ക്യൂട്ട് അനിയത്തി 2 [കിച്ചൂസ്]

Posted by

ക്യൂട്ട് അനിയത്തി 2 

CUTE ANIYATHI 2 BY KICHOOS | PREVIOUS

C¶v b\n tWÀs¯ Njnªp 3 f\n]m]t¸mÄ Ss¶ Mm³ ko«n F¯n. Mm³ k¶ bmsX Mm³ AtWgn¨Sv Aksa B]n^p¶p At½ fmap k¶ns` A½ b_ªp AkÄ k¶n«nà AkÄ 4 f\n]mNpw. tfmsW Im] FXp¡sX Mm³ b_ªp AkÄ k^s« k¶n«p fSn. Mm³ Aksa]pw tWm¡n Wn¶p C^n¡¶ hf]¯v Fsâ In´ Cs¶sÃs¯ Nm^yw HmÀ¯m\v At¸mjm\v AkntX¡v B^Sn k¶Sv AkÄ¡v Ft¶mXv Np_¨v AXp¸w D*m]n^p¶p. AkÄ Fsâ AXp¯v k¶n«v Ft¶mXv b_ªp FXm Wo C¶p b\n]p*m]n^p¶ntà Mm³ b_ªp C¶p tWÀsS Njnªp. AkÄ Fsâ AXp¯v k¶v NpWnªv Wn¶n«m]n^p¶p Wn¸v (AkÄ H^p sI_n] hpµ^n ]m\v M§Ä H¶v fpS ¹hvXp ks^ H^pfn¨p B¿n^p¶p bYn¨n^p¶Sp.AkÄNv bYn¡pt¼mÄ Ss¶ sNms_ s{bmtbmh k¶n«p*v AsSms¡ AkÄ bn³k`n¡N]m]n^p¶p sI]vSSv).
AkapsX fp` N®v N*nÃm N*p F¶ ^oSn]n B]n^p¶p AkapsX Wn¸v AkÄ Fs¶ AkapsX AXp¯v k^m³ b_ªp Mm³ AkavsX AXp¯v tbm]n B^Sn Ft¶mXv GtSm b_]m³ tbm]t¸mÄ B\v fmap k^p¶Sv AkÄ M§sa N*Spw tI«m F¶v knan¨v HmXn k¶Sv CSm^m B^Sn tI¨nt]m Fs´ tI¨n CknsX.
B^Sn: Mm³ Ip½m k¶Sm
A½p: Ip½m k¶ BÄ hzNm^yw b_]p¶t¸ms` tWmWn ASp sNm*m\v Mm³ tImUn¨Sv
B^Sn : Mm³ k_psS k¶Sm. Mm³ tbmsX ko«n FtWgn¡po
AkÄ tbm]n F¶n«v A½p Fsâ AXp¯v k¶v tIUn¨p F´m CknsX b^n¸mXn Mm³ b_ªp FXn AkÄ¡v FsW Cãfm\v ASv b_]m³ k¶t¸mÄ B\v Wo k¶Sv.Wo AÃmw SNÀ¯p A½p b_ªp ASnWv At\m k¶Sv ASnWv Mm³ h½Wn¡nÃ. ASv Fs´ Mm³ tImUn¨p ASv H¶pw CÃ. Wn§Ä Ht^ {bm]w Atà A½]pw h½Un¡nÃ.Mm³ b_ªp {bm]w Aà {blvWw A½]psX Nm^y¯n`m\v ASnWtà Fsâ bp¶m^ fp¯v DÅSv AkÄ tUgys¸«v tbm]n AkapsX fWÊn Mm³ Atà AkapsX NmfpN³ Aksa Mm³ knan¨p FXn fmap Wo tbmNs` WnW¡v F´v bän AkÄ H¶pw b_ªnà Mm³ tImUn¨p WnW¡v ASv Cãs¸«ns`¦n W½p¡v ASv tk*. B^Sn Fs¶ Cãf\¶v b_ªn«n`mtÃm AkÄ¡v B A{Piw F tWmXv b_ªn«nà b_]pt¼mÄ Mm³ AktamXv Mm³ b_tªmamw. fmap ht´mgw sNm*v AknsX Wn¶v tbm]n Mm³ bp_sN tbm]n At½ Im] FXp¡v AkÄ k¶p At½. M§Ä Im] NpXn¨v ^m{Sn Bkm_m]n M§Ä tWs^ tbm]n Xn kn Nm\pN]m]n^p¶p AkÄ Fsâ A^sN«nt`¡m\v AkapsX tWm«w At¸mÄ Ss¶ Mm³ b_ªp W½p¡v tIm_v Sn¶mt`m A½ b_ªp B W½p¡v Sn¶mw. M§Ä e£\w Njn¨p D_§m³ tbm]n Mm³ NnX¶p Aksa Mm³ Nps_ tW^w tWm¡n Wn¶p Aksa AkÄ Um k^p¶p Mm³ tImUn¨p C¶pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *