എന്റെ ചിറ്റ 1

Posted by

എന്റെ ചിറ്റ 1

Ente Chitta Part 1 bY വരുൺ രാഘവ്

Fsâ tb^v k^p¬, Cu NT Mm³ dntNmw sscW kÀgw bYn¡pt¼mÄ WX¶ hwekfm\v. sNm¨n]ns` H^p {bfpO tNmtaKn B]n^p¶p Fsâ bYWw. Mm³ KWn¨Spw kaÀ¶Spw CknsX Ss¶]m]n^p¶p. Cu NT]ns` Wm]nN Fsâ Inä B\v. Mm³ F«mw ¢mhn bYn¡pt¼mÄ B\v Inä¸sâ N`ym\w. Inä]psX tb^v fo^. H^p 6A^ AXn]n skXns¡«v– bohv–.. H^p ssNNp¼nan Wn¶pw ImXn Wn¡p¶ fp`. I´n Bs\¦n Hmt^m¶pw ^*p ssN sk¨p bnXn¡m³ DÅSv C*v. ASnWp tfmZnNq«m³ bän] SpXNapw CSnsWÃmw CX]n`p H^p cnWngnwPv X¨v B]n Wà NnXp¡m¨n k]_pw. bs£ CsSÃmw {l²n¨p SpX§n]Sv ¹hv– Xp kn`p bYn¡pt¼mÄ B\v. KnÃ]n bWo bXÀ¶p bnXn¨ hf]w. FWn¡pw bnXn¨p Mm³ Blpb{Sn]n NnX¡p¶p. km\w AXn¨n«v H^mjvI B]n. Cu hf]¯m\v Inä Fs¶ Nm\m³ k^p¶Sv. Inä¡v fq¶p kÀgfm]n«pw Np«nNÄ D*m]n«nÃ. ASnWp b` InNnÕNapw sI]vSn«pw c`w D*m]nÃ. A¶v AkÀ Fs¶ Nm\m³ k¶Sv H^p Wo` trfnspfr`nt hm^n DXp¯v– B\v. f¡Ä CÃmt¯m*v G«sâ tfm³ B] Fs¶ k`n] Nm^yfm\v. Fs¶ N* DXsW Fs¶ k¶v sN«nbnXn¨p. A¶m\v Mm³ BUyfm]n ss`wPnN Ipkt]msX H^p sN«nbnXn¯w BhzUn¡p¶Sv–. Ak^psX I¡ fp`NÄ Sa^v¶p NnX¶ Fsâ In´Nsa]pw Fsâ
Np®s]]pw Nn¡À AXn¨v Fjpt¶Â¸n¨p. A¶v AkÀ FWn¡v Nps_ hmUW§Ä S¶psk¦n`pw H^n¡`pw f_¡m³ bäm¯Sv– CSm]n^p¶p… A¶v fpS km\w AXn¡p¶ bohpNan Inä]pw tIÀ¶p.
bns¶s]ms¡ Inät] Nm\m³ DÅ H^p Akh^w Mm³ Naªn«nÃ. A§sW Inä]psX l^o^lmhv{Sw fpjpk³ Mm³ fWÊn`m¡n.

A§sW Inä]psX Im`pw k]_pw Np*n]pw Hs¡ N*v– km\w kn«p Nm`w NX¶p tbm]n. Inät] f_¡m³ SpX§pt¼mÄ B]n^p¶p AXp¯ hwekw WX¶Sv. Mm³ dntNmw AkhmW kÀgw bYn¡pt¼mÄ B]n^p¶p ASv. Mm³ Kn½n Hs¡ tbm]n l^o^w Hs¡ koÀ¸n¨p skt¨¡pkm]n^p¶p.. km\fXns]ms¡ Np_¨p cpÄ N¬t{Xman B]n^p¶p Mm³.. A§sW]n^ns¡ H^p f^n¸nWv S_km«n tbmtN*n k¶p. Inä]pw D*m]n^p¶p AknsX. NÀf§Ä hwdÔfm] H^p NpXpwd bphvSNw Inä¸sâ ko«n B]n^p¶p. Aѳ Ft¶mXv ASv tbm]n FXp¡m³ b_ªp. 15 PR DÅSv sNm*v Inä¸sâ ssd¡v S¶n«v Inät] NqsX sNm*v tbmNm³ b_ªp. B ]m{S]n H^pbmXv X¨n§vhv Dw Sn^p½`pNapw Nn«n. Inä¸sâ ko«ns` AXp¡a]psX S«pw bp_¯v B\v Cu bphvSNw. Inä ASv FXp¡mw F¶v b_ªp bmSN¯n tN_n Wn¶p S¸m³ sSmX§n. bphvSNw S¸p¶SnWp CX]n`p Inä]psX tf`n GtSm e^\n]n Wn¶pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *