അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 3

Posted by

അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 3

APPUVINTE AUNTYMAAR PART 3 BY PLAY BOYPREVIOUS PART

 

 

Wn§apsX Aen{bm]w tk*{S `en¡m¯Sv sNm*m\v Cu emPw C{S]pw sskNn]Sv…
Aen{bm]w A_n]n¨ks^ f_¶SÃ H^p fqXnÃm]n^p¶p FjpSm³ ASm…
Wn§apsX knfÀlW§Ä¡pw t{bmÕmiW§Ä¡pw Wµn..

Ip*p NXn¨v bmSn AXª N®pfm]n NnX¡p¶ C¯s] Nm\m³ Ss¶ H^p `i^n ]m]n^p¶p. bSps¡ Mm³ C¯]psX N¬SX§an WWp¯ IpwdW§Ä WÂNn C¯ WXpka¨v H¶v AW§n.

C¯ :þ Du: Èv im D½m.. im..

ko*pw S` fpNant`¡v ka¨v Nojv ¨p*v bSns] NXn¨p ASv FWn¡v NqXpS D\ÀtkNn. Mm³ C¯]psX Ip*n Ip*v tIÀ¯v sI_pSm]n D½ sk¨Spw ASpks^ WnÝ`f ]n ^p ¶ C¯]psX 2 ssNNapw Fsâ S`]n bnXn¨v C¯ làn]m]v Ss¶ Fsâ Ip*v Du¼n k`n¨p… M§Ä C^pk^pw Btklt¯msX ASv SpXÀ¶p Cw¥ogv bXw ks^ tSmäv tbmNpsf¶v FWn¡v tSm¶nt¸m]n B fp_n]msN M§apsX {c©Xn]psX lÐw fpj§n.. C¯ CSp ks^ Ssâ bqkn Han¸n¨ Nmfw b¯n^«n]m]n bp_¯v k¶ tbms`]m]n^p¶p C¯]psX B {bkÀ¯n… Wo* B IpwdW¯nsWmXpkn b^hvb^w tk_v sbXv C^pk^pw NnS¨p.. C¯ Fs¶ S¶nt`¡v C_psN sN«n bnXn¨p.. C¯]n hm^fm] Nmf¯nsâ Ban¡¯Â Mm³ N*p.. ASv MmW_n]pN]m]n^p¶p ASv ks^ Iqa]n C« HmXv tbms` sk´n ^p ¶ Fsâ Np®]n C¯]psX bq_v ko*pw tS³ Ip^¯n]n^n¡p¶p.. ASv ks^ Fsâ Np® s] k ^n ªv fp_p¡n]n^p¶ bqÀ fhn`pNÄ H¶v A]ª tbms` C¯]psX Njp¯nWpw tgm Z_nWpw CX]n fpOw bqjv¯n] Mm³ C¯]psX sIkn]n sI_pSms]m¶v NXn¨p

C¯:þ lv im ……

Ip*pw NXn¨v B b_¨n`n FWn¡v Npan^v tNm^n.. Mm³ bSpsN C¯t]mX tImUn¨p

C¯ Ct¸m tkUW Dt*m..

CÃs fpt¯ FWn¡v Ct¸sj sb^p¯v tN_\v Wo F´v hmVWm X Fsâ bq_n tNän]n^n¡p¶Sv … tN_n]t¸msj Cu hpOmt\ AXn¡pt¼mÄ F´m]n^n¡pw âp½m…

b_ªv ko*pw Fs¶ sN«n k^nªp…

C¯ F¶m Mm³ Du^n AXn¡s« sbmt¶….

AXn¨v sbman¡v fpt¯ C¯sX bq^v C¯sX bq_v FÃmw sIm_n]\tbms`… Wo C¯s] Fs´¦ns`ms¡ sI¿v.. D½m…

Mm³ bSns] fpjp¯ Np® Du^ns]Xp¯Xn¡m³ SpX§n kas^ bSnª Sma¯n C¯ Hmt^m AXn]n`pw fp¡mWpw fqamWpw SpX§n.. ASv FWn¡pÅ t{bmÕmiW§am]n^p¶p.. Mm³ bSps¡ tkPS Nq«n fp_n]n`msN ¹Nv ¹Nv lÐw Wn_ªp C¯]psX tS³ bq_n Wn¶pw H`n¨v bp_t¯¡n_§n]n^n¡p¶p C¯ sf¯]n sf¯]n H^p bm¼nsW tbms` Dj`p¶p

C¯:þ âp½m B B AtÅm .. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *