പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് [🎀 𝓜 𝓓 𝓥 🎀]

പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് Pappayude Swantham Appoos | Author : MDV   റോസി എഴുതിയ
പിതാവും പുത്രിയും എന്ന ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കിയ എന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഇത് , അത്
വായിച്ചവർക്കും ഇത് വായിക്കാവുന്നതാണ് , ആസ്വാദനം നഷടപെടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പു
തരാം , റോസിയോട് ഇത്ര മനോഹരമായ കഥ തന്നതിൽ എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി
രേഖപെടുത്തുന്നു . ഒപ്പം ഇതിന്റെ പേജ്ന്റെ എണ്ണം വേണ്ടുവോളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് .
പ്രെഗൻസി ഫെറ്റിഷ് സീൻ […]

Continue reading