ഞാൻ മാത്യു തരകൻ

Posted by

ഞാൻ മാത്യു തരകൻ

Njan Mathew tharakan By ഊക്കിസ്റ്

 

Mm³ fmSyp S^N³ .k]hv 35 Nmªn^¸nÅn B\v Ø`w .em^y thmcn 30 hpµ^n .ko«½ .^*p f¡Ä .tfm³ 10 k]hv tfmÄ 7 k]hv.Mm³ dnhnWÊv B\v._d^v tSm«kpw D*v.hv–ssbhhv B\v NqXpS`pw dnhnWÊv .N¼Wn]ns` H^p Ìmcv N`ym\w Njnªp tbm]t¸mÄ H^p Hjnkp k¶p .fn¡km_pw sI_p¸¡m^v sb®p§Ä B\v Ìmcv FÃmw .FÃm¯ntWw Ss¶ Mm³ Nps_ Nan¨n«pw D*v .

b^hyw sNmXp¯p I^¡nsW tWm¡n B\v ÌmcnsW Mm³ FXp¡m_v .Fsâ ss{bk_v shs{N«_n B³hnt]mXv b_ªp GÂbn¨p .AkÄ B\v CsSÃmw tWm¡m_v .AkÄ¡_n]mw Fsâ hvssä .hpµ^n]pw hm¼¯nNfm]n A`vbw bp_Nn Wn¡p¶k^pw B] sb¼ntÅ^psX Zosä]nÂhv B³hn sNm*pk^pw .¹hv 2 ks^ B]m`pw fSn F¶pÅSv sNm*v Xo³ sb¼ntÅ^pw Nm\pw .sfZn¡Â F¶tb^n Fsâ H^p {c*v tZmÎÀ go`]psX timhvbnä`n kn«p sI¡¸v WX¯pw .NqsX Bav {cgv Bs\m¶pw go` tWm¡pw hq{S¯nÂ.FWn¡v Cu ho sbm«n¨ Nans] sbmSpsk Sm¸^yw DÅq.

A§nsW bSnkv tbms` B³hn H¶v tWm¡n Sn^sªXp¯ Np_¨p B¹ntNg³hv AkÄ sNm*pk¶p .Mm³ FÃmw HmXn¨p tWm¡n .ASn tcmt«mhv N*p CãvXsb« fq¶p tbs^ CâÀkyq sI¿msf¶v So^pfmWn¨p.hm¼¯nNfm]n bp_Nn Bs\¶v AtWzgn¨p fWhn`m¡n]n^p¶p .fq¶p tb^pw 19 k]Êv .Wà AXmÀ bohpNÄ .

“”‘F´v b_]p¶p A¨m]m ? B³hn tImUn¨p.

“”‘sNmÅmXn tfmsa.b*v Wns¶ N*t¸mjpw CSv Ss¶]m tSm¶ns] .”Mm³ Aksa bnXn¨p fXn]n C^p¯n sNm*v b_ªp .

B³hn Wà I^¡p B\v .Ct¸mÄ {bm]w 25 .tKm`n¡p tN_pt¼mÄ 18 .A¶s¯ ss{bkäv shs{N«_n hqhn B\v Cksa s_¡sfâv sI]v–sS.B\v sSm«p Fsâ Hmcnhv Nm^y§Ä FÃmw tWm¡p¶Sv Ckam\v .Hmcohn sk¨v F¸ tkt\`pw Ckav Du¼nS^ptkm Nan¡ptkm sI¿pw .

“”‘CWn Ckapfms^ FXp¯m bns¶ W½ap Hu«v BNptfm A¨m]m ?” B³hn tImUn¨p .

“”‘ti Mm³ A§nsW sI¿ptfm tfmsa ? “”‘Mm³ AkapsX fq`¡v bnXn¨p sNm*v b_ªp

.WÃ AXnsbman fp`]m B³hn¡v.

“”‘Cu Np® WnW¡v DÅStÃ.”? Mm³ b_ªp

“”‘At¸mÄ thmcn tI¨ns¡m ?” B³hn tImUn¨p

” ASv bns¶ AkÄ Asà ASnsâ Hm\À .WnW¡pw S^p¶p F¶v fm{Sw “”‘.Mm³ B³hnsX tXmbv tfmant`m«p Du^ns¡m*p b_ªp .

»m¡v {dm]v¡pÅn fpjp¯ fp`NÄ sS_n¨p Wn¡p¶p.Mm³ bSns] ^*pw sM¡n .Fsâ Np® B³hn]psX Np*n]n Np¯p¶p*m^p¶p .

AkapsX WÃ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *