ഉമ്മാന്റെ അവിഹിതം തന്ന ഭാഗ്യം

ഉമ്മാന്റെ അവിഹിതം തന്ന ഭാഗ്യം Ummante Avihitham Thanna Saubhagyam Part 1 bY pareed pandari dmw¥qÀ: Mm³ Njnªp Wn¡p¶p FWn¡v Cs¸m D½ fm{Stf HÅp 4 kÀgw fp¼v D¸ f^n¨p D½ H^p dm¦ns` fmtWKÀ B\v. M§Ä¡v b_]¯¡ dÔp¡sam¶pfnà D¸]pw D½]pw t{bf knkmifm]n^p¶p ASvsNm*v dÔp¡sams¡ Np_¨p CXªp Wn¶p. bns¶ D¸ f^n¡p¶ hf]¯pw Np_¨p t{blvW§Ä D*m]n Cs¸m FÃmk^pw tkÀbn^nª ØnSn bs£ […]

Continue reading