എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 2 [ ശ്രീജി ]

Posted by

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 2 [ ശ്രീജി ]

ENTE BHARATHY CHECHY  2 BY SREEJI | PREVIOUS PART

A§sW kngpknWv tI¨n]psX NqsX Wm«n tbmNmWpÅ S¿ms_Xp¸m]n. MmsWsâ FÃm {ZÊpNapw FXp¯pk¨p. A§sW dmw¥q^nÂWn¶pw Npän¸p_t¯¡v N®pÀ ]lz´vbqÀ ss{XWn N]_n. FWn¡v A¸À dÀ¯m\v Np«n]Sv tI¨n¡p fnZn dÀ¯pw tfmWv t`mkÀdÀ¯pw. A§sW]n^ns¡ Wm«ns`¯n. tI¨n]spX kosX¶v b_ªm SkWqÀ b©m]¯n`v NXNtÈ^n F¶ Ø`¯pw koXWv bn¶n`m]n em^S¸pj HjpNp¶p. tI¨n]psX koXnWv sNm_¨Ns`]m]n H¶v ^*v koXpNÄ Ft¸mapw knKWfm]n tSm¶p¶p. Nmänsâ lÐ`pw bns¶ Sok*n]psX lÐkpw AÃmsS {btSyNn¨v H^p lÐkpfnÃv. ko«ns`¯n koXms\¦n H^p bj]koXm\v ^*pWn` HmXn« koXv. tI¨n]spX ko«n`v A½]pw tI¨n]psX tI¨n]pw fm{Sw. ko«n sI¶Spw FWn¡v fpNan H^p fp_n l^n]m¡n¯¶p. FÃmfp_nNapw Aäm¨nXv dm¯p_pwB\v. H¶v Npan¨v {cgm]n fp_n]n NnX¡pt¼mÄ tI¨n tN_nk¶p. Hm^p shäv–hm^n DXp¯v b¨NaÀ »uÊpw B\v tkgw. N*s¸mta FWn¡v N¼n]m]n. Aà BUntfmtW F´m Cu Bt`m¨n«v NnX¡\Sv. tI¨ns] N* tgm¡n MmW§sW F\oän^p¶p. F´m*m sbm«³ tZmgv N*tbms` tWm¡ps¶ F¶pw b_ªv tI¨ns]sâ sWän]n H^p SÅvS¶p. A¸am FWn¡v b^nh^tdmVw k¶Sv. Fsâ tI¨n…. F´m MmWo Nm\t\… Nmkns` ePkSn tW^n«v k¶tSm…. F¶v Mm³ b_ªp…. AtSXm… Nmkns` ePkSn WnW¡v Nm`N¯n¯^m³ tW^n«v k¶SpSs¶]m… ipw ^mkns`Ss¶ FsâXp¯p¶v H¶pw tNÄ¡* Wo…. Aksâ H^p Nan]m¡Â k¶v kÃSpw Njn¡v… A§sW tI¨n]psX NqsX Smsjk¶v Xncn³ Njn¡pt¼mÄ Hmt^m^p¯^m]n tI¨n FWn¡v b^nI]s¸Xp¯n. A½ _nt«Zv Xo¨_m\v. tI¨n]psX eÀ¯mkv Updm]n F©nWo]_m]n kÀ¡psI¿p¶p. Wng F¶m\v tI¨nsX tb^v. ^*ptb^pw Hm¶nsWm¶v sf¨w WngtI¨ns] N*¸ta FWns¡m^p Nan¡pÅ Im³hv fWÊn N*p. F´m]m`pw Hm^mjv¨ CksX]p*tÃm….As§sW D¨ks^ S«nfp«n ko«n C^p¶p. fp¶pf\n¡v tI¨nk¶v b_ªp FXm km M§sX WmsXms¡ H¶p N*ptWm¡v. A§sW MmWpw em^SntI¨n]pw WngtI¨n]pw tfmWpw NqXn bpjSo^¯v F¯n. Ak^psX b_¼nWv Smsj]m\v bpj. skÅw N*Spw tI¨nsX tfm³ skůn C_§n Nan¡m³ SpX§n. MmsWm^p emP¯v C^p¶v Nmjv¨NÄ Nm\m³ SpX§n. Np_¨v A¸p_¯m]n ^*p tb^pw Fs´ms¡t]m Wm«pNm^y§Ä b_]p¶p. CX¡v WngtI¨n N^]p¶Spw N*p. A§sW tW^w C^p«m³ SpX§n]t¸m M§av Sn^n¨v ko«nt`¡v WX¡m³ SpX§n tI¨nsX tfmsâ bn¶ms] WngtI¨n tbm]n FWn¡v fp¶n em^SntI¨n WX¶p. Np_¨v C^p«m] Nm^\w A§sW Bt^]pw Nm\nÃ. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *