സുഭദ്രയുടെ വംശം 11 [ഋഷി]

Posted by

സുഭദ്രയുടെ വംശം 11

Subhadrayude Vamsham Part 11  bY ഋഷി

Subhadrayude vamsham kambikatha all parts

hm^n]pw bmkmX]pw sbm¡n, bmâohv– k`n¨n_¡n]n«v–, `£vfn¡p«n]½ tXm]v–`änWp fpNan Np´n¨n^p¶p. SXn¨ bq_p bnaÀ¶v– Smtj¡v– H`n¡p¶p*m]n^p¶p… ^*p kn^`pNÄ DÅnt`¡v fq¶m`pk«w N]än]n_¡n]t¸mtj¡pw hpO¯nsâ sb^pfj. bq_msN H¶p SjpNn Sp_n¨ N´n Sn^p½n.. B..Biv–… AkÄ N^¨n`X¡n. BkÀ¯n¨p k¶ ^SnfqÀÑ]n kn_¨ptbm]n… NnS¸X¡n]n«v– bq_pw kn^`pNapw NjpNn. Ft´m Bt`mIn¨v Fjpt¶äp. »uhjn¨v– ssNNÄ D]À¯n tWm¡n. N£w fnWp¯p Ss¶… F´psNmt*m bt* N£§Ä kn]À¡m_nÃ… ASnWpw NqXn I´n]nXp¡v– Ft¸mjpw kn]À¯p WWªn^n¡pw… f\¯ptWm¡n… »uhp fpjpk³ Ajn¨n«v– {dm Du^ns]Xp¯p. dmPnt`¡p Sn^pNn. bmâohq^t\m F¶mt`mIn¨p… tks*¶pk¨p… bqs_m`n¨m SpXNan`qsXs]mjpNpw…. fpOw NjpNn¯pX¨n«v– {bu[hpµ^n]m] `£vfn¡p«n]½ skan]nt`¡v C_§n.
kmSnÂs¸man Sp_¶v skan]nt`¡v S`Wo«n] Sn¦Ä tbms` Sna§p¶ hpµ^fm] A½]psX fpOw N*v knWoS³ Fjpt¶äp tbm]n.
HSp§n] A^]pw, B shäpfp*n sM^p§p¶ SXn¨ CXs¡«pw. A½ kmSn`X]v¡m³ Sn^nªt¸mÄ NmfpN³ Nl¡n]pX¨ B BW¨´nNÄ… bn¶nt`¡pw, kl§ant`¡pw knXÀ¶p SÅn] B I´nNapsX WXpkns` Ipjn sSanªpNm\mfm]n^p¶p. Aksâ kn^`pNÄ WpjªpN]_n] CXw. knWoSsâ ssNkn^¯p¼pNapw Wmkpw B I´n]nXp¡nsâ Bj§ant`¡v ASn{Nfn¨p tN_m³ S^n¨p…
Aѳ D_§nt]m? Aksâ AXp¯psI¶p Wn¶v `£vfn H¨ Smjv¯n tImUn¨p..
C¸w H¶p f]§nt] DÅq… AkWpw f{´n¨p…
Cs¶§sW]p*m]n^p¶p? Ak³ A½]psX sIkn]n tImUn¨p… Aksâ Ip*pNÄ sIkn]n`pw Nknan`pw D^hn]t¸mÄ `£vfn¡p«n]v¡v– sbm«n¯^n¨p.
F´mXm… C¡nans]Xp¡p¶p.. AkÄ C¯n^n sNm©n..
C¯n^n fp¼v N* ^wPw Aksâ fWÊn fn¶nfmªp.. WmkpNqÀ¸n¨v– A½]psX sIkn]nt`¡v– NX¯n.. `£vfn bnXªptbm]n.. sM«n knan¨p..
B….knWoS³ A½]psX km] sbm¯n… S¶nt`¡fÀ¯n… H¨sk¡tÃ..AÑsW\o¡pw.
`£vfn]psX sNmjp¯p^p* I´nNÄ Aksâ Np®]n`fÀ¶p…A½]psX I´n]nXp¡nsâ IqXn Np® fpjp¯p… km]n Wn¶pw Ak³ ssNs]Xp¯p. H^p ssN `£vfn]psX fXn¡p¯nWp fpNan WPvWfm] k]_n`fÀ¶p… Bjtf_n] sbm¡nĨpjn]n Iq*pkn^`fÀ¯n. H^p ssN sNmjp¯ fp`NapsX fpNanÂ…
A½]psX Njp¯n fpOw AfÀ¯n Ak³ lzmhw k`n¨p…. A½]v¡v Wà f\w… B sIkn]psX bn¶n W¡n..AkÄ bnXªp..
F´mXm…f{´n¡p¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *