സജീല എന്റെ അമ്മ 1 [ApPooSS]

Posted by

സജീല എന്റെ അമ്മ

SAJEELA ENTE AMMA BY APpoSS

im]v, Fsâ BUys¯ NT]m\v CSv. Np®]n bm sk¨t¸mÄ fpSÂ

A½t]mXv tSm¶n] AX§m¯ sNmSn]pw, BUyfm]n A½ A_n]msS A½]psX l^o^¯t`]v¡v Fsâ lp¢w Hjp¡n]Spw B\v Fs¶ C§sW H^p cmâhn NT FjpSm³ t{b^n¸n¨Sv.

H^p Wm«n³ bp_¯m\v M§apsX koXv. ko«n Mm³ A½ A½p½ fm{Sw B\v Smfhw. AÑsW tW^n«p F¶Ã H^p tcmt«m]n tbm`pw Mm³ N*n«nÃ. Mm³ KWn¡pw fp¼v A½s] Dtb£n¨p tbm]Sm\v Fsâ Aѳ. H^p bmks¸« NpXpwdw B\v M§apsX. A½ AXp¯pÅ H^p sIfo³ N¼nWn]n sIfo³ NnÅmWv tbmNpw, B H^p k^pfmWw B\v M§Ä¡v DÅSv. A½s] bän b_Mm H^p Wm«n³bp_¯pNm^n.k]Êv 45 D*v. skap¯ Ipk¶ fpOw. »uhvDw fp*pw B\v tkgw CX]v¡v hm^n]pw. ko«n fm{Sw B\v A½ »uhv DXp¡p¶Sv. Csæn A½]psX skap¯ sNmjp¯ k]À FÃmks^]pw BNÀgn¡pw. A½]psX k]_pw Np*n]pw B\v {bVmW BNÀg\w. Wm«n A½]psX AjNsW skÃm³ A½]psX N¼nWn]psX fpS`man gwhpknsâ Wm`mfs¯ em^y OUoK Sm¯ fm{Stf D*m]n^p¶pÅq. F¶m`pw Np*n]psX Nm^y¯n A½ Ss¶ fp¼nÂ. k^vg§am]n Aѳ tbm]n«v F¦n`pw A½]psX fp`NÄ DXªSm\v. skap¯ k`n] fp`]n k`n] kr¯mNrSn]n DÅ N_p¯ fp` sM«v.H^p bªns¡«m\v A½]psX l^o^w. CWn A½]psX tb^v b_]s«.. hKo`.

Fs¶ bän]pw Mm³ NT]n tIÀ¡p¶p. Fsâ tb^v A¸p. Fsâ WXpkv b*v H¶v Dap¡n]Sv sNm*v WX¡m³ dp²nfp«v B\v. sI_p¸¯n h-vNqan tbmNm³ fXn¨p Wn¶ Fs¶ A½ A_n]msS H¶v SÅn]Sm Mm³ f_nªp koXnsâ fpäs¯]v¡v ko\p, A¶v WXpknWp tkUW k¶Sm bns¶ WX¡mWpw dp²nfp«v B]n. A½ Nm^\w B\t`m k¶Sv Ft¶mÀ¯v A½]v¡pw h¦Xw D*v. ASv sNm*v Ss¶ Fsâ FÃm Nm^ykpw A½ Ss¶ B\v tWm¡p¶Sv.^mkns` Fs¶ Npan¸n¡pw.MmWpw A½]pw H^pfn¨m\v Npan¡p¶Sv, Fs¶ Npan¸n¡pt¼mÄ A½]pw NqsX Npan¡pw ASv sNm*v Ss¶ A½]psX l^o^w sfm¯w FWn¡v fWxbmYw B\v. Npan¡pt¼mÄ Fsâ Np® N¼n B]n^n¡pw, F¦n`pw A½]v¡v AsSm¶pw {blvWw AÃ. ASnNw k®w CÃm¯ Wà WoafpÅ Fsâ Np® A½]psX Hmt^m hvbÀlW¯n`pw NnX¶p bpa]pw.

H^p Unkhw kÃm¯ WXptkUW Nm^\w M§Ä tZmÎs_ Nm\m³ tbm]n, sI¡¸v Njnªp MmWpw A½]pw tZmÎ_psX fp_n]n C^p¶p. sb«¶v tZmÎÀ ANt¯¡v k¶p

A½ :F´m]n tZmÎÀ? Npj¸w kÃSpw Dt*m?

tZmÎÀ:WXptkUW NqXn]Sv Ck³ sk_psS C^n¡p¶ sNm*m\v. CksW CX]v¡v bnXn¨p WX¯n¡®w.. NqXmsS shN-vhpw WXptkUW N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *