അമ്മായി പരിണയം 4 [Sreeji]

അമ്മായി പരിണയം 4 Ammayi Parinayam Part 4 | Author : Sreeji | Previous Part എല്ലാ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും എന്റെ വക ഒരു ഹായ്…. പിന്നേയ് ഈ കഥ റീലോഡാണ്. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് വീണ്ടും അപ്പ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഈ കഥ വായിച്ചവര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഒരു കമന്റ് ഇടാന്‍ മറക്കരുത്.. ശനിയാഴ്ച്ച ഉച്ചക്കാണ് ഞാനന്ന് എണിറ്റത്. വീട്ടിലേണേല്‍ ആരുമില്ല. ഭാര്യ നാട്ടില്‍ പോയിരിക്കുന്നു…. അവള്‍ ഇപ്പൊ 2 മാസം ഗര്‍ഭിണിയാണ്. […]

Continue reading

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 2 [ ശ്രീജി ]

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 2 [ ശ്രീജി ] ENTE BHARATHY CHECHY  2 BY SREEJI | PREVIOUS PART
A§sW kngpknWv tI¨n]psX NqsX Wm«n tbmNmWpÅ S¿ms_Xp¸m]n. MmsWsâ FÃm {ZÊpNapw
FXp¯pk¨p. A§sW dmw¥q^nÂWn¶pw Npän¸p_t¯¡v N®pÀ ]lz´vbqÀ ss{XWn N]_n. FWn¡v A¸À
dÀ¯m\v Np«n]Sv tI¨n¡p fnZn dÀ¯pw tfmWv t`mkÀdÀ¯pw. A§sW]n^ns¡ Wm«ns`¯n.
tI¨n]spX kosX¶v b_ªm SkWqÀ b©m]¯n`v NXNtÈ^n F¶ Ø`¯pw koXWv bn¶n`m]n em^S¸pj […]

Continue reading

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 2 [ ശ്രീജി ]

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 2 [ ശ്രീജി ] ENTE BHARATHY CHECHY  2 BY SREEJI | PREVIOUS PART A§sW kngpknWv tI¨n]psX NqsX Wm«n tbmNmWpÅ S¿ms_Xp¸m]n. MmsWsâ FÃm {ZÊpNapw FXp¯pk¨p. A§sW dmw¥q^nÂWn¶pw Npän¸p_t¯¡v N®pÀ ]lz´vbqÀ ss{XWn N]_n. FWn¡v A¸À dÀ¯m\v Np«n]Sv tI¨n¡p fnZn dÀ¯pw tfmWv t`mkÀdÀ¯pw. A§sW]n^ns¡ Wm«ns`¯n. tI¨n]spX kosX¶v b_ªm SkWqÀ b©m]¯n`v NXNtÈ^n F¶ Ø`¯pw koXWv bn¶n`m]n em^S¸pj […]

Continue reading