രതി ലയം 10 [ഉണ്ണി]

രതി ലയം 10 Rathilayam Part 10 bY Unni  | Previous Part km]W¡mÀ¡p dp²nfp«v
tW^n«Sn tOUn¡p¶p… Mm³ W½psX NTmbm{S§Ä hnWnf Sm^§Ä sI]vSm Bs^ms¡ Bkpw F¶ H^p
emPw BZv sI¿m³ {lfn¨Sm\v sSäp k^m³ Nm^\w. thm_n.. Cs¸m FÃmw AbvtZäv B]n«p*v…
{bSnN^\w Np_km\p… tif]pw, Wn½n]pw tWm¡n WnÂt¡ WfnS tff F³s_ Np® NjpNn sNm*n^p¶p…
F¶n«p ASp ko*pw km]n`n«p… At¿m fmZw CWn […]

Continue reading

ഷീബ യുടെ ജോയിച്ഛൻ 1

ഷീബ യുടെ ജോയിച്ഛൻ ഇതൊരു സങ്കല്പിത കഥയാണ് Sheebayude Joychan bY ലക്ഷ്മി എന്ന
ലച്ചു       F³s_ tb^v `£vfn, Ft¶ A_n]p¶kÀ FÃmk^pw `¨p Fs¶ knan¡pw . tNmjnt¡mXv
dm`ptÈ^n `m\v koXv. Aѳ Nrgv\NpfmÀ A]À`³Zntâ Nm¸nä`m] Z»n³ `m\v .H^p kÀg¯n fq¶v
fmhw `okv .A½ Xo¨À B\v. F³s_ sdÌv {c*pw A½ Ss¶]m\v H^p hzNm^yw tbm`pw M§Ä¡nX]nÂ
CÃ.A½s] Nm\m³ WÃ ewPn]m\v […]

Continue reading

ലീന ചേച്ചി

ലീന ചേച്ചി Leena Chechi bY Jayadevan 300-3     `oW]psX kosX¯n. K]tUk³ tbmÀ¨nÂ
ssd¡p WnÀ¯n]t¸mÄ Ss¶ `oW kmSn`nsâ Smt¡m sbjvhn Wns¶Xp¯p Nmtk^n¡p WÂNn. F¶n«v
b_ªp. K]m C¯n^n tW^w C^n¡msf¦n Mm³ Nm¸n]n«pS^mw. Np«n kmSn Sp_¡m³ tbm]t¸mÄ AkÄ
Aksâ NmSn ldvUw Smjv¯n. Wo tbmNtà K]m.. FWns¡m¶p sI¿\w. Ak³ S`]m«n. Nmtk^n
kmSn Sp_¶Spw b_ªp. At½ Mm³ sNX¡m³ tbmNpkm. […]

Continue reading

Kakkapulliyulla Kuttan

Kakkapulliyulla Kuttan Author : KP kuttan Nm¡bpÅn]pÅ Np«³ Mm³ Cu sshänsâ H^p
B^mVNWm\p. Mm³ BUyfm]m\p H^p NT FjpSp¶Sv–. At¸mÄ hzmemknNfm]pw sSäpNpä§Ä D*mNmw.
ASp £fn¡pftÃm. fm{Sfà Wn§apsX kn`t]_n] Aen{bm]§Ä {bSo£n¡p¶p. CWn NqXpSÂ
sk_p¸n¡msS SpX§s«. b`^pw b_ªp tNÄ¡p¶p, Np«³ tf (fWÊn`m]tÃm, Np«³ F¶m Np®)
Nm¡bpÅn Ds*¦n ASp emPyfms\¶v. FWn¡pw H^p Nm¡bpÅn D*v–. ASp sNm*v– Np_Ip sb®p§sa
Nan¡m³ Akh^w […]

Continue reading

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 4 [Veeran]

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 4 Achante Bharya Enteyum Part 4 bY Veeran | Previous
Parts   Np`¨ Np®]pfm]n MmWpw AIv’Wpw A½]psX fp¶n k¶v Wn¶p. A½ Wm\¯n NpSnÀ¶ H^p
bp©n^n M§Ä¡v h½mWn¨n«v fp«v Np¯n C^p¶p. A½]psX frUp`fm] ssNNÄ M§apsX Np®s]
SjpNn. MmWpw AIv’Wpw ssNNÄ bp_Nn sN«n AW§msS Wn¶p. A½]psX ssNNÄ M§apsX Np®]nÂ
bnXp¯fn«p. F¶n«v sfsà sSm`n¨p. fNpX¯ns` […]

Continue reading

അമ്മുക്കുട്ടി

അമ്മുക്കുട്ടി Ammukkutty bY Jayadevan 300-1   Mm³ CSpks^ fp¶q_p hv{SoNapfm]n
dWvVs¸«n«p*v. ASnhpµ^nfmÀ fpS hmVm^\ hv{SoNÄ ks^. Hmt^m¶pw FWn¡v Hmt^m
AWpek§am]n^p¶p. ASp Mm³ km]W¡m^pfm]n b¦pk]v¡pN]m\v. Fsâ KoknSmWpek§ams\¦n`pw ASp
km]W]psX ^hw NqXS kÀ²n¸n¡p¶SnWm]n BSvfNTm^qb¯n Wn¶v H^p NTm^IW ^qb¯n`m\v CknsX
AkS^n¸n¡m³ Mm³ D±ln¡p¶Sv. ASpsNm*v Mm³ FWns¡m^p bpSn] tb^p WÂNp¶p. KtUk³ K]tUk³
b¯mwNvamhv b^o£ FjpSn]n«v c`w Nm¯n^n¡p¶ Akh^fm\v BUymWpek¯nWpÅ […]

Continue reading

ദീപ്തം 5 [ വൈഗവ് ]

ദീപ്തം 5 [ വൈഗവ് ] DEEPTHAM PART 5 BY VYGAV | PREVIOUS PART bntä¶v ^mkntÃ
Fjpt¶äp Npan¨p {ZÊv fm_m³ tW^w B\v Bt`mIn¨Sv fp*pw gÀ«pw Atà tk*Sv ? dmPv Sn^ªp
H^p ZdnÄ fp*v Nn«n gÀ«v tWm¡n]t¸mÄ f\kma³ hvssä`nWp bän] H¶pw N*nà H^p ss`äv »q
NaÀ gÀ«v FXp¯n«p tWs^ sfÊnt`¡v WX¶p F´m bSnknÃmsS WX³ tkg¯n ? sfÊns` tI¨n […]

Continue reading

ഞാൻ റമീസ 3 [Lijina]

ഞാൻ റമീസ 3 Njan Rameesa Part 3 Author : Lijina `n³gm AXp¯v k¶p…Mm³ BNmwgt]msX
sIkn NqÀ¸nIp Wn¡pN]m\v . b_]Xn ssft^ Hmsa H^p b{Smhv tWm¡v, Mm³ IqXm]n…`n³gm
ASpN*p sbm«n¨n^n¨p sb®nsâ B{Nm´w tWm¡v. Mm³ b_ªp `n³gm Wo f¡_¡tà , MmWpw
AXp¯fmhw N`ym\w Njn¡pw As¸m Nm\n¨p S^mw… Wo bn\§tÃXn N´n¨n Mm³ b_]mw…Wns¶ C§sW
IqXm¡m³ WÃ ^hftÃ. A§sW Akav […]

Continue reading

അനിയന്‍കുട്ടൻ്റെ പാല്‍ കുടിച്ച കഥ

അനിയന്‍കുട്ടൻ്റെ പാല്‍ കുടിച്ച കഥ ANIYANKUTTANTE PAAL KUDICHA KADHA BY NAZIYA.VT
fp¼v Mm³ FjpSn] AWn]³Np«³ F¶ sI_pNT]psX hw£n¯BOymWw. Fsâ tb^v AMvKW.
tNmjnt¡mXns` H^p {Pmfo\{btUl¯m\v Fsâ koXv. ko«n MmWpw A½]pw AWn]Wpfm\v DÅSv,
Aѳ PÄcn`m\v. Mm³ H^p Zn{Pn kn²ymÀ°n]m\v 20 k]Êv B]n. Np_¨v NXn N]_n Wn¡p¶ H^p
sNm¨psb®v, N*m WXn WntkUnS]psX H^p `p¡v F¶m`pw Np_¨v Énw B\v Wm«ns` […]

Continue reading

ഗൃഹപ്രവേശം 1

ഗൃഹപ്രവേശം 1 Grihapravesham Part 1 bY Rathikuttan timÌ`n Wn¶v ko«pNmÀ tbm]tSmsX
MmWmsN H«s¸« AkØ]n`m]nt¸m]n. b^nI]¡m^pw hpir¯p¡apfnÃmsS, bm`¡m«vNm^Wm] Mm³,
Sn^pkW´bp^s¯ Ab^nInSfm] Ø`¯v F©nWn]_nwPv Smfhn¨v bYn¡m³ SpX§p¶p.BUyUnW§Ä
b^nI]s¸X`ntâSm]n^p¶p.. hifp_n]·ms^]pw At´kmÊnNta]pw tNmtaKv tfävhnsW]pw……
CX]v¡nX]v¡v ko«nt`¡v ]m{S]pw hnWnf Nm\`pw I^¡v sb®p§sa tWm¡n BhzUn¡pN]psfms¡
sI]vsSm^p kÀgw sb«¶m\p NX¶v tbm]Sv. CSnWnX]v¡v koXnsâ bpSn¡n¸\n] A¨³
bqÀ¯n]m¡pN]pw sI]vSp. Pri{btklW¯nWp Nq«pNms^s]ms¡ sNm*v tbm]n AXnsbman]m¡\wsf¶v
[…]

Continue reading