ജോലിക്കുവേണ്ടി 8

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 8 Jolikuvendi Part 8 bY:sunitha | Previous part bpÅn Fsâ
fpNan N]_n NnX¶p F¶n«v Fsâ ftä fp`]pw {dm]n Wn¶pw bp_s¯Xp¯p FWn«v– Fsâ ^*p
ssN]pw fpNant`¡p bnXn¨p C_ps¡ k¨p Fsâ N£¯n D½k¨p F¶n«v Wm¡psNm*p AknsX sfm¯w
W¡n St]¡pk¶p Wn¸nan Wm¡psNm*p N_¡n §m³ {bSo£n¡m¯t¸mÄ AknsX Hä¡mXn §m³ tkUWn¨p
knan¨ptbm]. Ft¶mXv tkUWnt¨m F¶p tImUn¨t¸mÄ §m³ H¶pw fn*n]nà […]

Continue reading

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 3 [ അർച്ചന ]

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 3 [ അർച്ചന ] ENTE KADHA GOURIYUDEYUM PART 3 BY ARCHANA
| PREVIOUS PART Cu NT SpXÀ¶v km]n¡pN.. Cãfm]m Nfâv– CXm³ f_¡*….. Wn§apsX
Aen{bm]w AWph^n¨p fm{Stf FWns¡sâ sSäpNpä§Ä b^ni^n¨p fpt¶m«p tbmNm³ hmVn¡q….
AkapsX fpOw BsN Ipk¶p….N®pNÄ N`§n…… AkÄ NpWnªn^p¶p N^]m³ SpX§n……. Mm³
sM«ntbm]n…… ssUktf CSnt¸m F´m……..– Mm³ fWÊn b_ªp…. tks*¦n tk* F´nWm Fs¶ […]

Continue reading

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 9

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 9  ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 9 BY INC*STMAN
| PREVIOUS PARTS SpX^p¶p … bm`v sNm*v k¶ hv{So þ sSm«p AXp¯ ko«ns` Ss¶ B\v.
Ak^psX ko«n blp D*v. Øn^w B]n«p ^mkns`]pw sskNn«pw Hs¡ bm`v km§p¶Sv AknXp¶v
Ss¶. W½sX Ss¶ fsäm^p b_¼n B\v Ak^v blpsW sN«p¶Sv Hs¡. A½¨nsX H^p ln¦nXn NqXn
B\v Ck^v. […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5  BALYATHILE ORMAKAL PART 5 BY ANOOP SS | Previous Part  
ko«ns`¯n] Mm³ At¸mÄ Ss¶ Nn\_nsâ N^]n tbm]n Npan¨p k¶p.F¶n«p {dm]pw bmkmX]pw
ASnWpfpNan fmN-vhn]pw V^n¨p AXp¡atKm`n]n GÀs¸«p.H^p F«pf\nt]msX eÀ¯mkv F\oäp
bÃp tS¨p Npan¨p s_Zn B]n k¶p. Mm³ Nm¸n sNmXp¡pt¼mÄ Wm¯q³ NpX]pfm]n ko«nt`¡p
k¶p.D®ns] Sn^¡n]t¸mÄ CSpks^ F\oänà fj]tà b\n]nÃm¯SpsNm*p AkÀ knan¨nÃ
F¶pb_ªp.^mkns` WX¶ b\n]psX £o\w […]

Continue reading

കവിതനായർ അമ്മയും ദീപടീച്ചറും 2

കവിതനായർ അമ്മയും ദീപടീച്ചറും 2 Kavitha Nair Ammayum Deepa Teacherum  Part 2
എഴുതിയത് ഗോപുക്കുട്ടൻ     s{bmÕmiW¯nWp Wµn.Mm³ km¡p bm`n¨p Mm]_mjvI FjpSn. tbKv
Np_ªSn £fn¡pN. s`hvdn]³ Hs¡]m]n bpSn] A]¡mÀ F¶ NT Cu Sofn Ss¶]ms\¶v tSm¶p¶p,
ASv km]n¨n«v CknsX k^pt¼mÄ Wn§Ä¡v tdm_än¡ptfm Fsâ NT?. Cu SpX¡¡m^sW ssNknXsÃ..
Xo¨À C_psN bp\À¶p A½]psX I´n]n`pw bp_¯pw ssNNÄ HmXnWX¶p. H¸w A½]psX […]

Continue reading

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ [സഞ്ജു സേന]

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ Eden Thottathinte Kavalkkaran bY സഞ്ജു സേന
hpir¯p¡sa hMvKp thW F¶ Mm³ Nps_ Nm`¯nWp tlgw H^p NT]pfm]n k^nN]m\v .hwl]nt¡*
F¶t¯]pw tbms` CWvshhv_v Ss¶ kng]w .B kng]w Sm`vb^yfnÃm¯kÀ¡p tk*n H^p fp¶_n]n¸v
S¶Sm\v .NqXpSs`m¶pw b_]mWnà .CWns]Ãmw km]W¡mÀ b_]s« . ^*mfs¯ sbPv Hjns¨¦n`pw
BUys¯ sbPv C_§n tbm]Snsâ N¯Â Ct¸mjpw dm¡n Wn¡p¶SnWm Dtb£n¨p.. N`ym\ St`¶nsâ
BtQmgw Njnªp FÃmk^pw […]

Continue reading

ഒരു ട്രെയിനിങ് അപാരത

ഒരു ട്രെയിനിങ് അപാരത Oru Training Apratha bY ലൗലി ജോസ്     H^p s{X]nWnRv Abm^S
Mm³ AWqbv .AWp F¶v knan¡pw..Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Njnª kÀgw Fâ KoknS¯n WX¶
H^p hwekw B\v..Mm³ H^p F³vKnWo_nRv ÌpZâv B\v..M§ÄNv FÃm kÀgkpw M§apsX {dm©pfm]n
dÔs¸« GsS¦n`pw H^p NwbW]n s{X]nWnRv F¶ H^p IXRv D*v…W½Ä Ss¶ N¼Wn N*v
bnXn¡\w..Cu kÀgw skt¡g³ BUys¯ fmhw fpjpk³ […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 4 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 4  BALYATHILE ORMAKAL PART 4 BY ANOOP SS | Previous Part  
A¶v ko«n F¯n]t¸mÄ GNtUlw H³bSv f\n Njnªp.eÀ¯mkp fq¡äw NpXn¨p tdmVfnÃmsS Sn®]nÂ
NnX¶p_§p¶p*m]n^p¶p. Mm³ tkPw tbm]n e£\w D*m¡n, bn¶oXv tbm]n Npan¨n«p k¶p Bim^w
Njn¨n«p NnX¶p.tKm`n]psX £o\w Ds*¦n`pw N®X¡pt¼mÄ fWÊn sSan]p¶Sv D®n]psX
Km¡nk]v¸pw Akâ N_p¯ WoafpÅ N^nko^Wpfm]n^p¶p.ASnsW ko*pw Nm\mWpÅ tfmiw DÅnÂ
A`]Xn¡p¶p.Ak³ A½]psX {bm]fm] hv{Sot]msXm¸w […]

Continue reading

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 6

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 6  ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 6 BY INC*STMAN
| PREVIOUS PARTS   A½¨n N®v Sp_¶p Fs¶ tWm¡n. H^p Wq dÔw tbm`pw CÃmsS sNmjp¯p
fq¸n¨ Np®]pw Nm\nIv Wn¡p¶ f^p fN³. A½¨nsX N®pNÄ knXÀ¶p k^p¶Sv sl^n¡pw Nm\mw .
GsSm^p fpSnÀ¶ hv{So]pw sNmSn¡p¶ Wnfngw. Nma¡qäsâ N^p¯pfm]n H^p ]pkmkv sSm«p
fp¶nÂ. H^p Wnfngw A½¨n AXnfpXn […]

Continue reading