ആര്‍മി സ്പെഷ്യല്‍ [ഷിഹാബ്]

 ആര്‍മി സ്പെഷ്യല്‍ നേഴ്സ് കാവ്യ ARMY SPECIAL NURSE KAVYA BY SHIHAB Zyq«n Njnªv
Sn^n¨v BÀfn timÌ`n F¯n]t¸mtj¡pw Nmky £o\n¨n^p¶p. {lo`s¦³ BÀfn]psX H^p hvsbgyÂ
hvtNmXn Wjvhm\v f`]man]m] Nmky. Wmsa bp`Às¨ hq^yWpUn¡p¶SnWp fps¶ H^p Ø`w ks^
tbmkmWps*¶v tfKÀ i^n`m hÀ b_¯n«p*v. ASpsNm*v tW^s¯ NnX¡\sf¶pÅSvsNm*v Nmky
sbs«¶p Ss¶ e£\w Njn¨v NnX¶p. NnX¶ Nmky¡p bt£ D_¡w k¶nÃ. i^n`m hm_m]n^p¶p AkapsX
[…]

Continue reading

പഞ്ചാബി കുടി [master]

പഞ്ചാബി കുടി [master] PANJABI KUDI BY MASTER   Cu fimWP^¯ns` KoknS¯nWnsX b`
Uobmk`nNapw k¶ptbms]¦n`pw Nps_ bX¡§Ä sbm«p¶ lÐkpw Pp*pNapsX diakpfÃmsS ]msSm^p
Pp\kpw FWn¡v ASpsNm*v D*m]n«nÃ. Uobmk`n {bfm\n¨v N¼Wn]n Np_¨p Unkhs¯ AkVn
Nm\pw. tdm\hv F¶ tb^n A¸w b\w, Nps_]VnNw fVp^b`im^§Ä; SoÀ¶p. A{S]ptf DÅq Fsâ
Uobmk`n. AkVn B]SnWm ko«n SWn¨n^p¶p tdm_Xn¡pw. bp_¯v bX¡§Ä sbm«p¶ lÐtNm`mi`w
DÅSpsNm*v Xnkn […]

Continue reading

കുടുംബ പുരാണം [Manu]

കുടുംബ പുരാണം KUDUMBAPURANAM BY MANU Fsâ tb^v ^mipÂ. Mm³ ¹hvXpknWv bYn¡p¶p.
FWn¡v H^p tI¨n]pw A½]pw fm{Sw HÅp. Fsâ Aѳ FWn¡v 5 k]hv DÅt¸mÄ f^n¨p. H^p
f^^l_`nt B]n^p¶p. AÑWv hÀ¡mÀ tKm`n B]n^p¶p. AÑsâ f^\w WX¶Sv tKm`n]n C^n¡pt¼mÄ
B]Sp sNm*v A½¡v tKm`n `en¨p. A½ hnkn FWvKnWoÀ B]Sp sNm*v b©m]¯n Htkjvhn]À B]n
B\v tKm`n Nn«n]Sv. Cs¸m Iocv FWvKnWoÀ […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 7 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 7 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 7 BY MEESA
PRAKASAN PREVIOUS PARTS “”Duw….AktamXv ^*p Unkhw Njnªn«v tim«Â 2 Fhv.dn.bn
]nt`m«v k^m³ b_….dm¡n Wfp¡knsX H^p¡mw….sd¶n¨³ b_ªp “”Wo F´m Dt±ln¡p¶Sv…..AkhmWw
W½Ä Np^p§nÃtÃm….AsÃ….sÌà tImUn¨p “”G]v….CÃ…..ASnWpÅ b\n bSnsW«pw bYn¨nt« sd¶n¨³
C_§q….. C¶v ^mkns` Nm\mWm\v sd¶n¨³ St¶mXv b_ªSv….N¿n bän]n^p¶ lp¢w NjpNn Naªn«v
H^p hnP^änWp Sn^n sNmap¯n hµobv KW`n NqXn bp_t¯¡v […]

Continue reading

അന്നമ്മ 2 [ AniL OrMaKaL ]

അന്നമ്മ 2 ANNAMMA 2 BY ANIL ORMAKAL | www.kambimaman.com {bn]t^ Np_¨v
tbs^¦n`pw Nfân«SnWv Wµn…. {btSyNn¨pw Ahp^Wpw, Egn¡pw…. NT SpX^p¶q…. AXp¯ emPw
A`vbw sskNpw… Ct¸mÄ AWnkm^yfm] H^p XznÌv.. f]¡w kns«\oäv Ipäpw tWm¡pt¼mÄ
Nq^n^p«v. tdmV¯nt`¡v Sn^ns¨¯n]t¸mÄ dm¯v_qfn A^ks^ D]À¯n k¨ ssWän]pfn«v sk_pw
S_]n Nm`pWo«n]n^n¡pN]m\v Mm³….. sbs«s¶jpt¶äv ss`än«p… BUyw Sn^ªSv tcm\m\v…
F´nWm\v AsSXp¯Sv Fs¶Wn¡v Ss¶ fWÊn`m]nÃ… hf]w tWm¡n […]

Continue reading

സുന്നത്ത് 2 [ RaHuL ]

സുന്നത്ത് 2 SUNNATH 2 KALYANAM BY RAHUL | PREVIOUS PART ഒന്നാം ഭാഗം വായിച്ചല്ലോ
അല്ലെ….? നക്ഷത്രങ്ങൾ,ചന്ദ്രൻ,സൂര്യൻ എന്തിന്‌ സൗരയൂധം വരെ എന്റെ തലക്കു മുകളിലൂടെ
കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നു എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം തോന്നി…. നീണ്ട കാലയളവിന് ഒടുവിൽ ആണ്
കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നല്ല
അടുപ്പത്തിൽ ആയിരുന്നു.. വീട്ടിൽ ആകെ മൊത്തം ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ പ്രതീതി..
അല്ലെങ്കിലും കല്യാണം ആണല്ലോ.. എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ആണ്. ഒരുപാട് […]

Continue reading

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 9 [ആദി വത്സൻ]

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 10 ബലി മൃഗം Pranayanubhavangal Part 10 bY ആദി വത്സൻ | Previous
Parts   ]q\ntcmfn giW]psX S«w H^p AVnN A`¦m^fm]n^p¶p, ASv– AkapsX huµ^y¯nWp
fmäv– Nq«n. “”tfmÄs¡´m H^p b^tklw tbms`”” BsN KmayvS]n Wn¡p¶ gÓ]v–À tWm¡n
S¼p^m«n tImUn¨p, “”im H¶pw tbXn¡*tXm, W½Ä sb®p§Ä fm{Sfsà Ct¸m CknXpÅp, AknsX
C^n¡p Np«n”” S¼p^m«n gÓ]psX ssN bnXn¨v N«nt`¡v– C^p¯n, Wà fmÀ²kfpÅ ssNNÄ,
^mVnN]pw NqsX […]

Continue reading

ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് 2 [Crime Thriller]

ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് 2 (കറുത്ത മുഖംമൂടി ) BLACK MASK 2 CRIME THRILLER BY SHIYAS |
PREVOUS PART BUy bmÀ«v– km]n¡m¯kÀ ASv km]n¨ tlgw Cu bmÀ«v– km]n¡m³ {lfn¡pN…. AkÄ
Ssâ dmPn Wn¶v H^p N¯n FXp¯p B bqknsâ CSansâ SpX¡¯n Wn¶v fp_n¨Xp¡m³ AkÄ H^p§n.
kas^ {l²t]msX AkÄ B frUp`fm] B CSan N¯n sk¨Spw H¸w F§pw Nq^Nq^n^p«v…… AkÄ
N^pSn]Sv […]

Continue reading

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 8 [Skippo]

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 8 Bbaryayil Thudakkam Part 8 bY Skippo | Previous Part SpXÀ¶pÅ
NTNÄ FjpSm³ sskNp¶Sn £f tImUn¡p¶p. FjpSmWpÅ fmWhnNmkØ]pw hf]¡p_kpw sI_pSÃ. (bj]
bÀ«pNÄ km]n¡m¯kÀ¡v sI_pSms]¦n`pw fWÊn`m¡m³ tk*n CSpks^]pÅSv Smsj Ip^p¡n FjpSp¶p)
F³s_ tb^v NmÀ¯n¡v FWn¡v k]Êv 27. sN Fhv BÀ Xn hn dÊns` N*ÎÀ tKm`n. Fsâ knkmiw
WnÝ]n¨ sb®ntWmXv knkmi¯nWpfp¼v do¨n k¨v H^p Sp_¶pb_¨n`m\v NT]psX kjn fm_p¶Sv.
[…]

Continue reading