പാലാക്കാരനുമമ്മായിയമ്മേം [മന്ദന്‍ രാജാ]

പാലാക്കാരനുമമ്മായിയമ്മേം Palakkaranum Ammayiyammem Author : ManthanRaja . “”
tIÀ¸p¦Â bÅn CXkN sSt¡¸_¼n f^n¨ptbm] Huth¸nsâ]pw f_n]m½]psX]pw fNWm] Wn¡p¶
k_oSnsW N`ym\w Njn¡m³ h½Sfmt\m ?”’ foWp F¶ hnhn`n AXp¯v Wn¡p¶ k_oSv F¶ sWÂhs\
H¶v tWm¡n .sWÂh¬ Aksa bman tWm¡n .bÃpNXn¨pw N®p^p«n]pw sWÂh¬ Aksa
tWm¡nt¸Xn¸n¡p¶p*v AXp¯p Wn¶ A½¨n hm_m½ N¿n bn¨n]tSmsX Aka`vbw D¨¯n Ss¶ b_ªp
“”‘ h½Sw “””” “””” […]

Continue reading

ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര

ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തേപ്പുകാരി ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര Physics Teacher
Theppukaari Geethayumaayi Koritharippicha Oru yaathra Author : writer
Bhageerathanpillai Mm³ ^mtKgv ,fp¸Sp k]Êv. Sn^pkW´bp^¯p B\v koXv. BÀfn]n tKm`n
sI¿p¶p. hvtbmÀXvhv tNm«]n`m\v FWn¡v tKm`nNn«n]Sp. NpSn^ hkm^n B\v Fsâ sFäw.
tUlo] A´À tUlo] fÕ^§an Mm³ bs¦Xp¯n«p*v. H^p ss{XWnwPnWm]n sNm¨n]n k¶Sm\v.
s{X]nWnRv Njnªp dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. Sn^pkW´bp^¯p F¯pt¼mtj¡pw […]

Continue reading

രാധാമാധവം 3 [Madhav]

രാധാമാധവം 3 RadhaMadhavam Part 3 | Author : Madhav Previous Parts | Part 1 |
Part 2 |   A½]psX fp` sM«pNsa fm_n fm_n D_n©n NpXn¨p sNm*n^p¶t¸mÄ A½]psX A^s¡«p
S¶nt`¡v tI^p¶Sv MmW_nªp. ASv Ssâ knKrwen¨ Np«Wn Af^p¶p. A½]psX ssN Fsâ S`
A½]psX fm_nX¯nt`¡p tIÀ¯fÀ¯n. Fsâ ssN AtSmsX A½]psX kn^nª I´nNsa SjpNn AfÀ¯n
kn^`pNÄ B I´n knXknt`¡v […]

Continue reading

ഞാൻ മീനു [മീനു]

ഞാൻ മീനു Njaan Meenu Part 1 Author Meenu Mm³ foWp Zn{Pn cÌv C]À sI]p¶p Mm³
tNmtaKn sI¶ hf]¯p AknXpÅ Ìmcn H^p tI¨n FWn¡v A_n]p¶ Bam]n^p¶p A§sW fn¡ Unkhkpw
tbmNp¶Spw k^p¶Spw M§Ä H^pfn¨p B]n tI¨n fn¡t¸mjpw FWn¡v gmÀK A§sWms¡ km§n S^pw
tbjvhv tWm¡pt¼mÄ Ft¸mjpw Nps_ ssbh D*mNpw A§sW 3fmht¯maw tbm]n §§Ä WÃ^oSn]nÂ
AXp¯v k¶p H^p Unkhw […]

Continue reading

ഓറല്‍ സെക്‌സ് ആരോഗ്യത്തിനു ഗുണമോ ദോഷമോ?

ഓറല്‍ സെക്‌സ് ആരോഗ്യത്തിനു ഗുണമോ ദോഷമോ?   സെക്‌സില്‍ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്.
ഇതില്‍ സാധാരണ സെക്‌സ് അല്ലാതെ ഓറല്‍ സെക്‌സ്, ഏനല്‍ സെക്‌സ് എന്നിങ്ങനെ പല
തരമുണ്ട്. സെക്‌സില്‍ വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു
പരീക്ഷിയ്ക്കാവുന്നവ. സെക്‌സില്‍ തന്നെ ഓറല്‍ സെക്‌സ് ഒരു വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന
ഒന്നാണ്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പെട്ടെന്നു തന്നെ രതിമൂര്‍ഛയുണ്ടാകാന്‍ സഹായിക്കുന്ന
ഒന്നാണിതെന്നു വേണം, പറയാന്‍. എന്നാല്‍ ഓറല്‍ സെക്‌സിന് ചില അനാരോഗ്യപരമായ
വശങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതെക്കുറിച്ചാണ് താഴെ പറയുന്നത് അണുബാധകള്‍ വരാന്‍ സാധ്യത കൂടുതാണ്
[…]

Continue reading

രമിതയുടെ രതികേളികൾ 2 [സിമോണ]

രമിതയുടെ രതികേളികൾ 2 Ramithayude Rathikelikal Part 2 Author : Simona WWsªm`n¨
bmân]nÂ, NXnN]_n] t]mWn]pw ip¡v Ajn¨n« {dm]n D`]p¶ fp`Napfm]n _qfns`¯pt¼mÄ _mw
Nwbyp«_nsâ fp¶n`p*v.. Ss¶ N*Spw Sp_¶n^p¶ Nwbyp«À hv–{No³ Smjv¯n]Sv ^fnS {l²n¨p.
Np_¨p Wmam]n shN-vhv NTNapÅ GtSm sshäns` Øn^w km]W¡m^Wm\v _mw.. Han¨pw
f_¨pfms\¦n`pw, H^n¡Â dmSv–_qfn tbm] tW^w Nwbyp«À t`m¡v sI¿m³ f_¶t¸mÄ ^fnS sshäv
N*n^p¶p. .. eÀ¯mknsâ […]

Continue reading

വൈകി വന്ന വസന്തം 2 [ജോണി]

വൈകി വന്ന വസന്തം 2 Vaiki Vanna Vasantham Part 2 Author : ജോണി A]mÄ¡v Wà knl¸v–
Ds*¶v tSm¶n FWn¡v, ASv tbms` B]n^p¶p B{Nm´w hoän Wn¶n_§n fp«n Wn¶v AkapsX W¡n
NpXn¡p¶p Fsâ Mm^dn`qsX knNm^w bXÀ¶p N]-_n . Fsâ fXn]n NnX¡p¶ Fsâ em^y]psX bq_nÂ
tks_m^p bp^pg³ Ipwdn¡p¶p sim-!Mm³ AkapsX fpOw D]À¯n N®nt`¡v tWm¡n Ip*n AfÀSn
Ipwdn¨p. Akav fpOw […]

Continue reading

ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 2 [തനിനാടൻ]

ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 2 Cheriyammayude Pirannal Samanam Part 2 Author
Thaninaadan Previous Parts | Part 1 | {bn]s¸« km]W¡ms^, NT]psX hµÀew
Bklys¸Xp¶SnWm A`vbw H^p d`{bt]mP¯n`qsX DÅ ^Sn]m\v CSn k^p¶Sv F¶v BUytf b_]p¶p.
H¶mw emP¯nsâ Aen{bm]§an kas^ hs´mgw. SWnWmX³ BNpt¼mÄ Wm«n³ bp_¯v Ss¶
NTWX¡\fsÃm.. ko«ns` NanNÄ ASpw Wm`p tbs^ k¨v FjpSpt¼mÄ b^nfnSnNÄ Gs_]m\v… At¸mÄ
H^p ]m{S […]

Continue reading

ഷഹനാസ് ആൻഡ് സറീന 2 [Shiekh Jazim]

ഷഹനാസ് ആൻഡ് സറീന 2 Shahnas and Sarina Part 2 Author: Shiekh Jazim Previous Parts
| Part 1 | (Kelly brook as Serina) giWmhv B³Zv h_oW bmÀ«v 1 FÃmkÀ¡pw Cãsbs«¶p
N^pSp¶p, FÃmk^psX]pw b^mSn tbKv Np_kms\¶p, C¯k\ ASp b^ni^n¡³ {lfn¡mw. Wfp¡v
bmÀ«v 2 knt`¡v NX¡mw, A§sW A¶s¯ CÀcmsâ ko«ns` Zn¶À Njnªp Akt^mXp ]m{S b_ªp Mm³
Sn^n¨p tbm¶p, […]

Continue reading