ജീവിത യാത്രയിൽ 4 [KANNAN]

Posted by

ജീവിത യാത്രയിൽ 4

JEEVITHAYATHRAYIL 4 BY KANNAN | PREVIOUS

CSpks^ km]n¨n«nÃm¯kÀ fp³ bmÀ«pNÄ km]n¨SnWp tlgw km]n¨p SpX§pN

AXp¯ bmÀ«v k^³ Smfhn¡pw ASpsNm*v bqÀ¯n]m]Sv Abv–t`mZv sI]vSSm\v
Wn§apsX ht¸mÀ«v B\v Fâvs_ DuÀKw

bSps¡ Wm³ C_§n sshZnt`¡v NnX¶p . M§Ä fq¶v tb^pw W`¯ptbmtà Npjªp
{ZÊv H¶pw CÃm¯ Ss¶ M§Ä NnX¶p . Wm³ Atkmt^mXm]n«v tImUn¨p .
“” CSptbmtà hu*v D*m¡n]m dm¡n DÅkÀ tNÄ¡nà “”
^lvfn tI¨n b_ªp
“” CknsX C§sW]pÅ ldvS§Ä FÃmkÀ¡pw b^nI]fm . Cu koXv Ss¶ H^p Nan koXm\v bs£ bp_¯pÅ BÀ¡pw A_n]nà . M§Ä FÃk^psX]pw ho sbm«n¨Sv CknXps¯ B\v hnwi§Ä S¶]m\v . NpXpd¯n b^hvb^w C§sW Nan]pÅ Nm^yw B^pw bp_¯p b_]nà “”
“”AsS´m A§sW Nan koXv “”
“” M§Ä F{S f¡am\v CknsX “”
“”12 tb^v 10 sb®pw 2 B\pw “”
“” M§apsX AÑWpw A½¡pw Nmfw F¶v b_ªm H^p `i^n]m]n^p¶p . ASpSs¶]m\v M§Ä fNÄfmÀ¡pw Nn«n]n«pÅSv . Aѳ ASymklyw d´pNan`pw Wm«n`pw FÃmw bp_w Nan D*m]n^p¶p . A½¡pw ASptbmtà Ss¶ . M§apsX BUys¯ tI¨n]psX N`ym\w 19 k]Ên`m]n^p¶p tI¨n fm{Stf Cu NpXpd¯p Wns¶ ho sbm«msS CSpks^ C_§n]n«psÅ . ASn¶p tlgw DÅ FÃmk^psX]pw N`ym\w 23 k]hnWp tlgw B\v . k]änsâ knl¸v fm{Sw fmän]m tbm^tÃm bq_nsâ knl¸v NqXn fmtät* . At¸mav ko«n Ss¶ M§Ä B knlbv fmän “”
“”BUys¯ tI¨n]psX N`ym\w Njn¶t¸mÄ AÑWv ^*mfs¯ tI¨n]n H^p tWm«w D*m]n^p¶p. AÑWpw A½]pw shN-vhn c]¦^ Hm¸¬ B\v . AkÀ b^hvb^w fäpb`s^]pw Nan¡p¶ Nm^yw hwhm^n¡pw . Aѳ Cu B{Piw A½]psX AXp¯v b_ªp . ‘A½ h½Sn¡pN]pw sI]vSp . H^p N*og³ sb¬Np«nNÄ PÀew V^n¡m³ bmXnà ASv N`ym\¯nWv tlgw. Aѳ ASn¶p Hs¡ k¨p “”

“”A§sW bns¶ A½]psX b^pbmXn tI¨ns] F§sWs]¦n`pw CSnt`¡v sNm*v k^pN F¶Sm]n . AÑWpw A½]pw M§apsX fp¶n k¨v Nan SpX§n b^hyfm]n«v . M§sa FÃmks^]pw I«w sN«n CSv bp_¯p Bt^mXpw b_]^psS¶v . bSps¡ ‘A½ tI¨nt]mXv Nm^y§Ä b_ªp . ‘A½ tI¨n]pfm]n«v Im«]Xn WX¯n.
ASnsâ fqWmw b¡w Aѳ tI¨n]psX ho sbm«n¨p.
ASpNjn¡pªp H^p Unkhw fq¯ tI«³ h-vNqan Wn¶v k^pt¼mÄ ‘A½ CknsX bp_w b\n¡v k^p¶ l¦^³ B]n«v Nan¡p¶p . fp³bv b`t¸mjpw A¨³t_]pw ‘A½]pw tI¨n B]n«v Nan N* km\fXn¨ tI«³ CknsX]pw ASpSs¶ sI]vSp””

“”‘A½ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *