ഒരു കുടുമ്പകഥ [ലോലൻ]

Posted by

ഒരു കുടുമ്പകഥ

അച്ഛമ്മയുടെ കളിക്കുടുംബം

Oru Kudumba kadha Achammayude Kalikudumbam

Author : Lolan

Aѽ]psX Nan¡pXpwdwH^p Wngn² hwPf N-T –
CWvshÌv Sm`vb^yw CÃm¯kÀ fäp NTNÄ km]n¡pN – FÃm S^¯ns` dԧġpw kn`N¸n¡msS H^p Nq«pNpXpwd Nq« ¡an¡T]psX BUy A²ym]w CSm Wn§Ä¡v fp³bn ….hhvtWiw Cu^mävtb« lln…….tPmb³ Smfhn¡p¶Sv H^p tNmaWn]n B-\v.
AknsX AXp¯Xp¯p Ss¶ koXpNÄ D*v. FÃmw sI_n] koXpNÄ. ASp sNm*p Ss¶ FÃmk^pw S½n Wà dÔkpfm\v.tPmb³ F«n bYn¡p¶p. 18 k]hp B]nSpX§n. ko«n Aѳ, A½, AWn]¯n, A¨½ C{S]pw tbÀ. Aѳ Nrgv\³ 39 k]-Êv.
Nq¸n B\v b\n BjvI]ns`m^n¡s` ko«n k^p Wà At^mPykm³. A½ shfnWn 34 k]Êv. C^p Wn_w. Wà l^o^w. ko«ns` Nm^y§Ä FÃmw tWm¡p¶Sv A½]m\v. Wà StâXn AWn]¯n fnWn¡v 18 k]hm]n A¨½ 50þ55 k]hmNp-¶p.
SXn¨ l^o^w. Nm\m³ Wà sFlz^yfm\p Ct¸mjpwtPmbsâ koXv sI_pSms\¦n`pw fpNan H^p fp_n]p*v. f¨n b`N AXn¨v D*m¡n]Sm\v. Np_¨v Wmam]n AknsX]m\v Aksâ D_¡w. Smsj]pÅ H^p fp_n]n A½]pw fnWn]pw.
imansâ H^p fq`]n N«n`n A¨½]pw NnX¡pw. Np_¨p Wmam]n tPmb³ shN-vhnsâ Nm^y¯n k`n] Sm`vb^yfm\v . hv Nqan NqsX]pÅ fpSnÀ¶ Np«nNÄ b_ªp AkWv Wà knk^w sk¨n^p¶p.Np®, bq_v , ssf^v SpX§n] km¡pN A] ko«pNmÀ S½n kj¡p NqXpt¼mjpw ko«n fpSnÀ¶kÀ b_]p¶Spw tN«p Ak³ fWÊn`m¡n]n^p¶p Ct¸mÄ AXp¯Nm`¯m]n shN-vhv dp¡v km]W]m]n^p¶p sf]n³ timdn ssi h-vNqÄ A]SnWm ASp Vm^maw Nn«mWp*m]n^p¶p.
ASnWpw NqXn tk*n]m\v Ak³ f¨n³ fpNant`¡p Smfhw fmän]-Sv.
sSm«]Âb¡s¯Ãmw fn¡ dm¯v _qfpNapw bp_¯v shbt_äv sN«n]p*m¡n]SmWv. Aksâ fp_n]psX sI_n] KW`n`qsX tWm¡n]m A¸p_s¯ `o`m½]psX koXnsâ dm¯pw Nm\mw. ASnsâ tZm_nWpw HmXnWpw CX]n FNtUlw H^Xn Pymbv D*v.Aksâ ^qfn Wn¶v tWm¡n]m AknsX Npan¡p¶k^psX A^ ks^ Nm\mw. `o`m½ Npan¡p¶Sp Nm\pN]m\v Ct¸mÄ Aksâ {bVmW b^nbm-Xn.
`o`m½ Aksâ A½s]¡mÄ {bm]fpÅSm\v. Wà k`n] fp`NÄ. B fp`Nan tWm¡n km\fXn H^p lo`fm]n^n¡p¶p. Np® ASymklyw F®s]ms¡ C«pbnXn¡p¶Sp Nm^\w Cs¸msj 5 C©n NqXpS D*mNpw.H^p Unkhw,A¨³ k¶ Vnk-hw.
tPmb³ hmVm^\ ^mSn Wà D_¡w B\v. 10 f\n¡p NnX¶m ^mkns`t] D\^m_pÅq. CX¡p fq{Ssfmjn¡ms_m¶p fnÃ. bs£ A¶k³ ^m{Sn 1 f\n]m]t¸mÄ sMsª«n]p\À¶p. sskNn«p skÅw NqXpS NpXn¨SnWm`mN\w. S¸n¯Xªv tNm\n]n_§n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *