ഗന്ധകി [സാത്താൻ]

Posted by

ഗന്ധകി

GANDHAKI BY SATHAAN

“”AkÄ tbms]Xm …”” kmXn] fpOkpfm]n«v Aen k¶p b_]p¶ tN«t¸m NqsX]pÅ Nq«pNm^³ kÃmSm]n,

“”C¶s` ks^ H^p Npj¸kpfnÃmsS]n^p¶Sm\tÃm F´v bän”” Ak³ Aent]mXv Nm^yw Sn^¡n.

“”G]v {blvWsfm¶pfnÃ..H^p Atf^n¡Nm^â Bt`mIWs]¶p ko«nÂ, AkÄ¡p h½Snt¡*n k¶p tbm`pw”” ASv

b_ªkhmWn¸n¡pt¼mÄ Ak³ fpOw fmänbnXn¨p Sm³ N^]p¶Sv B^pw Nm\mSn^n¡m³ ..

“”knXv AkÄ¡p tks*¦n Wfp¡pw tk*, Wo h¦XsbXmsS …”” Nq«¯n {co¡³ CÀgmUv Akâ tSman S«n Blzhn¸n¡m³ {lfn¨p

“”A§sW WnW¡p b_]mw Fsâ KokWm]n^p¶p AkÄ FÃmfm]n^p¶p”” Aen FÃmk^psX]pw fp³bn sk¨v sbm«ns¯_n¨p, F´v sI¿\sf¶v B^vNpsfm^p bnXn]pw Nn«n]nÃ

A`vbtW^¯nWp tlgw Aen Akâ AXp¯p k¶n^p¶p..

“”thm_n Zm Mm³ sbs«s¶m^p tUgy¯nâ bp_¯v… .. thm_n km Wfp¡p tbmNmw CWow CknsX Wn¡*m.. Wn`v¡m³ bä\nà “” Aen CÀgmUnsâ N¿n bnXn¨p sNm*v b_ªp

“”AsSm¶q`y t{dm ]p Hs¡”” AkÀ S§apsX ssd¡v ÌmÀ«v sI]vSp C_§n

Aen]pw AWpbf]pw 3 kÀgt¯mafm]n«v {b\]¯n`m]n^p¶p. C^pk^psX]pw ko«pNmÀ¡pw Cu dÔf_n]mw AWpbf]psX ko«pNmÀ AVnNw Sm`vb^yw Nm\n¨nsæn`pw Aen]psX ko«pNm^v¡v Cu dÔ¯nWv h½Sfm]n^p¶p. B dÔfm\v H^tf^n¡Nm^â Bt`mIW]n H`n¨ptbm]Sv . AWpbf C§sW sI¿psf¶v Aent¡m Aksâ Nq«pNmÀt¡m knlzhn¡m³ bän]nÃ, bs£ B^pw ASnsW Np_n¨v NqXpS AktWmXp tImUn¨nà …Aksâ fWÊv kngfn¸n¡*ms]¶p AkÀ knIm^n¨p

t{d¡bv bmÀ«n Hs¡ WX¯n H^p knVw Wà tNm`¯n`m]n^p¶p Aen ko«ns`¯n]Sv. Aen]psX ko«n A½ fm{Stf]pÅp dm¡n]pÅks^Ãmw Wm«n`m]n^p¶p. Aѳ tW^s¯ f^n¨ Aen]psX Cã§apw B{Pi§apw W¶m]n«v A_n]mfm]n^p¶Sv Aksâ A½¡p fm{Sfm]n^p¶p

ssd¡nsâ lÐw tN«v emWpfSn (Aen]psX A½) bp_t¯¡p k¶p.

Aen

“”AkÄ tbm]t½ . Ft¶w kn«n«v AkÄ tbm]n”” Aen At½sW N*p b_ªp.. Ak³ fpt¶m«v k¶Spw bXns¡«n Nm`psSän kojm³ SpX§n ,..

“”Bim.. tfm³ Wà tNm`¯n`m\tÃm, Mm³ F{S Sk\ b_ªn«p*v Aen CSv h½Sn¡nÃm¶p”” fpt¶m«v sI¶v Aens] bnXn¨p tWs^ WnÀ¯n] tlgw A½ DbtUln¡m³ SpX§n

“”AkÄ tbm]t½ .. AkÄ tbm]v”” Aen bnt¶w Bt^msX¶nÃmsS b_ªp

Ak³ bns¶]pw CSv b_]\Sv tN« A½]psX fpOw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *