കിളി The Man in Heaven 2 [Demon king]

Posted by
ഈ കഥ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടൊ…
മരിച്ചവരുമായിട്ടൊ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല… 

ഇത് തികച്ചും സങ്കല്പികമാണ്…

പിന്നെ 3 ആം പാർട്ട് അൽപ്പം വഴുകും…

ഞാനീ കഥയുടെ ഒപ്പം കല്യാണ നിശ്ചയം എന്ന കഥകൂടി എഴുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു…

അത് ഇടക്ക് വച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച കഥ ആയതിനാൽ മൊത്തത്തിൽ ടച്ച് വിട്ട് കിടക്കാ…

രണ്ടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്…

അപ്പോൾ അതെഴുതി കഴിഞ്ഞേ കിളി ബാക്കി ഭാഗം എഴുതാൻ തുടങ്ങു….

ഈ പാർട്ടിൽ അൽപ്പം ഫാന്റസി രംഗങ്ങളാണ്…

നിങ്ങളെ ത്രിൽ അടിപ്പിച്ച് കടന്നുകാലയുന്നില്ല…

കഥ അതികം വഴുകാതെ വരട്ടെ…

അല്ലേൽ ചാത്തന്മാർ കൊണ്ടുവരട്ടെ…

കല്യാണ നിശ്ചയം എന്ന കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കഥകൾ.കോമിൽ ഇടാം….

 

അതികം വഴുകില്ലെന്ന് കരുതുന്നു…

 

With love

😈Demon King
DK❤️

കിളി 2
Kili The man in heaven Part 2 | Author : Demon king | Previous Part

 

ഞാൻ: ഞാനെന്തിനാ തന്റൊപ്പം വരുന്നേ…… ഒന്ന് പോടോ ഹേ…….

 

””‘ അപ്പൊ വരില്ലേ….. ””

 

ഞാൻ: നഹീന്ന് പറഞ്ഞാ നഹി….

 

‘””” ശരി ….. മോൻ ദോ…. അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ….. ””

 

ആയാൽ എന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു….

 

ഞാനവടെക്ക് നോക്കി…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *