പ്രണയകാവ്യം 3 [ആമി]

Posted by

പ്രണയകാവ്യം 3

Pranayakaavyam Part 3 bY Aami | Previous Parts

Njnª ^*p emP§Ä¡pw Wn§Ä WÂNn] ht¸mÀ«v Wp Wµn A_n]n¨psNm*v AXp¯ emP¯nt`¡v NX¡p¶p SpXÀ¶pw Aen{bm]§apw WnÀt±l§apw {bSo£n¨psNm*v hhvtWiw Wn§apsX Bfn…

_nfn AksW fp_n]nt`¡v b_ªp kn«n«v bpSn] In` N\¡pNÄ Nq«pkm^p¶p. bpSns]m^p SpX¡¯nWm]n _nfn]psX DÅn Wn¶pw.

CtS hf]w BUn Ssâ fp¶n Wn¡p¶ _nfns] ko£n¨p Njnªn^p¶p _qfn N]_n AXp¯ km\w knXp¶SnWp tk*n. H«nNnX¡p¶ fmN-vhn]n NqÀ¯p Wn¡p¶ fp`sM«pNÄ¡v Ssâ SÅ kn^tamaw k®fpÅSv tbms` BUn¡v tSm¶n.

kn tg¸n D½n]psX tbms` Ss¶ HSp§n] A^s¡«pw fmN-vhn]n FXp¯v A_n]n¨p. H¸w Ss¶ sI_pSm]n ImXn] AXnk]_pw. Cks]Ãmw `anSfm] fmN-vhn]n`qsX BUn¡v WÂNn] kn^p¶v F{St¯maw F¶v BUn¡v Ss¶ A_n]nÃ.

AXn]n H¶pw CXm³ C^pkÀ¡pw hf]w Nn«n Nm\nà F¶Sv BUn¡v Duin¡mkp¶sS DÅm]n^p¶p. CXp¸n Wn¶pw Smtj¡v H^p BÀ¨v tbms`]m\v _nfn]psX Wn¸n BUn¡v co sI]vSSv. F´m]m`pw BUn {l²n¡msS tbm] _nfn Wà H¯ H^p sWXpk^n]³ I^¡v Ss¶ B\v. F¶v BUn fWÊn bpSpSm]n Np_n¨nXpN]pw sI]vSp.

At¸mjm\v Ss¶ _nfn _qfnt`¡v SÅn kn«Sv. _qfnsâ kmSn`n F¯n]Spw BUn H¶pNqXn _nfns] Sn^nªp tWm¡n. SWn¡v bn´n^nªp Wn¶v Ft´m Bt`mIn¡p¶ _nfns] N*Spw BUn¡v Ssâ Np®]psX sk{bmaw AVnN^n¨p Njnªn^p¶p.

D½nt]maw k^nsæn`pw D½nt]mXv NnXbnXn¡p¶ S^¯n DÅ Np*n fsäm^mÄ¡v BUn BUyw B]n«m\v Nm\p¶Sv. Ssâ D½n¡p Ssâ sIknt]maw D]^fp*v. _nf]v¡v Bt\ Ssâ tgmavZt_makpw. F¦n`pw ^*nsW]pw S^w Sn^n¨p Nm\m³ Njn]m¯ H^p AkØ]nt`¡v BUn F¯ns¸«ptbm]n.

BUn _nfn]psX bn¶n fmN-vhn k`n¨p bnXn¨Sv tbms` NnX¡p¶ I´n]n tWm¡n. Fât½m BUn A_n]msS bSns] b_ªptbm]n. F¦n`pw Cu bq_ntfmÄ F´nWm H^p B\pÅ ko«n C{S shN-vhn B]n WX¡ps¶.

BUn`nWv b` In´Napw fWÊn Wn_ªp. H¸w In` B{Pi§apw, WX¶mt`m kÃSpw Fs¶m^p hzbvWkpw. At¸mtj¡pw _nfn AXp¡a]nt`¡v WX¶p SpX§n. CtS hf]w BUn¡v Ssâ Np®]n SXkmsS C^n¡m³ NjnªnÃ.

bän]m _nfn]psX D^p* I´nbmanNÄ fmN-vhns] Cs¸m sbm«n¡pw F¶tbms` fpNant`¡v D]À¶p H^p klt¯¡v sS_n¨p Smtj¡v kojp¶ NmjvI fm{Sw CtStbms` tWm¡n Wn¶p H¶Ã H^p B]n^w km\w knXmWpw BUn S]m_m]n^p¶p. _nfn N®n Wn¶v fmªSpw Ak³ tWs^ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *