സുഹറയുടെ വിനു 2 [Kuttoos]

സുഹറയുടെ വിനു 2 Suhrayude Vinu Part 2 bY Kuttos     “”hpi_]psX knWp “” 2
(Np«qhv) BUy emP¯nWv S¶ t{bmÕmi§Ä¡p kas^]VnNw Wµn… Wn§apsX Nwsfâvhpw ss`¡pw B\v
fpWvtbm«pÅ emP§apsX DuÀKw….. eoSnt]msX hpi_ sdZn k¶p fpOw sbm¯n C^p¶p. N^¨nÂ
AX¡m³ AkÄ bmXpsb«p. Fs´¶_n]m¯ eoSn Aksa {Phn¨p….. Sm³ ssUks¯ tbms` Nm\p¶
C¡………C§sW H^p…….AkÄ¡p Bt`mIn¨n«v N^]m³ AÃmsS tks_m¶pw tSm¶n]nÃ…… […]

Continue reading

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും 3

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും 3 Prarabdham Mathayiyum Padippistu
enthuvum part 3 By PADIPPIST KUTTAN (പഠിപ്പിസ്റ്റ് കുട്ടൻ) Previous Parts    
{bn] km]W¡mÀ¡v….. Wn§av S¶ hvtWi¯nWpw t{bmÕmiW¯nWpw Fsâ ANfjnª Wµn A_n]n¡p¶p… Cu
NT]psX BUy emP§Ä km]n¡m¯ {bn] km]W¡mÀ NTmPSn fWÊn`m¡pkm³ tk*n fp³ emP§Ä km]n¡\w
F¶v AeyÀSTn¡p¶p….. NT]n k^p¶ A£^ sSäpNÄ¡v NqXn hU]w £fn¡pN…SpXÀ¶pw Cu NT
km]n¡pN]pw […]

Continue reading

എന്റെ അമ്മയെന്ന മിസ്സ്ട്രെസ്സ് 3

എന്റെ അമ്മയെന്ന മിസ്സ്ട്രെസ്സ് 3 Ente Ammayenna Mistress Part 3 bY  AMITHA |
Previous Part   AkÀ tbm]n¡jnªp Mm³ AknsX Wn¶v Smtj¡n_§n.At¸mjpw Fs¶ kÃmsS A`«p¶
H^p tImUyw D*m]n ,B^m\v tI¨n b_ª BÄ ?! AS_n]\sf¦n tI¨nt]mXv Ss¶ tImUnt¡*n
k^psf¶v FWn¡_n]mfm]n^p¶p.bs£ B H^p tImUyw FknsX sI¶khmWn¡pw F¶v FWn¡_n]nÃm]n^p¶p
ASpsNm*v Mm³ ASv k^p¶nXSv skIv Nm\mw F¶ So^pfmWn¨p .Mm³ sI¶v […]

Continue reading

പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഭാഷണ കളി [Asuran]

പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഭാഷണ കളി Pankalikkuvendi Oru Sambhashana Kali bY Asuran
  പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഭാഷണ കളി. എന്റെ കഴിഞ്ഞ കഥ ആയ ഒരു സംഭാഷണ കളി എന്ന
കഥക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെ നന്ദി. ഒരേ തീം ആവർത്തിച്ച് എഴുതുന്നത് ബോർ പരിപാടി
ആണ് എന്നറിയാം. സൈറ്റിലെ എന്റെ സുഹൃത്ത് പങ്കാളി ബ്രോയൂടെ ആവശ്യപ്രകാരം അതേ തീം ഞാൻ
ഒന്ന് കൂടി എഴുതുക ആണ്. വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക. സ്നേഹപൂർവ്വം […]

Continue reading

വേഴാമ്പൽ പക്ഷികൾ [Appan Menon]

വേഴാമ്പൽ പക്ഷികൾ Vezhambal Pakshikal bY Appan Menon   Mm³ ^mtKgvv þ bs£
ko«pNm^pw Wm«pNm^pw Fs¶ ^mKp F¶p knan¡pw. bm`¡mXv KnÃ]ns` sk«nNk` F¶ {Pmf¯v ^*p
sdZv_qw fm{SfpÅ H^p sNm¨p ko«n MmWpw (23 k]Êv) A½ hof (44 k]Êv) Smfhn¡p¶p. Mm³
H^p Hmt«m ss{Zk_m. bYn¡m³ A{S Sm¸^yfnÃmªSpsNm*v ¹hv Xq bmÊm]Spw bYn¸v WnÀ¯n.
Hms«m]pfm]n C_§n. CknXps¯ fn¡km_pw BÄ¡ms^ms¡ bmX¯pw […]

Continue reading

പ്രഭാ വലയം [Appan Menon]

പ്രഭാ വലയം Prabhaa Valayam bY Appan Menon Mm³ bßNpfmÀ þ F¶ NpfmÀ. Fsâ A¨³ H^p
FÂ.bn. hvNqans` fmgm]n^p¶SnWm A¨sâ hvT`w fmäw AWph^n¨v Fsâ knUymeymhw N«¸W]n`pw
sWXp¦*¯pw, HXpkn sSmXpbpj]ns` N^nf®q^n`pfm]n^p¶p. bYn¡m³ A{S fnXp¡³ H¶pw
AÃm]n^p¶psk¦n`pw Hm«¯nWpw Im«¯nWpw Wm`mw ¢mÊv fpS ¹hv Xqþks^ Mm³ bYn¨
hvNqapNans`ms¡ chväv B]n^p¶p. A§nsW Wm`p{bmklyw KnÃmS`¯n`pw ^*p{bmklyw hwhvTmW
S`¯n`pw bs¦Xp¯n«p*v. AknsXsk¨v hzÀ® […]

Continue reading

യക്ഷയാമം 22 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 22 YakshaYamam Part 22 bY വിനു വിനീഷ് Previous Parts Kok³ WãvXs¸XmsS
A]mÄ sI]vS WoI{bkÀ¯nNÄ¡v {loUpÀ¤mtUkn]psX ln£\¯m Hmt^m Wnfngkpw f^n¨p
sNm*n^n¡pN]m]n^p¶p. tkUWsNm*v A]mÄ bpaªt¸mapw H^p U]tbm`pw APvWnNm\n¨nÃ. “”At½,
tUko, sbm_p¡\w..”” A]mÄ ssNNÄNq¸nsNm*v b_ªp l^o^¯nsâ Hmt^m emP§apw AXÀ¶v kojm³
SpX§n. sskNmsS fmÀ¯mÞ³ BUnb^mlàn]nÂWn¶p]À¶pk¶ APvWn¡v bqÀ®fm]pw C^]m]n.
WnfngtW^w sNm*v sk´psk®o_m] fmÀ¯mÞsW H^pWnfngw Pu^n tWm¡nWn¶p. “”Pu^n, Hmt^m
KWW¯nWpw […]

Continue reading

സുഹറയുടെ വിനു [Kuttoos]

സുഹറയുടെ വിനു Suhrayude Vinu bY Kuttos   CSv {bn] hpir¯v hpi_]psX, Akly {bNm^w
WX¯p¶ H^p b^o£\w B\v…….CSv hpi_]psX tXÌv AWph^n¨p k^psft¶m, CsÃt¶m
FWn¡_n]nÃ…….GsS¦n`pw ^oSn]nÂ, hpi_¡v CSv kngf¯nWp Nm^\w BNp¶psk¦nÂ, fp³Nq«n fm¸p
tImUn¡p¶p……… ……………………………………….. A¯mjw Njnªp, bm{S§Ä NjpNn sNm*n^p¶t¸mÄ B\v
hpi_]psX A^s¡«nt`¡v bn_Nn`qsX WnhmÀ tIÀ¯v sk¨n«p, AkapsX sNmjp¯ CXp¸nt`¡p N¿fÀ¯n
sM^n¨p. Np*n¡nX]ns` C¡]psX sI_n] fpjp¸v Sn^n¨_nsª¦n`pw, […]

Continue reading

മനുവിന്‍റെ സുഹൃത്ത്ബന്ധം 3

മനുവിന്‍റെ സുഹൃത്ത്ബന്ധം 3 MANUVINTE SUHRUTHBANDHAM 3 BY [email protected]  | |  CLICK HERE
TO FIRST PART  VNjnª F¸nthmZn AkhmWwb _qw Sp_¶p AkÄ BUyw tN_n. NqsX MmWpw
tN_n]tlgw kmSn`X¨p. Npän]n«p Sn^nªbmsX sNmXp¯p AkapsX sINnX¯v H¶v. AXn]psX
làn]n AkÄ sS_n¨p ko\Sv sdZnt`¡v B]n^p¶p.. “”Wm]nsâ tfmsa F´mXo Wnsâ knIm^w””
A{bSo£nSfm] AXn]n`pw tImUy¯n`pw AkÄ S^n¨p tbm]n.. Mm³ ko*pw AkapsX AXp¯p […]

Continue reading

നിലാവിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയ ഇസബെല്ല [SMiTHA]

നിലാവിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയ ഇസബെല്ല
******************************************************* NILAVILEKKIRANGIPPOYA
ISABELLA BY SMiTHA {bn] hpir¯p¡sa, Hjnkm¡mWmkm¯ Sn^¡pNÄ, HutUymPnNfm]pw
kyànb^fm]pw, H^p f`skŸm¨n tbms` NX¶pk¶t¸mÄ Mm³ KoksWt¸ms` hvtWin¡p¶ sshänÂ
Wn¶v- A¸w kn«v WnÂt¡*n k¶p. F¦n`pw km]W]pw Aen{bm]sfjp¯pw WX¯p¶p*m]n^p¶p.
MmWÀin¡p¶Sn NqXpS hvtWikpw b^nP\W]pw S¶psNm*n^p¶ FÃm km]W¡mt^mXpw
Fjp¯pNmt^mXpw {btSyNn¨pw Np«³ S¼p^mtWmXpw ssb`n¨m]tWmXpw Cu Wo* CXtka FXp¯SnWmÂ
WnÀkymKfm]n £f tImUn¡p¶p. tNm{dm inÂhns` WnVn, lnln^ bpgvbw, ^mKn […]

Continue reading