വിനുവിന്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം [Vinu Nambiar]

Posted by

വിനുവിന്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം

Vinuvinte Adyathe Anubhavam Author : Vinu Nambiar

Fsâ KoknS¯n BUyfm]n WX¶ H^p hwekfm\v Mm³ CknsX b_]p¶Sv. Mm³ 9tk bYn¡pt¼mam\v Cu hwekw WX¡p¶Sv. A½]pfm]n hq¸ÀfmÀ¡än Wn¡pN]m]n^p¶p Mm³. Fs´ms¡t]m tWm¡n Mm³ hq¸ÀfmÀ¡änsâ H¶mw Wn`]nt`¡v tbm]n. AknsX AVnNw BapNÄ D*m]n^p¶nÃ. Biv, Fs¶¸än b_ªnÃtÃm. Mm³ knWp, skap¯v Wn_w, Nm\m³ ¥mfs_ms¡ Ss¶. H^p ss`sWms¡ shäm]n Wn¡p¶ hf]w. hvtbmÀXvhns`ms¡ DÅSpsNm*v B hf]¯v Wà ]o_y Hs¡ D*m]n^p¶p. H^p Xo gÀ«pw tgmÀXvhpfm]n^p¶p At¸mÄ tkgw. CWn NT]nt`¡v.

Np_¨v tWm«vdp¡pNÄ tWm¡n FXp¡pN]m]n^p¶p Mm³ AknsX. H^mÄ Ft´m tWm¡n Fsâ AXpt¯¡v k^p¶Sv Mm³ N*n^p¶p, bt£ Nm^yfm¡n]nÃ. Fsâ AXp¯pWn¶pw Smjs¯ _m¡n Wn¶pw A]mÄ H^p k`y dp¡v FXp¡m³ {lfn¨p, ASpkjn Fsâ hmVW¯n A]mapsX ssN S«n, bt£ Mm³ Nm^yfm]n FXp¯nÃ. Mm³ A]mÄ¡v B dp¡v FXp¯v sNmXp¯p, F¶n«v A]msa H¶p tWm¡n, A]mÄ Fs¶ tWm¡n Sm¦vhv, b_ªp. Mm³ F¶n«v AknXp¶v Np_¨v fm_n Wn¶p. A]mÄ ko*pw Fsâ sSm«Xp¯v k¶v Wn¶v Smtj¶v ko*pw Ft´m FXp¡m³ ssN Wo«n. At¸mapw Fsâ hmVW¯n W¶m]n S«n. Mm³ ko*pw AknXn^p¶ dp¡v wrfpp`r FXp¯p sNmXp¯p. B {du¬ NaÀ wrfpp`r FXp¯v S^ptfm F¶v tImUn¨v A]mÄ AkntX¡v ssN Iq*n. Mm³ AsSXp¡m³ NpWnªSpw A]mÄ Fsâ hmVW¯n sl^n¡pw H¶v bnXn¨p. F¶n«v A]mÄ Fs¶tWm¡n H^p In^n. FWn¡v W¶m]n tUgyw k¶p, bs£ H¶pw fn*n]nà Mm³. AknsX¶v tkPw Mm³ Smtj¡v C_§n. hmVW§sams¡ km§n C_§p¶ hf]w ‘A½ b_ªp b¨¡_n Np_¨p km§mWps*¶v. Mm³ ASnWm]n AknsX¯s¶]pÅ b¨¡_n tÌm_nWv fp¶nt`¡v sI¶p. AknsX]ms\Nn Wà Sn^¡pw. Wfp¡v A_n]p¶ tI¨n D*tÃm¶v knIm^n¨v tkPw tI¨ns] AXp¯ knan¨v tk*Sv Fs´ms¡]ms\¶v b_ªn«v Mm³ B Sn^¡nWnX]n Gäkpw fp¶n Wn¶p. At¸mjm\v Mm³ Nm\p¶Sv fp³bv N* BÄ Fsâ AXp¯ BtamXv hwhm^n¨psNm*v Wn¡p¶p. Fs¶ N*bmsX A]m Fs¶ tWm¡n H¶v In^n¨p. A]mÄ¡v Wà {bm]w Ds*¶v FWn¡v fWÊn`m]n, Nm^\w fpXn _y` sI]vSn^n¡p¶Sv W¶m]n Nm\mfm]n^p¶p. b¨¡_n km§n Sn^¡nÂWn¶pw C_§p¶p¶SnWnX]n A]mÄ ko*pw Fsâ hmVW¯n sSmXm³ tWm¡n, bt£ Mm³ Hjnªpfm_n. AknXp¶v tkPw ko«ns`¯n.

Mm³ BsN _`sp B]n^p¶p. BUyfm]m\v KoknS¯n C§sWs]ms¡ WX¡p¶Sv, Bt^mXpw b_]mWpw tSm¶p¶nà þ Aks^s¶ Nan]m¡n]mt`m.? AknX¶v bSns] Npan Hs¡ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *