ഞാനും കിളവനും ഒരു യാത്രാനുഭവം [ നിമിയ ]

Posted by

ഞാനും കിളവനും ഒരു യാത്രാനുഭവം

NJANUM KILAVANUM ORU YATHRANUBHAVAM BY NIMIYA

Fsâ tb^v Wnfn] hpemgv .-!!! ….. dmw¥q^n H^p B]pÀtkU tNmaKn bYn¡pN]m\v Wm`p kÀgw fp³bv FWn¡p*m] H^p Nm^yfm\v Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv ¹hv Xp AkVn Njnªp _nhÄ«v k¶p Wà fmÀt¡msX Mm³ bmÊm]n AZvfngWp tk*n ]pÅ Nm^y§Ä sI]vSp sNm*n^p¶ hf]w At¸mjm\v Fsâ A½ bYn¸n¡p¶ h-vNqan Wn¶pw Xot¨jvhv fm{Sfm]n H^p XqÀ tbmNp¶Sv……

‘A½ AknsX ssih-vNqÄ Xo¨À B\v Wm`p kÀgfm]n AknsX B\v. H^p k³tZ XqÀ B]n^p¶p ¹m³ sI]vSn^p¶Sv. Fsâ koXv tNmSfwP`Sv tbm¯Wn¡mXv F¶ Ø`¯p B\v.

Xq_nWv tbmNp¶ Nm^yw b_ªt¸mÄ A½¡v k`n] Sm`vb^yw D*m]n^p¶nà Mm³ WnÀdÔn¨t¸mÄ tbmNmsf¶v h½Sn¨p. Xq_nWv Xot¨jvhnsâ NqsX cmfn`n¡pw k^mw Aѳ tks_ H^p h-vNqan AVymbN³ B\v tI¨n NmWZ]n bYn¡pN]m\v ASpsNm*v MmWpw A½]pw fm{Sfm]n tbmNmsf¶v So^pfmWn¨p.

XqÀ tbmNp¶Sv {Zow tkmÄZv bmÀ¡v bns¶ ASn^¸Ån skŨm«kpw Nm\mW]n^p¶p. ASn^mkns` M§Ä h-vNqÄ dhn tbmNmWm]n koXnWp fp¶n DÅ t_mZn Wn¶p. B kjn B\v dhv k^p¶Sv, Np_¨p Njnªt¸mÄ dhv F¯n.

dhv Wn¶p bp_t¯¡v H^mÄ C_§n k¶p A½t]w Fs¶]pw tWm¡n In^n¨psNm*v N¿n D*m]n^p¶ dmPv A]mÄ km§n, At¸mÄ ‘A½ A]msa b^nI]s¸Xp¯n A½]psX h-vNqans` byq\v B\v . ‘A½ bYn¸n¡p¶Sv H^p PkÀ\sfâv ]pbn h-vNqan B\v. bt£ Mm³ bYn¨Sv hndnFÊn h-vNqan B\v.

AsSms¡ tbms« NT]nt`¡v NX¡mw,………. A¶s¯ B XqÀ ]m{S]n FWn¡p*m] AWpekw B\v Mm³ Wn§tamXp b_]m³ tbmNp¶Sv.

dhn N]_n ]m{S SpX§n. MmWpw A½]pw ss{ZkÀ hoänWp bn_Nn`pÅ hoän B\v C^p¶Sv. . .N]_n k¶t¸mÄ B\v {l²n¨Sv bNpSn hoäpw Nm`n B\v A½]psX h-vNqans` hvXmcvhv Npt_tbÀ F¯n]n«nÃ.

Np_¨p Njnªt¸mÄ t_mh¶ Xo¨À M§apsX AXp¯p k¶n^p¶p A½]pw B]n hwhm^n¨psNm*n^p¶p . St` Unkhw Fsâ sdÀ¯v–tZ]v B]n^p¶p ASpsNm*v ‘A½ tN¡v N^pSn]n^p¶p FÃmkÀ¡pw tN¡v sNmXp¡m³ ‘A½ b_ªp Mm³ tN¡v FXp¯p FÃmkÀ¡pw B]n sNmXp¯p

AkhmWw dÊnsâ Gäkpw bn¶n`m]n«n^p¶ byq³ tI«Wv sNmXp¡mWm]n Gäkpw bn¶n Mm³ sI¶p bpÅosX tWs^ tN¡v Wo«n. . A]mÄ Fs¶ AXnfpXn H¶p tWm¡n Mm³ BsN Iqant¸m]n Fsâ k]sÊ{S B]n F¶p Ft¶mXv tImUn¨p–. . .Mm³ 18 Bs]¶p b_ªp. . .

tN¡v sNmXp¯p Mm³ Sn^nªp WX¶p Sn^n¨p fpWvbn`s¯ Fsâ hoän N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *