രതി ലയം 7 [ഉണ്ണി]

Posted by

രതി ലയം 7

Rathilayam Part 7 bY Unni  | Previous Part

 

AWn fmf³ NmÀ koXnsâ fp¶n WnÀ¯n. tPäv AXªp NnX¡m]n^p¶p. Mm³ C_§n tPäv Sp_¶p AWn fmf³ k*n tbmÀ¨nt`¡p tNän WnÀ¯n.

FÃmk^pw C_§n. At¸mÄ fp³kmSn Sp_¶p H^mÄ bp_t¯¡p k¶p. fmfsâ A½]m]n^p¶p ASp. NqsX AÑWpw bp_t¯¡p k¶p

Wn§Ä C¶s` Ss¶ k^psf¶v b_ªn«v…

ASp bns¶ tI¨n WnÀdÔn¨t¸m AknsX Wnt¡*n k¶p… F¶v fmf³ b_ªp

Aà CsSms¡ B^m F¶v Aѳ tImUn¨p

Mm³ D®n F¶v Fs¶ hz]w b^nI]s¸Xp¯n

At¸mta¡pw fmf³ Fs¶]pw B^ys]]pw AkÀ¡v b_ªp b^nI]s¸Xp¯n…

A½ At¸mta¡pw Im] Hs¡ FXp¯p sk¨n^p¶p… M§sa Im]¡v– £\n¨p…

M§Ä ^*mÄ¡pw dmSv_qfm]n^p¶p Bklyw

WfnS tff B^y tI¨ns] Ak^psX _qfnt`¡v– sNm*v tbm]n… fpNan B]n^p¶p Ak^psX _qw.

Mm³ imans` dmSv–_qfn N]_n H¶v {cgv B]n bp_¯p C_§n]t¸mÄ Fs¶ AWn fmf³ Im] NpXn¡m³ knan¨p

M§Ä Im] NpXn¨p SoÀ¶n«pw WfnS tff]pw B^y tI¨n]pw Smtjm«v F¯n]nÃ..

Mm³ fmftWmXv tImUn¨p.. AÃ Aks^knsX..

km Wfp¡p tWm¡mw F¶pw b_ªp AWn fmf³ Fs¶]pw knan¨p fpNans` sdZv_qfnt`¡v WX¶p

sÌ]ÀtNhv tN_n fpNan F¯pt¼mÄ Ss¶ ^*mapsX]pw ho`vNm^ lЧam\v M§sa k^tkäSv…

^*pw NqXn SpX§nt]m Cs¸m Ss¶ ASpw tZmÀ H¶v Im^pN tbm`pw sI¿msS F¶v tImUn¨p AWn fmf³ ANt¯¡p N]_n

MmWpw NqsX N]_n

As¸m AknsX H^p Sp*v Sp\n tbm`pw tUi¯nÃmsS ^*v hz]¼³ I^¡pNÄ Abvh^hv fms^ tbms` sdZn NnX¶p ^*v tb^psX]pw bq_pNÄ S½n C«p D^hp¶ B Ahp`e NmjvI Fs¶ D·¯Wm¡n…

M§sa N*n«v H^p dmktdVkpw CÃmsS ^*pw Nan SpXÀ¶v…

M§Ä ASp tWm¡n Wn¶p…

Np_¨p Njnªp WfnS tff Fs¶ tWm¡n.. F´v tWm¡n Wn¡pkm D®n H¶v kt¶ Wnsâ Np® FWn¡v Sm.. FWn¡Sp Sn¶\w…

Mm³ AWn fmfsW H¶v tWm¡n

sIÃv D®n Csæn AkÄ Wns¶ sNmÃpw N*ntà AkapsX NXn CaNn Wn`v¡m…

Mm³ F³s_ bmâv Du^n fmän Ak^psX AXpt¯¡v sI¶p

F³s_ sK«n Smjv¯n F³s_ Np«sW WfnS tff N¿ns`Xp¯p

Zm D®n CSv Ft¸mjpw C§sW Ss¶ Bt\m. F´v fpjp¯Sm…

CSv N* B^y tI¨n]pw ASn bnXp¯w N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *