മാത്തച്ചൻ മുതലാളിയുടെ രതി വികൃതികൾ 14

Posted by

മാത്തച്ചൻ മുതലാളിയുടെ രതി വികൃതികൾ 14

Mathachan muthalaliyude rathi vikrithikal part 14 | Author : അനന്ത് രാജ്

 Previous Parts

 

 

(t_mhns] fm¯¨³ A\¨v bnXn¨p S³s_ fmt_mXv tIÀ¯p.)
‘Ft¶mXv tUzgyw tSm¶pt*m tfmsa?’, fm¯¨³ Aksa A\¨v bpÂNn sNm*v tImUn¨p.
‘F¶m¯nWm?’
‘AÃ, Wo sI_n] sb®tÃ, Fsâ {bm]¯ns`m^mÄ CsSms¡ sI¿pt¼m Cãs¸Xptfm?’
‘ASnsW´m, CSpks^ Nn«m¯ hptOmtà fpS`man FWn¡v S¶Sv.’
‘As¸m l^n¡v Cãs¸«n«m\tà Wo sI]vSp S¶Sv?’
t_mhn A]mapsX Nkna¯v D½ k¨v sNm*v b_ªp. ‘l^n¡pw’
‘Wnsâ {bm]¯n`pÅ sI_p¡³ sI¿p¶Sn`pw NqXpSÂ hpOtfm?’
fm¯¨³ Dt±ln¨Sv AkÄ¡p fWÊn`m]n. AkÄ b_ªp.
‘tKm\n¨³ sI¿pt¼m hptOms¡ D*v . bt£ fpS`man sI]vSt¸m ASn`pw NqXpS`m. fpS`maosX ft\mw Wm¡pw. FÃmw F´v ^hm-! C§sW sN«n¸nXn¡pt¼m CWow sI¿m³ tSm¶\p.’
A]mÄ AkapsX fpOw A\¨v bnXn¨p AkapsX km]n Ssâ Wm¡v NX¯n Ipwdn¨p. AkÄ ASv k`n¨p NpXn¨p.
‘H^p {bVmW Nm^yw b_]m³ f_¶p. fm¯¨³ Fjpt¶äp bmSn NpXn¨p k¨ sb¤v tfm´ns¡m*p b_ªp.
t_mhn Fjpt¶än^p¶p.
‘WnW¡v bYn¡\sf¶v b_ªm]n^p¶tÃm. Mm³ H^p tNm¬skân b_ªv k¨ns«m*v. bt£ Wà fmÀ¡v tk\w.
FWn¡v FÃm¯n`pw F k¬ B\v H¼Sn`v.
F k¬?
“”B Mm³ hn dn F hn]n`m bYnt¨. sSm®qsäm¶p sbÀshân`pw NqXpS`m.’
B im Wo sNmÅmktÃmXo, As¸m {blvWfnÃ. Cu h-vNqapw hn dn Fhv hn ]m. Wns¶s¡m*p bäptfm F¶m]n^p¶p F³s_ {blvWw. Ct¸m FÃmw Hm. sN. AknsX tdmÀZn§n tIÀ¡mw. WnW¡v bYn¨n«v B^mN\w F¶m?’
“”FWn¡v H^p tWjv–hv BN\w.’
“”At¸m, H^p {blvWkpfnÃ. AkÀ¡v WjvhnwPv tNmtaKpw D*v. F¶m S¿m_m]nt¡m. Kq\n Wo h-vNqan tI^p¶p, bYn¡p¶p, tWjvhv BNp¶p.’ ‘
“”Fs¶ b_ª]¡m³ SnXp¡fmt]m fpS`man¡v?”
“”AsS´mXo, At¸m WnW¡v bYn¡t*?’
“”bYn¡\w. F¶m`pw Cs¸m fpS`maosX NqsX CsSms¡ sI¿mWm NqXpSÂ Cãw.’
“”FXo AsSms¡ sI¿msfXo. Wns¶ FÃm lWn]mjntIw Mm]_mjntIw Wns¶ Ct§m«p sNm*pk^msft¶. Wns¶ A§sW b_ªp knXm³ bäptfm Fsâ bp¶m^ tfmsa,’ A]mÄ AkapsX Wm^§m fp`Nsa bnXn¨v bSps¡ sM¡ns¡m*p b_ªp.
“”Mm³ H¶v NqXp I¸nt¡mt«?’ t_mhn Np_p§ns¡m*v tImUn¨p.
“”F´v?’
“”fpS`maosX’ F¶v b_ªv AkÄ A]mapsX Np®]n bnXn¨p.
“”Fsâ F´v?’
“”Dw Dw Mm³ b_]nÃ, sI]vSp Nm\n¨p S^mw’ F¶v b_ªv AkÄ A]mapsX Nm`n¶nX]nt`¡p Fjpt¶än^p¶p. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *