ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 4 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 4 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 4 BY MEESA
PRAKASAN PREVIOUS PARTS     sÌà dyp«n bmÀ`_n ihoWs] Nm¯n^n¡pN]m]n^p¶p…..hf]w
bSnsWm¶mNp¶p….Ssâ KoknSw F{S sbs«¶m\v fm_n f_ªSv…ssNfÄ A¨m]³ f^n¨SnWp tlgw H^p
Wn^ml]m]n^p¶p…ASnWp ^*p kÀg§Ä¡v tlgfm\v Sm³ sbm¶p tbms` tWm¡n]n^p¶ sd¶ntfm³
k^p¶Sv…..ko«pNmÀ N`ym\¯nWv WnÀdÔn¨p…..SWn¡p_¸p*m]n^p¶p Ssâ sd¶ntfm³
k^psf¶v….As¶m^p fmSrkmÕ`yw B]n^p¶p…bns¶ Ft¸mjm\v ASv fm_n]Sv…..Ak³ k¶ B
k^kv…..H^p tNmXolz^sWtbms` Ssâ fp¶n […]

Continue reading

ആകാശമില്ലാത്ത നക്ഷത്രം [Smitha]

ആകാശമില്ലാത്ത നക്ഷത്രം Aakashamillatha Nakshathram bY Smitha tUgyfX¡m³
bmXpsb«m\v hnhn`n ko«nt`¡v k¶Sv. Hmt«m]n_§n ko«nt`¡v, fpät¯¡v N]_m³ SpX§pt¼mÄ
tk`n¡¸p_¯v– Wn¶v- hm_m½ tI«¯n Npl`w tImUn¨sSm¶pw AkÄ tNÄ¡pN]p*m]nÃ. Nm^yfnSm\v–.
h-vNqÄ Njnªt¸mÄ fm`Sn Xo¨_pw hcoW Xo¨_pw sb^p¶mĸ_¼n H¶v- N]_n]n«v tbmNmw F¶v-
b_ªp. sh]n³_v B³ä\ohv bÅn]n sb^p¶mÄ B\v. Ip½m H^p A^f\n¡qÀ sk_psS
Ipän¡_§nt¸m^mw F¶v- hcoW WnÀtUlw sk¨t¸mÄ hnhn`n h½Sn¨n^p¶nÃ. SmWnà Wn§Ä¡v […]

Continue reading

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 4 [കുഞ്ഞൻ]

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 4 Nattinpurathe Sundara Raathrikal Part 4
By കുഞ്ഞൻ Click here to read Previous part BfpOw : Wn§Ä S¶psNm*n^n¡p¶ FÃm
t{bmÕmiW§Ä¡pw Wµn t^OsbXp¯p¶p… b` BapNÄ¡pw H^pbmXv hµÀe§Ä {bSo£ WÂNp¶p*v F¶pw
FWn¡_n]mw. bs£ H^p NTmNr¯v Wn`]n Fsâ h¦`vb§tamsXm¸w Mm³ Wn§taw Nq«nsNm*v
tbmNpNt] Wnkr¯n]pÅp. NT SpX^p¶p… Wm«n³bp_s¯ hpµ^^m{SnNÄ f^peqfn]ns` fj…
sb]vsSmjnªp. NmfSo¨qa]n sk´p^pNnsNm*n^p¶ bknj¯nsâ bpSpf®nWv WWkv `en¨n^n¡p¶p.
[…]

Continue reading

സഹായം

സഹായം Sahayam Atuhro : REBIN Mm³ H^p ss`¦nN DbtUãmkpw s{bmscg\Â Sn^p½pNm^Wpw
B\v. C¶v b_]m³ tbmNp¶ NT WX¶n«v Np_¨p Wmam]n. Fsâ H^p I§mSn {bn] F¶ H^p hpµ^n
Np«ns] knkmiw Njn¨p. SnN¨pw h´pã^m] AkÀ Fs¶]pw Nq«n b`]nX¯pw N_§m³
tbmNpfm]n^p¶p. Mm³ H^p SnNª dmIns`À. bns¶]pw D*m]n^p¶p fäp hpir¯p¡Ä FÃm^pw NqXn
8 tbÀ AX§p¶ H^p Nq«psN«v. Fsâ Cu I§mSn […]

Continue reading

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 4 [Mr.Pervert]

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 4 Oru Vedakkante Veeragdha Part 4 bY Mr.Pervert Npªp½
b_]m³ SpX§n.. WnÀ¯m³ b_ªmt`m F¶v tSm¶n FWn¡v.. bt£ FWns¡m¶pw b_]m³ NjnªnÃ.. Mm³
A§sW f^kn¨v C^p¶tS]pÅq… Npªp½ SpXÀ¶p.. “”Mm³ F´m\v WX¡p¶sS¶v l^n¡v A_n]m³ tk*n
DÅnt`¡v NX¶p.. lÐw tNÄ¡p¶ fp_n]psX bp_¯v Wn¶v ANt¯¡v Mm³ F¯n tWm¡n.. Mm³ hzbvWw
Nm\pN]mt\m F¶v hwl]n¨v tbm]n.. A]mapsX fp*v Wn`¯v NnX¡p¶p.. […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 Ente Maathram Bhamechi Part 4 bY Pravasi | Previous
Parts bntä¶p ^mkns` AkaqsX H^p¡w N*t¸mÄ Aen]psX I¦v– N¯n. AkWms\ h½Sn¡pN]pw
sI]vSp. CWn F§sW bänsöp b_]pw. fm{Skpfà A¶p Aksa him]n¨ hvtWiw f_¡m³ bäp¶pfnÃ.
Sm³ A{S¡v– hvsWin¡p¶ sb®p fsäm^mapsX Np® N]äm³ tbmNp¶p. B hf]s¯ knNm^w AWpkUn¨v–
Ss¶ A_n]\w. Bfn¡v– f¶Ên`mNp¶p*m]p^p¶p Aksâ kngfw. bt£ Akaqw […]

Continue reading

ഭദ്ര 1

ഭദ്ര 1 Bhadra part 1 | Author : Sam Nqf³Nmkn ^kn]psX InS]v¡v So sNmap¯n SpX§n]
]m{S]m\v. Nm«ma³ tNm« F¶ {bhn² fm{´nN Na^n]n B\v F¯ns¸«Sv. Na^n]ns` At`mh^§anÂ
GN Blzmhw NÂNn]pfm]pÅ huirUfm\v. AkWv B^pw CÃm¯Spw Aksâ ^qbkpw B]n^n¡mw fäpÅk^nÂ
Wn¶pw AksW ANänWnÀ¯n]Sv. ASpsNm*v Ss¶ Ak³ MmWpfm]n huirUw hq£n¡m³ Nm^\w
D*m]n^p¶p. Mm³ AkWm\v F¶Sv Ss¶. CXtkaNan N©mkv– bpN]pw […]

Continue reading