വേർപാട് 2 [ സാത്താൻ ]

Posted by

വേർപാട് 2 

VERPAAD 2  BY SATHAAN |  PREVIOUS Parts

 

Aen sfsà Ns¿Xp¯v AkapsX fpXn]n St`mXn .. Aksam^p bq¨ Np«ns] tbms` AW§msS Wn¶p

Ak³ IpwdW¯n Wn¶pw bn·m_n]n«v Ip*pNÄ sNm*v tUknN]psX Ip*pNsa Cu¼n k`n¨p, DfnWo^n Npan¨ Ak^psX Ip*pNÄ kjpNn fm_n. Ip*ns` bnXn tbm]t¸mÄ Aen t`lw dm¡nt`¡p sS¶n, AkÀ b^hvb^w tWm¡n In^n¨p.

sl^n¡pw CSv Aen]psX BUys¯ AWpekw B]n^p¶p. sNm¨p bphvSN§an`pw tbm¬ knZnt]mNan`pw fm{Sw N*p AWpekn¨n«pÅ fmhvf^nNS Ak³ Btkmaw BhzUn¡pN]m]n^p¶p.

tUknN AktWmXp Np_¨pw NqXn tIÀ¶p Wn¶p tSmant`¡v Imªp Wn¶p. Aksa Btkmaw NXn¨p Sn¶mWpÅ sNmSn]pw fSn]pw D*m]n«pw CWns]´v F¶ In´ Aen]psX fWÊn sbs«¶v k¶p.

SWn¡nksa Np_ns¨m¶pf_n]nà sbs«s¶m^p fp³ssN FXp¯m F´v tSm¶pw, tN_n fq`¡v bnXn¨m F´v knIm^n¡pw ..

F§sW khv{Sw Ajn¡psf¶p tbm`pw Aen¡v sbs«¶v f_¶p tbm]n.

At¸mjpw tUkn Aen]psX tSman Imªp Wn¡pN]m]n^p¶p

“”Fs´¦n`psfm¶v sI¿\w”” Aen fWÊn knIm^n¨p

At¸mjm\v tUkn tSman Imªp Wn¡p¶ ^oSn Ak³ {l²n¨Sv. Ip^nUm_nsâ dm¡ns` hnºv emPw Ssâ tWÀ¡v Nm\n¨p sNm*m\v AkÄ Wn¡p¶Sv.

Aen sfsà Aksa Ipän bnXn¨ N¿v ^*psfXp¯p Ip^nUm_nsâ hnºjn¨p SpX§n .. tSma¯p AkapsX Wnlzmhw D]^p¶Sv AkW_nªp.

hnºjn¨p Ak³ Ip^nUmÀ tSmanWo^pkl¯pNqsX Smjv¯n, Nm¯p Wn¶Sv tbms` AkÄ fpOfp]À¯n AksW tWm¡n . AkapsX N®pNan knlzmh¯nsâ]pw t{bf¯nsâ]pw emk§Ä Nm\mfm]n^p¶p. ^m{Sn]m]Sv sNm*mkmw AkÄ {dm V^n¨n^p¶nÃ.

Aen ko*pw AkapsX fpOw Ipwd§Ä sNm*v Wn_¡m³ SpX§n F¶n«v bSns] Smtj¡v k¶p. Njp¯pw ASnWp Smsj]pw sl^n¡pw D½ sk¨v WmkpsNm*v W¡n SpX¡pN]m]n^p¶p Ak³.

Smtj¡v k¶p sNm*k³ sW©s¯ hzÀ\ Npwe§sa sSm«p\À¯n. Ip^nUmÀ Np_¨pw NqXn Smjv¯n Ak³ Aks] bqÀ\fm]pw AWmk^\w sI]vSp.

sIs´§n³ Np`NÄ HmÀfn¸n¡p¶ SpXp¯ bmÂNpX§Ä, Skn«p Wn_¯n`pÅ k«¯nWpÅn SpXp¯ fp`¡®pNÄ F´m\v Ak³ CWn Ss¶ sI¿m³ tbmNp¶sS¶v BNmwgt]msX tUknN AksW tWm¡n.

“”Mm³ CSn D½ skt¨ms«”” sNm¨pNq«nNsa tbms` Aen tImUn¨p.

tUknN Wm\t¯msX AsSs]¶v S`]m«n

Aen knNm^b^fm] Btklt¯mXp NqXn tUknN]psX fp`Nan D½NÄ sNm*v sbmSnªp. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *