സന്ദ്യ ചേച്ചി

ഇത് എന്റെയും എന്റെ ആത്മ സ്നേഹിതന് ദീപുവിന്റെ പെങ്ങളുടെയും കഥയാണ് വളരെ അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവ കഥഎന്റെ പേര് സുമേഷ് സ്ഥലം തിരുവന്തപുരം ഈ കഥയിലെ നായിക എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പെങ്ങള്ആയ സന്ദ്യ ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചിയ്ക്ക് എന്നെക്കാള് ഒരു 5 വയസ് കൂടുതല് വരും ഈ കഥ നടക്കുന്ന ടൈമില് സന്ദ്യേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞുഒരു 2 വര്ഷം ആയിക്കാണും ചേച്ചിയുടെ ഹസ്സ് ദുബായില് ആയിരുന്നു ചേച്ചി പി എസ് സി പഠിക്കുകയായിരുന്നു ചേച്ചി ദീപുവിന്റെ വീട്ടിലും […]

Continue reading