കമ്പിക്വിസ് – 2017 ഉത്തരങ്ങളും സമ്മാനപ്രഖ്യാപനവും

കമ്പിക്വിസ് – 2017 – ഉത്തരങ്ങളും, സമ്മാനപ്രഖ്യാപനവും   കമ്പിക്വിസിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും… കമന്റ്സ് ഇട്ടവർക്കും… പ്രോൽസാഹനം നൽകിയവർക്കും പഴഞ്ചന്റേയും ഇഷയുടേയും ഒരായിരും നന്ദി… 2, 3, 4 ചോദ്യങ്ങൾ വിവാദമായതു കൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്… ബാക്കിയുളള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കുള്ള 17 മാർക്കിൽ മുഴുവൻ മാർക്ക് ആരും നേടിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്… എന്നാലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയിരിക്കുന്നത് ബെൻസിയാണ്… രണ്ടാം സ്ഥാനം ശ്രീക്കുട്ടനും മൂന്നാം സ്ഥാനം കൈക്കലാക്കിയത് തമാശക്കാരനുമാണ്… എല്ലാ വിജയികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ… നിങ്ങൾക്കുള്ള കമ്പിപോസ്റ്ററുകൾ ഡോ: kambimaman വഴി താമസംവിനാ […]

Continue reading