കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) [ഡോ.കിരാതന്‍]

Posted by

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010)

kambimamante Maathram Chitta Episode 10

Author : [ഡോ.കിരാതന്‍] | Previous Parts

“” ldmW fpt¯….. Wnsâ C¡nan lÐw Fs¶ kÃmsS tfmin¸n¡p¶p….. CWn]pw C¡nan]mNs«….. “”.

“”….. ISn¡tà hmt_…. lzmhw Nn«msS Cu bmkw I¯v tbmNptf…. “”.

“”…… A§sW Wns¶ ImNm³ knXnà fpt¯…. Wnsâ bqän NnX¶v bpa¨nt« Wns¶ Mm³ knXq….. “”.

ASv b_ªkapsX fp`Nsa dWn]sâ DÅn`qsX AfÀ¯n bnjnªp. knNm^¯n AkÄ WXp ka¨p. At¶^w M§Ä Wn¡p¶ emPt¯¡v Nm`Xn lÐw k^p¶Sv A_n]m³ Njnªp.

Nmhnfpw, Wcohp½]pw B]n^p¶p ASv. knNm^¯n Npan¨v Wn¡p¶ Mm³ kn]À¡mWpw SpX§o^p¶p. Fsâ NÅ emkw N* Wcohp½¡v Nm^y§Ä bnXnNn«n. B Ip*n sI_pSm]n NÅ In^n kn^n]p¶p*m]n^p¶p.

“”….. N®³ hmt_….. _mkp¯À fpS`man]psX A½m]½s] ^£n¡m³ him]n¨SnWv fpS`man Wµn b_]m³ b_ªp…… “”.

Nmhnfm]n^p¶p _mkp¯À b_ª Wµn kmINw A]mÄ¡v tk*n Ft¶mXv b_ªSv.

“”….. F¶o«v fpS`man FknsX Nmhowtf…. “”.

“”….. fpS`man {bgÀ N]_n timhvbnä`n AtÃ….. Nm^y§Ä A_nªSpw As¸m Ss¶ N®³ hmt_ Nm\\w F¶v b_ªp….. bns¶ MmWm\v khv{S§Ä bm¡v sI¿p¶ Sn^¡n`m\v Fs¶ms¡ b_ªv Hjnkm¡n]Sv….. F´m]m`pw fpS`man fq¶m`v khv{S sN«pNÄ S¶v kn«n«p*v…. “”.

“”….. ASv tNmaXn¨tÃm hmt_…. F´m]m`pw fpS`man]pfm]pÅ b^nI]w hm_nWv WÃtS k^q¯p.. “”.

Wcohp½ ASv tN«v In^n¨p. Ak^psX km¡pNÄ Fs¶]pw H^pbmXv ht´mgn¸n¨p. Wmsas]§mWpw In´n¡ptdmÄ sb¼ntÅ^psX bq_v N*v f]§n hf]w Naªp Fs¶m¶pw tSm¶nÃtÃm. NqXmsS timÄsh]n`m]n khv{S§Ä Zo sI¿p¶ k¼sW]m\v b^nI]s¸Xm³ hmVn¨Spw.

“”….. F´m]m`pw fpS`man C¶v ^m{Sn Wm«nt`¡v bp_s¸Xm³ bäptfm F¶v tImUn¨n^p¶p…… ASpw N®³ hm_psX Aen{bm]w B^mªSnWv tlgw fm{Sw…. “”.

Nmhow fpS`man]psX fWÊn`n^n¸v b_ªp. hSy¯n At¸mjm\v A]mapsX em^y]psX A½]psX AXpt¯¡v Inä F¯nNm\ptfm F¶mt`mIn¨Sv.

“”….. FWn¡v F{S]pw tW^s¯ Wm«n F¯n]m A{S]pw W¶v Nmhnwtf… ‘.

Mm³ Fsâ Aen{bm]w AktWmXv b_ªp. Wm«n F¯n]m sI]vSv SoÀt¡* b\nNÄ H^pbmXp*v.

“”….. A§sW]ms\¦n fpS`man H^p k*n S^s¸Xp¯msf¶v b_ªo«p*v….. ASn fq¸^psX em^y]psX D½s]]pw Sn^nsN sNm*pk^mtÃm….. “”.

Nmhow b_ªSv tN«t¸mÄ FWn¡Sv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *