രതിസുഖസാരേ

Posted by

രതിസുഖസാരേ

Rathisukha saare Author Rama

^SnhpO hms^

t{bfw, N`iw,knkmiw, i\nfq¬ FÃmw Njnªp KoknS ]mTmÀTy§ant`¡p sfsà NX¶p. AsSÃmw bpSn]Spw bpSpf]pÅSpfm]n^p¶p. ASpsNm*v FÃmw BhzmUyN^fm]n^p¶p.

Mm³ ^f. k]Wm«ns` bWf^w B\p hztUlw. AkhmW kÀg dn^pUw knUymÀ°n B]n^n¡pt¼mjm\v tfmitW N*p fp«p¶Sv. B N*pfp«Â huirUfm]n ka^mWpw ASp hvtWikpw t{bfkpw BNmWpw sskNn]nÃ. ko«pNm^kÅw FSnÀ¯t¸mjpw B dÔ¯n Wn¶p bn·m_³ S¿m_Ãm]n^p¶p. tfmisâ huµ^ykpw bp^pgSzkpw B]n^p¶p B dÔ¯n D_¨p Wn`vNm³ t{b^Nfm]Sv.

F¶m bns¶ bns¶ fWÊn In` hwl]§apw {b]mh§apw fpa sbm«n. 7þ8 fmhs¯ KoknSw SWns¡m^p fmSmkmNpkmWpÅ H^p `m©W]pw F¶n`p*m¡n]nÃ. F´m kntlgw H¶pfm]ntà F¶v Ft¶mXpw f^ptfmÄNv kntlgw kÃSpfpt*m F¶v tfmisâ A½t]mXpw b`^pw Sn^¡n SpX§n. A§nsW H^n¡Â Fsâ fmSmbnSm¡apsX WnÀdÔ¯nWp kj§n H^p ssPWt¡maKnÌnsW N*p. At¸mÄ _nhÄ«v– FWn¡WpNq`w B]n^p¶p. ^*p tb^pw NqXn H^pfn¨p sIÃpkm³ B]n^p¶p tZmÎÀ WnÀt±ln¨Sv. ASnWp tfmitW«³ S]m_m]nÃ. CSv Fsâ ko«pNms^ kÃmsS kngfn¸n¨p. bns¶ Unkh§Ä kn^h§amNp¶ tbms`. ASnWnX¡v hÀ¡m^ptUymPØWm] tfmitW«Wv k]Wm«p Wn¶pw Sn^pkW´bp^t¯¡v sZbyptägWn tbmtN*n k¶p. ASn Wns¶mjnkmNm³ Njn]pN]pfnÃ. A§nsW tfmitW«³ Sn^pkW´bp^¯p tKm]n³ sI]vSp. Mm³ ko*pw NqXpS SaÀ¶p.

tfmisâ AÑWpw A½]pw MmWpw fm{Sfm]n ko«nÂ. tfmisâ Aѳ H^p r`t_. Nrgn kNp¸v DtUymPØWm\v. ^*p k^vgfm]n At±iw Np_¨p Nrgn¸\nNapfm]n tW^w tbm¡p¶p. 58 k]hpÅ Wà Bt^mPykm³. A½ bt* Pri e^\w fm{Sfm]n^p¶p. SnNª Culz^ eà. 50 k]hnWXp¯ {bm]w. tfmi³ tbm]tSmsX Häs¸« Fs¶ AkÀ b`t¸mjpw hfmVmWn¸n¨p. FÃmw sl^n]mNpw F¶v AÑWpw ssUktSmXv FÃmw hfÀ¸n¡m³ A½]pw b_]pw. F¶m At^mP UrZPm{SWm] AÑWn In` fmä§Ä tbms` FWn¡v tSm¶n. b`t¸mjpw Fs¶ tWm¡n]n^n¡p¶ tbms` tSm¶pw. Mm³ Nm¬sN A½m]nt]mXv In` hvtWiw {bNXW§apw. At¸msjms¡ A½m]n At±is¯ H^p tWm«¯n bn´n^n¸n¡pw. ^m{Sn]n Fsâ _qfnWXp¯ _qfn Wn¶pw Ak^psX ^Sntfa¯nsâ lЧapw D]^m_p*v.^mkns` NjpNn]p\¡p¶ khv{S§Ä In` Unkh§an At±iw FXp¯p kr¯n]m]n IpankpNÄ fmän fX¡n sk¡pw. ASn Fsâ Ip^nUm_pw ssWän]pw {dm]pw bm³äohpw D*mNpw. Fsâ bm³äohpw {dm]pw Nm\pkmWpw sSmXpkmWpfpÅ B{Pifmt\m Ft´m? AÑsâ tWm«w N*p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *