ബിരിയാണി [നിരോഷ]

Posted by

ബിരിയാണി

Biriyani | Author : Nirosha


മാലിനി      വർമ്മ     പേര്   പോലെ    തന്നെ       പ്രൗഢയായ       സ്ത്രീയാണ്….

വയസ്സ്     മുപ്പത്തെട്ടിൽ       തത്തി    കളിക്കുന്ന      മാലിനി      കാഴ്ചയിൽ    ഇപ്പോഴും       ഒരു       കോളേജ്      കുമാരിയുടെ         കൂട്ടാണ്…,  കണ്ടാൽ     ഒരു     സിനിമാ       താരത്തെ       പോലെ…

ഡിഗ്രി      അവസാന        വർഷ    വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ        മമ്മിയാണ്       മാലിനി        എന്ന്       വിശ്വസിക്കാൻ    പ്രയാസം       തന്നെ…

മകൾ       നിമിഷ യോടൊപ്പം       കണ്ടാൽ       സഹോദരി      ആണെന്നേ        ആരും        പറയൂ….

അങ്ങനെ        രണ്ട്       സെക്സ്    ബോമ്പുകൾ…       ഒന്നിച്ച്       ഒരു     കൂരയ്ക്ക്         കീഴിൽ       കഴിയുമ്പോൾ         നാട്ടിലെ     ചെറുപ്പക്കാർക്ക്         വാണം    അടിക്കാൻ          അന്യ     ദേശത്തെ      ആശ്രയിക്കേണ്ട        ആവശ്യം     ഇല്ലാതായി….

തരം         പോലെ      മമ്മിയേയോ     മകളേയോ        മാറി     മാറി     ഉപാസിച്ച്         നാട്ടിലെ         ചെറുപ്പക്കാർ        ദിനചര്യ      പോലെ    വാണമടി           ഒരു    കലയാക്കി…

ആരാ        ഈ      മാലിനി      വർമ്മ    എന്ന്        ഞാൻ         പറഞ്ഞില്ല….. സോറി…

പൊന്നാരം        വീട്       പൊന്നാനി   ദേശത്തെ         പ്രമുഖ       തറവാടാണ്….  രാജ    വംശവുമായി   നല്ല       സാമ്യമുള്ള       തറവാട്..

അളവറ്റ        സ്വത്തിന്      അവകാശികളാണ്         പൊന്നാരം    തറവാട്ടുകാർ…

പൊന്നു          തിരുമേനി        പോലിരിക്കുന്ന       നകുല        വർമ്മയുടേയും          അനസൂയ      വർമ്മയുടെയും         ഏക     സന്താനം….,   അതാണ്        മാലിനി    വർമ്മ…

അസ്സൽ       ഒരു      തങ്കക്കട്ടി     തന്നെ… !

മാലിനിയുടെ          അസാമാന്യ     സൗന്ദര്യം        നാട്ടിലാകെ       ഒരു       ചർച്ചാ       വിഷയമായി…

ആ       കത്തിയാളുന്ന       സൗന്ദര്യം   കണ്ട്      കണ്ടവർ        കണ്ടവർ       വാ  പൊളിച്ചു       നിന്നു…

സ്ഥല       കാല    ചിന്ത    പോലും   മറന്ന്,       തിരിഞ്ഞു       നിന്നെങ്കിലും, കുലച്ചു       വെട്ടി     നില്ക്കുന്ന       കുട്ടനെ        പരിഗണിക്കുന്നത്     ആൺ      വർഗ്ഗം        ഒരു    ശീലമാക്കി…..

പിന്നെയും      കൂർത്ത്   കമ്പിയായി   നില്കുമ്പോൾ        പലരും     അരുതാത്തത്      കൊതിച്ചെങ്കിൽ        ആർക്കും        കുറ്റം       പറയാൻ     കഴിയില്ല… തന്നെ..

സൗകര്യം       കിട്ടിയാൽ       മാലിനി  വർമ്മയെ        ഭോഗിച്ച്       ചത്താലും     മതിയെന്ന്        കൊതി       ഉള്ളിൽ    ഒതുക്കി       നാട്ടിലെ        ചെറുപ്പക്കാർ   സ്വയം ഭോഗത്തിന്റെ        എണ്ണം   ക്രമേണ        വർദ്ധിപ്പിച്ചു…

……………………

………………………. കോളേജ്         ക്യാമ്പസ്സിലും        മാലിനി        വർമ്മ   തന്നെ         ആയി         ഏവരുടെയും      ശ്രദ്ധാ        കേന്ദ്രം…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *