അമ്മ മാഹാത്മ്യം 1 [ബുഷ്‌റ ഫൈസൽ]

അമ്മ മാഹാത്മ്യം Ammamahathmyam Part 1 bY Bushra Faisal CsSsâ BUys¯ NT]m\v NT
FjpSmWpÅ {btImUWw hvfnS F¶ Fjp¯pNm^n]m\v. F¶ns` Fjp¯pNm^ns] D\À¯n] hvfnS¡v Wµn –
bns¶ Gs_ hzmVoWn¨ A³hn] F¶ Fjp¯pNm^n¡pw – BUyemP¯n ss`wPoNS AVnNw NX¶p
k^p¶nsæn`pw NT]psX A´À`oWfm] Sow C³shÌv B\v Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡^pSv ! A½
fmimßyw “” F¶m Mm³ C_§s« .. tI¨n ? “” hpf tImUn¨p. […]

Continue reading

കൗമാരത്തിന്റെ കളിവിളയാട്ടം

കൗമാരത്തിന്റെ കളിവിളയാട്ടം  Kaumarathinte Kalivilayaattam bY ലിൻസി xxx    
^tflsâ ASnTnNÄ¡v Wn§Ä WÂNn] bn´p\¡v Wµn. skÅs¸m¡¯n Fsâ `mbvtXm¸v tNXm]n. ASv
l^n]m¡n FXp¡\w. B NT]psX dm¡n Npt_ ASn NnX¸p*v. Cu NT Ct¸mÄ FjpSp¶Sv H^p {c*nsâ
`m¸n Wn¶pfm\v. Mm³ b_ªtÃm H^p Hm¬ss`³ tNmÄtPÄ B¿n Mm³ CX¡v sKm`n sI¿p¶p F¶v.
skÅs¸m¡w Fsâ tKm`nt]]pw dmVn¨p. Ip½m H^p {c*nsâ cv`män […]

Continue reading

കത്ത് TO ANI BY SMITHA

കത്ത് TO ANI BY SMITHA അനിക്കുട്ടാ, മോനേ, ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന
കഥകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് “അഗമ്യഗമനം,” എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ്. ആ വാക്കിന്‍റെ
അര്‍ഥം തന്നെ ‘ഗമിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തത്’, ‘പോകാന്‍ പാടില്ലാത്തത്’, എന്നൊക്കെയാണ്.
അതായത് ചെയ്യരുത് എന്ന്‍ സമൂഹവും സദാചാരബോധവും വിലക്കുന്ന ഒന്നാണത് എന്ന്‍ തന്നെ
അര്‍ഥം. ചുരുക്കത്തില്‍ അടുത്ത രക്തബന്ധതിലുള്ളവര്‍ തമ്മില്‍ ലൈംഗിക ബന്ധം
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന്‍ തന്നെയാണ് എന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം.
പിന്നെ എന്തിനു ഇത്തരത്തില്‍ കഥകള്‍ എഴുതുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കാന്‍
വേണ്ടിയല്ലേ, […]

Continue reading

അലഭ്യലഭ്യശ്രീ 3 [രാക്ഷസൻ]

അലഭ്യലഭ്യശ്രീ 3 Alabhyalabhyashree Part 3 bY രാക്ഷസൻ | Previous Parts “”^mK{lo””
Fsâ tI¨n.. {lo tI¨n F¶m Mm³ knan¡p¶Sv. “” F´mXm CknsX WX¡p¶Sv? CSnWmt\m NqSn¨n
Wo CknsX k^p¶Sv?”” F¶p b_ªv _qfnsâ DÅnt`¡v N]_n. At¸mtj¡pw Mm³ fp*v FÃmw l^n]m¡n
^mV½s] tWm¡pt¼mÄ AkÄ tbXn¨v {ZÊv tbm`pw sl^n]m¡m³ f_¶v ^*v fp`]pw bp_t¯¡v C«v
S^n¨p Wn`vNpkm\v.N®pWo^v ^*v Nknan NqsX]pw Hjp¡p¶p*v. “”{ZÊv […]

Continue reading

ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് [SUNNY]

ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് FLASHBACK BY SUNNY koXnWXp¯pÅ H^p bpj]psX Hjnª Ø`¯p B\v M§apsX NqXÂ
Np_¨p tb^p*mkpw k`nN¼nWn Ht¶m ^t*m tb^p*mkpw H^pUnkhw W½sX hpir¯nsâ NqsX H^p
{bm]fpÅ Bapfp*m]n^p¶p A¶v hmVWw A]mapsX N¿n`vWn¶pfm\v Ak³km§n]Sv H^pfn¨n^p¶p
k`n¡mw F¶v b_ªm\v A]mapfksâ H¸w k¶Sv …k¶n^p¶p bpN¨p SpX§n A`vbw Njnªp FÃmk^v¡pw
S`]v¡p bnXn¨p SpX§n .. hwhm^kpw SpX§n AÃ fmsg W½sa CSv ks^ N*n«nÃmt`m […]

Continue reading

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പറയാതിരുന്നത് 2 [ Achu Raj ]

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പറയാതിരുന്നത് 2 Nakshathrangal Parayathirunnathu Part 2 bY Achu
Raj BUy emP§an Wn§Ä S¶ t{bmÕmiW§Ä¡v Wµn Fs¶]pw kin¨psNm*v B tkmÄtkm dhv M§apsX
Wm«nt`¡v F¯n….F_\mwNpaw k¨v tWm¡pt¼mÄ F³s_ WmXv sI_ns]m^p {Pmffm\v…F§pw hvtWikpw
hmtimU^ykpw Wn`Wn¡p¶ H¶v… Mm³ dhn Wn¶pw C_§n…fWhp fpjpk³ Cµp B\p…hmUm^\
Wm«nt`¡v k^pt¼mÄ fWhn fpjpkWpw A½]pw tI¨n]pfm\v… bs£ Cu Sk\ FÃmw fm_n
f_ªn^n¡p¶p…Cµp F¶n A{S]pw Wn_ªp […]

Continue reading

ജീവിത യാത്രയിൽ 3 [KANNAN]

ജീവിത യാത്രയിൽ 3 JEEVITHAYATHRAYIL 3 BY KANNAN | PREVIOUS CSpks^ km]n¨n«nÃm¯kÀ
fp³ bmÀ«pNÄ km]n¨SnWp tlgw km]n¨p SpX§pN CtSs_]pw Smfhn¨Sn £f tImUn¡p¶p CuUv
AkVn]pw sb«¶v k¶ Np_¨p tKm`n¯n^¡pfm\v Nm^\w ^mkntà tI¨n knan¨t¸mam\v D\À¶Sv “”
Zm Fjpt¶Â¡v B_pf\n]m]n fnÂf]n bm sNmXp¡m³ tbmNt* “” Wm³ At¸mapw bqÀ\ WPvW³
B]n^p¶p . tI¨n ssWän C«v tfmsW]pw FXp¯psNm*v bp_t¯¡v tbm]n Njnª ^m{Sn]nsà […]

Continue reading

മെമ്മറി കാർഡ് എന്റെ മന്ത്രിക വടി

മെമ്മറി കാർഡ് എന്റെ മന്ത്രിക വടി MEMMORY CARD ENTE MANTHRIKA VADI BY ACHUSS Fsâ
tb^v fWp koXv sNmïv– Ct¸mÄ ¹hvXp Wv bYn¡p¶p Ct¸mÄ.. H^p fmtWKvsfâv h-vNqan B\v
Mm³ bYn¡p¶Sv AknsX H^pbmXv Nmlv Nm^psX bntÅÀ bYn¡p¶v D*v h-vNqÄ sfmssd tcm¬
In` bntÅÀ sNm*v k^pw Nw¹]nâv sI]vSm Dw {bn³hn¸Â H¶pw b_]m_nà tcm¬ km§nk¨n«v
Sn^n¨p sNmXp¡pw B^p¶p… A§sW h-vNqÄ […]

Continue reading

അമ്മക്കളിത്തോഴി [തുടക്കം] smitha

അമ്മക്കളിത്തോഴി [തുടക്കം] AMMAKKALITHOZHI [THUDAKKAM] BY SMITHA VCu NT fp¼v
tks_m^p sshän k¶n«p*v. k`n] fmä§Ä k^p¯n N¼n¡p«Wn bpW{bhn²oN^n¡pN]m\v. C³shÌv
hvtfmNnwPv scängv F¶knemP¯nÂs¸Xp¶ NT]m]SnWm Vm^maw Io¯ tNÄ¡pkm³ hmVyS]pÅ H^p
b^o£\fm\v.b tW^w skap¯pNjnªt¸mÄ B\v Sm³ F{S k`n] H^p Np^p¡n`m\v sb«n^n¡p¶Sv F¶v
hqh³ fWÊn`m¡p¶Sv. Sm³ KoksW¡mtas_ hvtWin¡p¶ S³s_ fN³ tZknhv Ss¶ ^m{Sn]nÂ
bqÀ®WPvW]m]n H^p bp^pgtWmsXm¸w ss`wPnN tkjv¨WX¯p¶Sv N*n^n¡p¶p. Ss¶¡p_n¨pÅ […]

Continue reading