കാമതീയിൽ എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ 2

കാമതീയിൽ എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ 2 Kamatheeyil Eriyunna Jeevithangal Part 2 Author : ഇരുട്ടിന്റെ രാജാവ് | Previous Part kmSn`n ko*pw fp«v tN«p,icvh¯v– BNmwgt]msX kmSn Sp_¶p.kmSn`nW¸p_¯v– AkapsX Nq«pNm^n ldmW B]n^p¶p.Nq«pNm^ns] N* icvh¯v– H¶v sM«n.B sM«Â AkÄ Nm\pN]pw sI]vSp . ” F´m Wo {ZhnRv _qfn ? ldmW “”MmWnknsX Bs^¦n`pw Dt*m F¶v tWm¡m³ k¶Sm “” icvh¯v– ‘F¶n«v F´m Fs¶ knan¡msS […]

Continue reading

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) [ഡോ.കിരാതന്‍]

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) kambimamante Maathram Chitta Episode 10 Author : [ഡോ.കിരാതന്‍] | Previous Parts “” ldmW fpt¯….. Wnsâ C¡nan lÐw Fs¶ kÃmsS tfmin¸n¡p¶p….. CWn]pw C¡nan]mNs«….. “”. “”….. ISn¡tà hmt_…. lzmhw Nn«msS Cu bmkw I¯v tbmNptf…. “”. “”…… A§sW Wns¶ ImNm³ knXnà fpt¯…. Wnsâ bqän NnX¶v bpa¨nt« Wns¶ Mm³ knXq….. “”. ASv b_ªkapsX fp`Nsa dWn]sâ DÅn`qsX AfÀ¯n bnjnªp. […]

Continue reading

മയിൽ‌പീലി 4 [KOchoonj]

മയിൽ‌പീലി 4 Mayipeeli Part 4 By KOchoonj | Previous Part       k`n] H^p £fmb\t¯mXpNqXn]m\v Mm³ Cu bmÀXv SpX§p¶Sv.. kas^t]s_ Smfhn¨p.. thm_n… Nm^\§Ä b`Sm\v… hf]fnÃm¯Spw F§sW fpt¶m«p sNm*ptbmN\w F¶ hwl]kpw fWÊn hµ^ve§av sSan]m¯Spw FÃmfm\v B Nm^\§Ä… F§tWm FjpSn]Sm\v… Cãs¸Xptfm F¶_n]nÃ.. knfÀlW§Ä SoÀ¨]m]pw b_]pN…. ko*pw fm¸v… knlm`fm] BNmlknSmW¯n I{µ³ Ssâ bq^v\^qb¯n hpµ^n]m] eqfn]nt`¡v N®pwW«n^n¡pN]m\v… NqsX N®pNÄ In½n¡m\n¨p H^pbmXv […]

Continue reading

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 2 [സാക്ഷി ആനന്ദ്]

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 2 Erattakkuttikalude Makkal Part 2 | Previous Part Author : സാക്ഷി ആനന്ദ്   Ca]½]psX ko«nWpÅns` hpµ^fm] dÍv_qfns` ASnhpµ^fm] Nmf¡mjvINÄ N*v Fsâ l^o^fmsN {bN¼WwsNm*v , ^àfmNtk N«bnXn¡psf¶p tSm¶n] H^p Wnfngw….CWn NqXpS tW^s¯ s`hvdn]³ AWp{eqSnNÄ¡v AkÀ C^pkt^]pw kn«psNmXp¯m , S³s_ Nm^yw k`n] b^p§`n B]mt`m ?…F¶ In´]m Mm³ bns¶ sSÃpw Bt`mIn¨p Wn¡msS , sfsà B BtQmgsNmjp¸nt`]v¡v […]

Continue reading

പൂച്ചകുട്ടി

പൂച്ചകുട്ടി Poochakkutty bY Sulfath F³sä NTmbm{Sw Wnkn³ tbman]m]n h¦Â¸n¡pN. In¶en¶fm]nt¸m] tNmtaKv bYW¯n³sä dm¡nb{Sfm] H^p t`mZv hbvanNapfm]v Mm³ sIs¶]v¡v Naak*nN]_n. AknsX F³sä tNmtaKv dÍn NdoÀ H^p sI_n] tKm`n s_Zn]m¡n knan¨Sm\v Fs¶. Ak³ tKm`n sI¿p¶ N¬hv{X£³ N¼Wn]n hq¸ÀsskhÀ ASm]n^p¶p F³sä tbmÌv. Ak³ AknsX F³KnWo]_pw. Smfhw Ak³sä NqsX kmXN ko«nÂ. H^p sI_n] 2 sdZv_qw kmÀ¡ koXv. sS*nNp¯pbmas]Xp¯ FWn¡v B […]

Continue reading

സാലി 7

സാലി – 7 SALI KAMBIKATHA PART 07 PREVIOUS PART PLEASE CLICK HERE | KAMBISTORIES.COM  F³s_ cv`män F¯n]t¸mÄ hf]w h´yAXp¯p. hm`n]pw tKmhpw bp_¯p tbm]n F¶v tSm¶p¶p. AW¡w H¶pw CÃ. Wà go\w D*v. NtdmZv– Sp_¶p dm¡n]n^p¶ Np¸n]n Wn¶pw ^*p sbPv NpXn¨psNm*v N«n`n NnX¶p. hz`vbw NÅpNpXn¨m D_¡w hz]w k¶psNmÅpw. ASpsNm*v Mm³ f²yw S`]v¡p bnXn¡p¶ A{S NpXn¡m_nÃ. b` Ø`¯pw F³s_ fUybmWs¯ […]

Continue reading

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 5 [പോക്കർ ഹാജി]

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 5  Aasakthiyude Agninalangal Part 5  bY: പോക്കർ ഹാജി | Previous Parts   ..ASnWp dm{Sqfn tbmNp¶sS´nWm..tI¨n]nt§m«p tN_n]n^n¡p Mm³ Wà tbms` kXn¨p ¢oWm¡n S^mw.. ..s§ Wos]m . .. FXn bpsà Wos]m^p sb®sÃ.. .. “”‘..ASnsW´m Mm³ sI]ñm ..tI¨n¡p Wm\fms\m Mm³ sI¿p¶Sp sNm*p..””‘ “”‘..Wm\sfm¶pfnÃ. ..F¶m`pw..””‘ “”‘. ..H^p F¶m`pfnà Mm³ tbm]n A¨sâ tgknRv shäv FXp¯p sNm*p k^mw tI¨n tfl¸p_t¯¡p […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 11 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 11 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 11 BY MEESA PRAKASAN PREVIOUS PARTS At¸mjpw en¯n]n NqXn kÕ`]psX S`]ns` tIm^ kmÀs¶mjpNpN]m]n^p¶p…….kÕ` Smtj¡v kos\m¶p bnXªp……AkhmWw B Nm`pNÄ Wn`s¯m¶p Np¯n kÕ`]psX {bm\³ Cu t`mNt¯mXv knXb_ªp………………………….. bSnknÃmsS tW^s¯ tÌgWn F¯n] hSylo`sW¡*p bm_mkpNm^³ H¶v A´man¨p….””F´m hmt_…tW^s¯….bSnknÃmsS….. “”bSnknÃm¯ Nm^y§Ä Hs¡ WX¡pt¼mÄ bSnknÃmsS tW^s¯ F¯t* bn.hn…?hSylo`³ In^n¨psNm*v b_ªp…..tÌgWNt¯¡p N]_n…..hf]w Ft«fp¡mÂ…..bSnsWm¶^¡m\v KnÃm fKnhv–t{XänWpfp¶n imK^mtN*Sv….hSylo`³ […]

Continue reading

പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പണ്ണൽ

 പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പണ്ണൽ Police stationile Pannal bY Thomas JK   hdv C³hv–sbÎÀ K]tfmi³ ssWäv Zyq«n¡v C_§n]Sm]n^p¶p. NqsX siZv tNmÌdnÄ tPmbn bnÅ]pw. tPmbn bnÅ K]tfmisâ knlzhvS³ B\v. K]tfmi³ hpµ^³, hpfpO³. ASv–`änNv tdmZn. B_Xn sbm¡w. {bm]w 36 k]Êv. sb®v H^p sI_n] koNvsWhv B\v K]tfmiWv. tPmbn bnÅ¡v ASv W¶m]n«v A_n]mw. bnÅ b` I^¡pNsa]pw K]tfmiWv H¸n¨p sNmXp¯n«p*v. tNmtaKv Npfm^nfmÀ […]

Continue reading

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 61 [Sachin]

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 61 Ente Ammaayiamma part 61 By: Sachin | www.kambistories.com Click here to read Ente Ammayiyamma All parts   NT SpX^p¶p … bns¶ Np_¨v tW^w MmWpw f½n]pw Npª½]pw NqXn hwhm^n¨n^p¶SnWv tlgw f½n]pw Npª½]pw Np_¨v b\n NqXn SoÀ¡mWps*¶pw b_ªv AXp¡a]nt`¡v tbm]n ..Ak^v tbm]n Np_¨v Njnªs¸m Mm³ tWs^ M§apsX fp_n]n tbm]n C^pg[v[nNapw Du_n fmän hz´{´Wm]n ssN`n fm{Sw DXp¯v […]

Continue reading