മയിൽ‌പീലി 5 [KOchoonj]

Posted by

മയിൽ‌പീലി 5

Mayipeeli Part 5 By KOchoonj Previous Part

 

{bn] I¦pNÄ¡p Wfh-vNm^w… Cu H^p sI_n] NTs] H¯n^n Cãs¸«p fWh_nªp t{bmÕmiWw S¶ FÃmk^v¡pw H^m]n^wk«w Wµn.. ASv SpXÀ¶pw {bSo£n¨psNm*v Cu bmÀ«pw Wn§av¡v hfÀ¸n¡p¶p.. H^pbmXv Wµn…

F¶v hz´w sNm¨qªp..

“” Fsâ tfmat½… H¶v tkPw FXp¡p.. knl¶n«p k]_p tfma½¡p knan¡p¶p..”” DÅn Wn¶pÅ tXmfn¨sâ lÐw tfma½ AXp¡a]n tN«p..

“”k^pkmXm sI¡m… bnX¡msS… “” tfma½ f_pbXn]pw b_ªp ^mkns` S¿m_m¡n] WÃ IqXv CÍ`n]pw I½´n]pw B]n imant`¡v WX¶p…

“” HÅ Kn½n`pw tbm]n fhn`pw sb^p¸n¨p WX¡pktÃ… bns¶ knl¡mSn^n¡ptkm.. hmVm^\ Nãs¸«v AVzmWn¨p Nmlv tfXn¡pkm sI¿pt¶.. Wns¶t¸ms` Nps_ fµdp²nNav tf`W§m³ At§m«v Nmlpw sNmXp¯p tbmNp¶p.. Fsâ NÀ¯mtk… Fs´Ãmw Nm\\w CWn..”” tfma½ tXmfn¨sW Nan]m¡p¶ ^oSn]n b_ªp..

“”Fsâ tfmat½… ^mkns` F¶¡n«p DuSpkmt\m.. “” tXmfn¨³ CÍ`n t¹änt`¡p sk¨psNm*v tImSn¨p.. tfma½ In^n¨psNm*v Aksâ AXp¯v fsäm^p Nth^]n C^p¶p..

“”CWn tfmsâ ¹msW¶m… SpXÀ¶v bYn¡m³ tbm¶pt*m.. AtSm A¸sW him]n¡m³ C_§pt¶m… “” tfma½]pw t¹änt`¡p CÍ`n FXp¯psNm*v tImSn¨p..

“”fv.. Mm³ ASv Bt`mIn¡pkm]n^p¶p tfmat½.. A¸tWmXv f^ymU¡v hwhm^n¡m³tbm`pw Cs¸m Nn«p¶nÃ… BsN H^p b´ntNXv tbms`.. Ft¶`pw {blvWfpt*m tfmat½..?

tfma½ AksW tWm¡n… “” Ft´m D*Xm.. Np_¨p Unkhm]n Mm³ {l²n¡p¶p… Ft¸mjpw kÃm¯ b^tklkpw sX³gWpw Hs¡.. tImUn¨ Ft¶`pw b_]t*… NXn¨p No_m³ k^pw.. Ft´m Nm^yfm]n bän]n«p*v… AsS§nsW]m…. fäpÅk^psX N®ot^msX]pÅ Nmltà tfXn¨pNq«p¶Sv..”” tfma½ H^p sWXpkoÀt¸msX b_ªp…

“”b¸ Ft´y.. Njn¡m³ k¶nÃtÃm.. “”

“”B… ^mkns` ASymklyfm]n Bs^t]m Nm\mWps*¶pw b_ªp tbm]Sm… tImUn¨t¸m ASnWpw skan¨¸mXv SpÅns]¨m tbm]Sv… Np_¨p Unkhw fp¼v tcm\n Bt^mtXm Nmlnsâ Nmt^yms¡ bt_\ tN«p… tNmXnNapsX N\s¡ms¡]m… hSyw b_ªm Ct¸mjpÅ At§^psX sb^pfmä¯ns`ms¡ BsN tbXn tSm¶p¶p*v FWn¡v…”” tfma½ A`vbw e]t¯msX B\v ASv b_ªSv..

“”ASpsNm*p S^wNn«pt¼m fp¯v b¸t]mXv H¶v hwhm^n¡p.. fp^X³ hzemkfms\`pw Wns¶ bm¸m¡p KokWm.. Wo tImUn¨ In`t¸m b_]pw.. F¶mt\`pw Wo Cs¸m H^p him]fm]n NqsX Wn¡v.. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *