എന്‍െറ അരങ്ങേറ്റം

Posted by

എന്‍െറ അരങ്ങേറ്റം

Ente Arangettam bY കാമദേവന്‍

NT¡v F´v tb^nX\w F¶ In´]n Wn¡pt¼mam\v CSv Fs³_ A^t§äw Atà F¶v tSmWn]Sv k`n] kmINfXn¡v Wn¡p¶nà ……..NmftUk³ SpX§pN]m\v k`n] {bSo£ H¶pw tk*……ssX¸v sI¿m³ k`n] fXn]m\v ¶m sSmX§t`…….

k`n] {btSyNS H¶pfnà hmVmVm^\ H^p WmXv Mm³ Ss¶ Wm]N³ tb^ns`m¶pw k`n] Nm^y fnÃtÃm F¦n`pw sNX¡t« tb^v Fs³_ tb^v A¸p ^mkns`s¯ H_¡w D\^msS NnX¡pN]m\v I´n¡v Wà AXnNn«n sM«nbnXªv D\¶t¸m W½psX s{bmZyqhÀ tbm]n Npan¨ Nvamhn tbmXm Fs¶m^p BNvM]pw tkPw F\oäv Sq_n Npan¨v h-vNpan tbm]n Nvamhn Gäkpw fp³bn`s¯ d©n Ss¶ C^n¶p Nm^\w D]^Np_kpSs¶ BsN 50 Nq«nNÄ Nvamhn D*v Mm³ H¶v tdt¡m«v tWm¡n B W½psX Blm³ k¶näp*v Blm³ F¶v tN«t¸m Wn§Ä knIm^n¨pNm\pw FWn¡v FÃm Nm^y§apw bYn¸n¨p S^p¶Sv fq¸^ms\¶v C¶m A§Wà Bav Ft¶¡mapw 2 k]hv fq¸p*v Fs³_ koXnWXp¯pSs¶ Smfhw t`lw sfm]´v Nan]m\v Bams\¦n bMvK bmkw tSmäv Fs³_ Nvamhn F¯n]Sm\v b_]p¶ Nm^y§Ä ^ihyfm¡nsk¡pw F¶pÅSpsNm*pw HWv tks_ Nq«pNmÀ H¶pw CÃm F¶SpsNm*pw bns¶ H^p kntV]¯ ftWmemkw DÅSpsNm*pw Mm³ N¼Wn B¡n]Sm\v `ks³_ tb^v B HÀf]nà Mm³ Npªvtfm³ F¶v knan¡pw Aks³_ A½ knan¡p¶ tb^m\v ASv , W½Ä Nvamhns` sb¬Np«nNsa tWm¡msWm¶pw Wn¡m_nà Nm^\w AkäNÄ¡v sfmt`w Np*ow H¶pw Cà F¶Sv Ss¶ Nvamhv kn«m`pw Mm³ tbmkm_nà Bä³ I^¡pNam] Xo¨À fms^ kÀ®n¨v sNm*v Npªv tfmsW sNm*v ssN¿n bnXp¸n¡pw B¶pw bSnkptbms` Npªptfm³ FWn¡v skÅw tbm¡nS^mWpÅ NãvX bmXn`m\v Mm`v³ Xo¨À fmÀ C^n¡p¶ Ìqan C^n¡pN]pw Ak³ Wn`¯n^n¡pN]pw sI¿p¶p Aks³_ hmVWw Mm³ ssNsNm*v sSmXm_nà AsSms¡ F´m¶v tImUn¨m Wn§Ä b_]pw Mm³ H^p cyqZ ftWmemkw DÅ Bam\v F¶v Mm³ N`psNm*v bm³_vWp bp_¯pNqsX Aks³_ hmVW¯n Ikn«pw F¶n«v Fs³_ hmVWw bp_¯nXpw bns¶ Mm³ Hmt^mXo¨À fms^ kÀ®n¨pSpX§pw Ak³ ASptN«v FWn¡v AXn¨pS^pw . Zm NpªptfmtW Wo C¶v kmh´n Xo¨À¡v Nj¸pÅ Unkhfms\¶v tSmWp¶p AkÄ Zh-vN¡nWp bp_¯psk¨ Fs³_ N¨n 3 ,4 Sk\ bq_n«v D^¨p (sk_psS AksW fqZm¡m³ b_]p¶Sm) AkÄ Wà sW¿v bq_n]m CSp tN«t¸mÄ Aks³_ Ip*pOÄ Sp_¶p Fs³_ hmVWw km]n sk¡m³ tWm¡pN]m\v Mm³ b_ªp Zm Wo km]ns`m¶pw FXps¡*m Xo¨À I´n sk¡p¶ Cu Ìqan AXns¨mjn¡\w FWn¡v (AsS´m\v F¶p sk¨m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *