ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 11[sreelekha]

Posted by

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 11

(താളം)

Njan Oru Veettamma 11 Thalam BY-SREELEKHA 

PREVIOUS  PARTS CLICK HERE

 

gmcn]psX Wm¡v In{Sw So^v¡pt¼mav AtSmsXm¸w Aksâ IpXp Wnlzmhkpw Fsâ SpX]nXp¡n`v bSn]p¶p*m]n^p¶p …ASv Fs¶ NqXpS`v IqXp bnXn¸n¨p …AkWv Ipt*mXp Ip*v tI^v¯v {c©v NnÊv sI¿p¶ tbms` Fsâ t]mWo Ip*pNsa Ipwdn¨p …MmWv Nm`pNav H¶pNqXn AN¯n … N®pNav AX¨p sNm*v ASv BhzUn¨p …AkWv bqkns` tSWv NpXn¡p¶ tbms` B^v¯nt]msX sfm¯n sfm¯n Wp\]pN]m]n^p¶p .. BWµ¯nsâ b^f tNmXn]n`v F¯nt¸m]n MmWv ..k]_nsâ emPw fpNant`¡v D]^v¯nt¸m]n MmWv .. WnÝ`fm] H^p SXmN¯n`v sI_pSm]n Hma§av SpX§n k`n] Sn^fm`Nam]n B^v¯`]v¡p¶ H^p co`nwPv B]n^p¶p FWn¡v …
Wà fpWvb^nI]fpÅ tbms` gmcn Wm¡v t]mWo NkmX¯nt`¡v N]än … AknXs¯ knNm^ Uaw Dt¯KnSfm]n.. sskNm^nN Wnfng§apsX B^v¯n^¼`v H^p sNmXpfpXnt]maw D]^v¶p .. ^Sn fq^v¨]psX Abq^z Wnfng§av AXp¯v k¶p …A^v² tdmVmkØ]n`v b_]p¶ tbms` “”fSn lmco”” F¶v MmWv fp^*p sNm*v b_sª¦n`pw B NÅWv kn«nà … AkWv H¶v NqXn Wm¡v ANt¯¡v C_¡n …knNm^wsNm*v IqXp bnXn¨ l^o^¯n`v H^p Npan^v C^¨p N]_p¶ hpOw AWpeks¸«p ….””FWn¡v hpOw bnXn¨p tbm]n tI¨o Np_¨p tW^w NqXn MmsWm¶p W¡s«”” AkWv b_ªp .. AkWv ko*pw ko*pw Fs¶ Nmf `i^n]psX sNmXpfpXn]ns`s¡¯n¨p … Aksâ Wm¡v t]mWn]nt`¡v N]_n]pw C_§n]pw Nan¨p …. t]mWo {hkkpw Dfn Wo^pw NqXn N`^v¶v H^p {btSyN lÐw D*mkmWv SpX§n ..
t]mWn]n`v AWpeks¸« temPmhàn Fsâ ^*p Nm`pNsa]pw sM^nbn^nsNmÅn¨p..
gmcn sfsà S`]p]^v¯n N«n`n`v fp«pNp¯n Wn¶p … hpO `i^n]n`v {bN¼Ww sNmÅp¶ Aksâ Nmf U*v AksWm¶p bnXn¨p sM^n¨p .. knNhn¨p kn_¨p Wn`v¡pN]m\v Aksâ `nwPw …sbmhngWv l^n]m¡ns¡m*v AkWv t]mWn]nt`¡v ASv C_¡mWv {lfn¨p … .CWv sb«¶m\v MmWv Hm^v¯Sv … tNm*w C«n«nÃm F¶v … hpO `i^n¡nsX fWÊnÃm fWtÊmsX MmWv b_ªp ..””lmco Nk^v CX\w””…
“”¹ohv tI¨o MmWv Nk^v CÃmsS Np_¨p hf]w H¶v hpOn¡s« tbmkmWv tW^w C«m`v tbms^ Nk^v “”
H^`vbw Bl¦t]msX MmWv ASv h½Sn¨p..AkWv Fsâ sW©nWp C^p kl¯pfm]n ssNNav Np¯n …k`Sp ssNsNm*p
AkWv bo^¦ns]Xp¯v NkmX¯nt`¡v k¨p …Wà kjpkjp¸pw … knNm^w W`vNn] knNmhkpw D*m]n^ps¶¦n`pw … AkWv Hä SÅp S¶t¸msa¡pw tkUWn¨p tbm]n … Nps_ Nm`w B^pw {btkln¡mWnÃm¯ NkmXfm]n^p¶tÃm .. ASpsNm*v Aksâ fm{´nN U*nsâ N^pt¯mXv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *