മൈ ഡിയർ മമ്മി [സോഹൻ]

Posted by

മൈ ഡിയർ മമ്മി

My Dear Mammi | Author : Sohan


 

ഞാൻ   ഇവിടെ   പറയാൻ   പോകുന്നത്       എന്റെ   ജീവിതത്തിൽ     നടന്ന   സംഭവമാണ്…

അത്  കൊണ്ട്   ഇതിലെ    കഥാപാത്രങ്ങൾ ,           നടന്ന    സ്ഥലം,              ഒന്നും      യഥാർത്ഥമല്ല…

 

ഞാൻ  കിരൺ…

പത്തൊമ്പത്     വയസ്സ്… ഡിഗ്രി   രണ്ടാം   വർഷം   തീരാറായി…

എന്റെ   കൂട്ടിന്  വേണ്ടി    ക്ലാസ്സിലും   കോളേജിലും    പെൺകുട്ടികൾ      ആർത്തി പൂണ്ട്   ഓടി          നടക്കുന്നുവെങ്കിലും    ഞാൻ           അത്   കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല…

പക്ഷേ…ഞാൻ   വിരൽ    ഞൊടിച്ചാൽ     അവളുമാർ    വരി വരിയായി    നില്കും   എന്ന്   എനിക്കറിയാം..

കാരണം    അവർക്ക്   പ്രിയപ്പെട്ട          എന്തോ       ഒന്ന്     എന്റെ                  അരികിൽ   ഉണ്ടെന്ന്      അവർ    മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു…

സൂസൻ    എന്നെ   കാണുമ്പോൾ   ഒക്കെയും      കീഴ് ചുണ്ട്   കടിച്ചു  വികാരം    കൊണ്ട്   നിൽക്കുന്നത്     ഞാൻ   നന്നായി   ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്….

മുഴുവനേ     കടിച്ചു   തിന്നാൻ          പാകത്തിൽ        മാധുരി     കാണുമ്പോഴൊക്കെ     കാൽ        നഖം          കൊണ്ട്    ചിത്രം               വരയ്ക്കുന്നതും   കണ്ടു      നില്കാൻ   രസമുള്ളതാണ്….

എന്റെ   മുന്നിൽ   എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ           ഒ  പ്പം ഉള്ള   കൂട്ടുകാരിയുടെ     മാംസംളമായ     ചന്തിക്ക്           നുള്ളി     കഴപ്പ്   മാറ്റാൻ            നോക്കുന്ന    നിഖിലയും    എനിക്ക്   രസം    പകരാറുണ്ട്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *