കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് 5 [സിദ്ധാർത്ഥൻ]

Posted by

കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് 5

Kothi Theeratha Pennu Part 5 | Author : Sidharth | Previous Part


 

ഫക്ക്        ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ     ഒരു     വിട്ടുവീഴ്ച   ദാസിന്റെ          ഭാഗത്തു നിന്നും   ഉണ്ടാകാറില്ല..

രമ്യ         ടീച്ചർ     ആണെങ്കിൽ    അക്കാര്യത്തിൽ          ഒരു     പടി   മുന്നിൽ       ആണെങ്കിലേ       ഉള്ളു

വളരെ       റഫായി       സെക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ          ഒരു      പ്രത്യേക    താല്പര്യം        തന്നെയാ                           ടീ ച്ചർക്ക്……….

അന്ന്       രാത്രി      ഓടിച്ചിട്ടും      െസ്റ്റപ്പിലും       ഒക്കെ     ആയി      അല്പം          പ്രാകൃതമായ       രീതിയിൽ        പോലും        പണ്ണി      മദിച്ചപ്പോൾ          അന്നിനി     രണ്ടാമത്          ഒരെണ്ണം  കൂടി      വേണ്ടെന്ന്          അവർ       സ്വയം    തീരുമാനിക്കയായിരുന്നു…

ദാസ്       മൂത്രം    ഒഴിക്കാൻ       എണീറ്റപ്പോൾ      സമയം     മൂന്നിനോട്         അടുക്കുന്നു

റൂമിൽ         പരന്ന       െബഡ് റൂം ലാമ്പിന്റെ          പ്രഭയിൽ         നൂൽ ബന്ധമില്ലാതെ         ടീച്ചർ       തളർന്ന്     ഉറങ്ങുന്നു..

( കിടപ്പറയിൽ         ഇരുവരും       പിറന്ന പടി        കിടക്കണം    എന്ന   അവളടെ        മോഹം      എത്ര    നന്നായി         എന്ന്        ദാസിന്     തോന്നിപ്പോയ          നിമിഷം..!)

ദാസ്        ടീച്ചറെ     കൺകുളിർക്കെ         കണ്ടു നിന്നു…

” പാവം… തളർന്ന്       കിടക്കുന്നു…. എങ്ങനെ         കിടക്കാതിരിക്കും..? സ്വന്തം      െപണ്ണാണ്…. നാളേക്കും    വേണ്ടതാ… എന്ന   ചിന്ത   പോലും    ഇല്ലാതെ        എടുത്ത്        അറഞ്ചും  െപാറഞ്ചും       പണിഞ്ഞതല്ലേ….. എന്തിനും       തയ്യാറായി       അവളും    നിന്നത്      െകാണ്ടാണേ… ”

ദാസ്       മാറി   നിന്ന്     െകാതി കൊണ്ടു…

കാലുകൾ        വെട്ടി    തിളങ്ങുന്നു…

” കാലിലെ         മുടി      നീക്കിയിരിക്കുന്നു.., കള്ളി..!”

ദാസ്       ഊറിച്ചിരിച്ചു

കണ്ട്    നിലക്കാൻ       ആവുന്നില്ല… ദാസിന്..!

ഇങ്ങനെ       തളർന്ന്       കിടക്കുന്നതിനാൽ       ” ഇന്നിനി     വേണ്ടെന്ന്       വച്ച” സൗജന്യം      തിരിെച്ചെടുക്കാൻ         മനസ്സിനേക്കാൾ           മുന്നിൽ    നിന്നത്         ” കൊച്ചു ദാസ് ”    ആണ്…..!

മൂത്രം        ഒഴിച്ച       ശേഷവും   അവൻ      കുലച്ച്      തന്നെ     നില്പാണ്…

ദാസ്       വീണ്ടും   വീണ്ടും      ടീച്ചറെ       കുലുക്കി     വിളിക്കാൻ    ശ്രമിച്ചു..

ചരിഞ്ഞ്      കിടന്നവൾ        ഉറക്കച്ചടവിൽ         മലർന്ന്    കിടന്നു

വലത്        തുടക്കാമ്പ്       ഉയർത്തി വച്ചപ്പോൾ           പൂർതടം      കണ്ണിൽ   നിന്നും          മറഞ്ഞു…

ദാസിന്       വിഷമമായി…

പരിഹാരമായി       ടീച്ചറുടെ      ഉയർത്തി      വച്ച      തുട      നിവർത്തി…

കുറ്റി    മുടി     പാകിയ        ഉയർന്ന    പൂർതട്ട്         കണ്ട്       ദാസിന്    ആവേശമായി …

ടീച്ചറുടെ        പൂർ തട്ടിൽ       വികാര പൂർവ്വം         ദാസ്    ചുംബിച്ചു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *