അമ്മ ഗ്രാമം 1

അമ്മ ഗ്രാമം 1 Amma Gramam Part 1 bY Anandu Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶ NT Np_¨p cmâhn]pw H^pbmXv AWpek§apw tIÀ¶Sm\v. CSv H^p C³shhv_v NT]m\v. MmWpw A½]pwNqXn D*m] H^p skt¡gWv Nm`t¯ AWpek§Ä B\v Cu NT. Fsâ tb^v AWµp. F©nWo]_nwPv knUymÀ°n B\v. k]Êv 20. A½]psX tb^v ftilz^n. k]Êp 42.Mm³ “”D½n”” A½ F¶pw hvtWiw NqXpt¼mÄ knan¡pw. Aѳ ft`gy]n dm¦nRv […]

Continue reading

അമ്മ മാഹാത്മ്യം 1 [ബുഷ്‌റ ഫൈസൽ]

അമ്മ മാഹാത്മ്യം Ammamahathmyam Part 1 bY Bushra Faisal CsSsâ BUys¯ NT]m\v NT FjpSmWpÅ {btImUWw hvfnS F¶ Fjp¯pNm^n]m\v. F¶ns` Fjp¯pNm^ns] D\À¯n] hvfnS¡v Wµn – bns¶ Gs_ hzmVoWn¨ A³hn] F¶ Fjp¯pNm^n¡pw – BUyemP¯n ss`wPoNS AVnNw NX¶p k^p¶nsæn`pw NT]psX A´À`oWfm] Sow C³shÌv B\v Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡^pSv ! A½ fmimßyw “” F¶m Mm³ C_§s« .. tI¨n ? “” hpf tImUn¨p. […]

Continue reading

എന്റെ യോഗം 1 [DUDE]

എന്റെ യോഗം 1 [DUDE] ENTE YOGAM BY DUDE വർഷങ്ങൾ ആയി കഥ വായിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രം ആയിരുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥ ആയതിനാൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടരൂ. ഞാൻ ശരത്.വയസ്സ് 25. ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ ആണ്.ഒരു വർഷമായി ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു.അഞ്ചു മാസം മുൻപ് ബാങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ ലോൺ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതലാണ് എന്റെ യോഗം തുടങ്ങിയത്.ലോൺഎടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പലരും വിളിച്ചു തുടങ്ങി.അങ്ങനെയാണ് ബിന്ദുവിനെ […]

Continue reading

ജീവിത യാത്രയിൽ 4 [KANNAN]

ജീവിത യാത്രയിൽ 4 JEEVITHAYATHRAYIL 4 BY KANNAN | PREVIOUS CSpks^ km]n¨n«nÃm¯kÀ fp³ bmÀ«pNÄ km]n¨SnWp tlgw km]n¨p SpX§pN AXp¯ bmÀ«v k^³ Smfhn¡pw ASpsNm*v bqÀ¯n]m]Sv Abv–t`mZv sI]vSSm\v Wn§apsX ht¸mÀ«v B\v Fâvs_ DuÀKw bSps¡ Wm³ C_§n sshZnt`¡v NnX¶p . M§Ä fq¶v tb^pw W`¯ptbmtà Npjªp {ZÊv H¶pw CÃm¯ Ss¶ M§Ä NnX¶p . Wm³ Atkmt^mXm]n«v tImUn¨p . “” CSptbmtà hu*v D*m¡n]m […]

Continue reading

പുതിയ അയൽക്കാർ 5

പുതിയ അയൽക്കാർ 5 Puthiya Ayalkkar Part 5 bY ശ്രീരാജ് | Previous Parts bmÀkSn H«pw {bSo£n¡msS kntWmUv bmÀkSn]psX bn_Nn k¶p A^]n`qsX sN«nbnXn¨p b_ªp : CSp Fsâ bm_p… bmÀkSn C{S]v¡po {bSo£n¨nÃ. F´p sI¿\w F¶p A_n]msS kntWmUnsâ bnXn¡pÅn Wn¡pt¼mÄ hmK³ b_ªp : bm_p Bt\m bmÀkSn Bt\m?.. bmÀkSn NwcÀ«v Aà F¶p fWÊn`m¡n] kntWmUv bmÀkSns] hzS{´ B¡n b_ªp : ^*pw H¶v Ss¶… […]

Continue reading

കൗമാരത്തിന്റെ കളിവിളയാട്ടം

കൗമാരത്തിന്റെ കളിവിളയാട്ടം  Kaumarathinte Kalivilayaattam bY ലിൻസി xxx     ^tflsâ ASnTnNÄ¡v Wn§Ä WÂNn] bn´p\¡v Wµn. skÅs¸m¡¯n Fsâ `mbvtXm¸v tNXm]n. ASv l^n]m¡n FXp¡\w. B NT]psX dm¡n Npt_ ASn NnX¸p*v. Cu NT Ct¸mÄ FjpSp¶Sv H^p {c*nsâ `m¸n Wn¶pfm\v. Mm³ b_ªtÃm H^p Hm¬ss`³ tNmÄtPÄ B¿n Mm³ CX¡v sKm`n sI¿p¶p F¶v. skÅs¸m¡w Fsâ tKm`nt]]pw dmVn¨p. Ip½m H^p {c*nsâ cv`män […]

Continue reading

കാമറാണിമാരായ ഭാര്യമാർ 1 [AjaY]

കാമറാണിമാരായ ഭാര്യമാർ-1 അജയ് KAAMARANIMAARAYA BHARYAMAAR 1 BY AJAY CSv H^p C³shÎp NT]m\v. dmw¥qÀ WP^¯n Wn¶pw A`vbw fm_n H^p bpSn]v cv`mäv km§n]Snsâ Sn^¡pNan`m]n^p¶p Mm³. Fsâ Hmcohpw dnhnWÊv hw^wekpw AXp¯pSs¶]m\v. fÃpNapsX diaw AVnNw CÃm¯ H^p Nfyq\nän tWm¡n WX¡m³ SpX§n]n«v Np_¨v Wmam]n. hzNm^yS]nt`¡pÅ Wpjªp N]äw Ss¶ Nm^\w. hzNm^yS bp`Àt¯* Nm^yw F´m\v F¶v tImUn¨mÂ. Fsâ em^yfmÀ Ss¶]m\v {blvWw. ^*pem^yfm^pw […]

Continue reading

കലാലയത്തിലെ കൂത്തിച്ചികൾ 2

കലാലയത്തിലെ കൂത്തിച്ചികൾ ഭാഗം 2 Kalalayathile Koothichikal Part 2 bY കുഞ്ഞൻ (Kunjan) Wn`¯p Np¯n]n^p¶ dm`pknsâ sIknNant`¡p _hn]m¯]psX ho`vNm^§Ä k¶p sNm*n^p¶p… Ak³ ko*pw Fjpt¶äp KW bmanNan`qsX F¯n tWm¡n… f`À¶p NnX¡p¶ _hn]m¯]psX sbmanª bqän Btklt¯msX tNän AXn¨p sbman¡p¶ shÂk^mKnsW]m\v Ak³ N*Sv… Hmt^m AXn¡pw bqän Wn¶pw ¹Nv ¹Nv ^mPw HjpNp¶p*m]n^p¶p. shÂk^mKv Bªp tNän sNm*n^p¶p.. ^*p Nm`pNapw sbm¡n AN¯n bnXn¨v B […]

Continue reading

വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ ( ഭാഗം 4 )

വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ ഭാഗം 4 VEYIL CHILLA POOKKUM NAALIL BY പാവം ഞാൻ   kngv\p hm^n¡v fpNan`qsX goW]psX sNmjp¯ fp`Nan H¶n sM¡n sNm*v b_ªp. ¥mhv Smjv¯n fp_p¡m³ Sp¸n sNm*v goW NT b_¨nt`¡p NX¶p. BUys¯ Nan¡v tlgw bn¶oXv H^n¡`pw F³s_ Aѳ MmWpfm]n dÔsb«nÃ. bs£ fp³bv kas^ kn^afm]n fm{Sw Ft¶mXv fn*n]n^p¶ Aѳ FWn¡v bp¯³ DXp¸pw. fn¡km_pw k^p¶ Unkh§an […]

Continue reading

അലഭ്യലഭ്യശ്രീ 3 [രാക്ഷസൻ]

അലഭ്യലഭ്യശ്രീ 3 Alabhyalabhyashree Part 3 bY രാക്ഷസൻ | Previous Parts “”^mK{lo”” Fsâ tI¨n.. {lo tI¨n F¶m Mm³ knan¡p¶Sv. “” F´mXm CknsX WX¡p¶Sv? CSnWmt\m NqSn¨n Wo CknsX k^p¶Sv?”” F¶p b_ªv _qfnsâ DÅnt`¡v N]_n. At¸mtj¡pw Mm³ fp*v FÃmw l^n]m¡n ^mV½s] tWm¡pt¼mÄ AkÄ tbXn¨v {ZÊv tbm`pw sl^n]m¡m³ f_¶v ^*v fp`]pw bp_t¯¡v C«v S^n¨p Wn`vNpkm\v.N®pWo^v ^*v Nknan NqsX]pw Hjp¡p¶p*v. “”{ZÊv […]

Continue reading