […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 11 BY VISWAMITHRAN  CLICK
HERE TO READ PREVIOUS PARTS OF THIS STORY     ^mkns` Fsâ bSnkv hf]¯n`pw tW^s¯
Mm³ Fjpt¶äp. bSnkn`pw knb^oSfm]n HmXm³ tbm]n. tNmtaKnWN¯pÅ t_mZn`qsX]m\v Hm«w.
A^ Nnt`mfoä^v HmXn]t¸mtj Mm³ £o\n¨p. “”Cs{Ss]ms¡]ptÅm ÌmfnW?”” tbm]tZ]v. FÃmw
tbm]n. “”C§sW NnS¨m bns¶§sW sNms*s] Nan¡pw?”” kà fphv–`n bkÀ FN-vhv{X ftäm
Nn«ptfm¶v […]

Continue reading

പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാല്‍ 2 [Smitha]

പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാല്‍ 2 Pennorumpettaal Part 2 bY Smitha | Previous Part     AlzSn
NX¶p k^pt¼mÄ sF hn ]pkn³s_ fp¼n gnWn]p*m]nÀ¶p. “”””§vim, Wo kt¶m?” AkÄ
AlzSns]¡*v– Blzmht¯msX tImUn¨p. “”””Mm³ N^pSn, Wo F¶pw k^p¶ htfs¯ k^qÅq¶v-. Wo
tW^s¯ k¶tÃm tfmsa. W¶m]n,” “”””F§Wp*v tI¨n, AkWv? ASv b_,” “”””tbXnt¡* tfmsa,
ssUkw Nm¯p,” gnWn AkapsX ssN¿n bnXn¨p. “”””Hiv,” AlzSn BlzmhWnlzmhfpSnÀ¯p. […]

Continue reading

രണ്ടാനമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന ദേവത

 രണ്ടാനമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന ദേവത  Randanammayude Roopathil Vanna Devatha Author
Ram Mm³ t^minSv , bYn¡pt¼mÄ Fsâ Aѳ PÄcns` dnhnWÊv Hs¡ WnÀ¯n Wm«n k¶p…Bkly¯nÂ
NqXpSÂ h¼mUn¨Sv sNm*v Ss¶….ssb³ MmWpw AÑWpw A½]pw ht´mgw B]n Njnªp…bs£ ASv Nps_
WmÄ Wo*nÃ….’A½ Nm³hÀ k¶p f^n¨p…..bns¶ Nps_ WmÄ koXv H^p lvflmW tbms` B]n…….At¸mÄ
Fsâ AÑWv 40 k]Êv..ko«pNmÀ WnÀdÔnIv AÑsW tks_ sN«n¡m³ So^pfmWn¨p…A§sW […]

Continue reading

റംസാൻ്റെ ഹൂറികൾ

റംസാൻ്റെ ഹൂറികൾ Ramsante Hoorikal bY Sugunan kas^ Nm`fm]pÅ H^p B{Pifm\v H^p N¼n
NT FjpSpN F¶pÅSv. CSv Fsâ BUy hw^wefm\v B]SnWm Fs¶¦n`pw sSäpNpä§Ä k¶n«ps*¦nÂ
£fn¡pN …… bÅn]ns` ^mkn`s¯ dm¦pknan tN«m\v _whm³ D_¡fp\À¶Sv. F¶s¯]pw tbms`
UnWI^yNÄ Njnªv Npan¨p s_Zn B]n e£\w Njn¡mWm]n Ak³ Smsj C_§n k¶p.tb^ptN« A_]v¡Â
f³hn`ns` sh]vUv A`n]psX fq¶mfs¯ sbmt¶mfW]m\v _whm³. _whmWv KWWw WÂNp¶nsX B´^nN
^à{hmkw […]

Continue reading

നഗരം മാറ്റിയ നാട്ടുകാരി അമ്മ 4

നഗരം മാറ്റിയ നാട്ടുകാരി അമ്മ 4 Nagaram Matiiya Nattukari Amma 4 bY Nandu CLICK
HERE TO READ PREVIOUS PART NAGARAM MAATTIYA NATTYKARI AMMA N®³ tW^s¯ Fjpt¶äp…
bt£ At½ AknsX H¶pw N*nÃ. fp_n]psX H^p tNm\n A½ C^n¡p¶p. ^m{Sn V^n¨n^p¶ khv{S§Ä
fm_n]n«v Ct¸mÄ Wm«n Wn¶v k¶t¸mÄ DXp¯n^p¶ hm^n]m\v tkgw.. A½]psX N®v N^ªpN`§n]
C^n¡p¶p… Mm³ AXp¯p NnX¶ H^p ssN`n]pfpXp¯v […]

Continue reading

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം Shanuvinte Swargam By മുംതാസ് കൊല്ലം   gmWp 21 k]hv dn tNmw
AkhmW kÀg knUymÀ°n Nm\m³ hpµ^³ WÃ D_¨ l^o^w Cksâ NT]m\v Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv.
g_cpUosâ]pw hpiv_]psX]pw fq¯fN³ B\v gmWp. H^p AWpK¯n]p*v.gmWn F¶p knan¡p¶ gmWnS,
19 k]hv bYn¡m³ f*n]m]SnWm 6 fmhw fps¶ sN«n¨p kn«p Ct¸mÄ eÀ¯mknsâ ko«n B\v
g_cpUo³ PÄcn B\v. hpiv–_ h-vNqÄ Xo¨_pw 45 […]

Continue reading