തനിയാവര്‍ത്തനം 1 [താപസന്‍]

Posted by

തനിയാവര്‍ത്തനം 1

Thaniyaavarthanam Part 1 Author : Thapasan

 

 

Cu NT WX¡p¶Sv, Asæn Cu hwekw WX¡p¶Sv kas^ AXp¯ Nm`¯m\v. ASpsNm*p Ss¶ CSns` In` hmiI^y§Ä Wn§Ä FknsXs]¦n`pw km]n¨tSm Asæn AWpekn¨n«pÅtSm Bs\¦n ASn Mm³ sSäpNm^³ AÃ. CSnsW H^p Np¼hm^fm]n N*m fSn.
KoknSw H^n¡`pw D¯^w Nn«m¯ H^p {btianN]m\v. Asæn Fsâ KoknSw C§sW fm_nf_]pw F¶v Mm³ H^n¡`pw knIm^n¨SÃ. Mm³ Kt`gv, A’Wpw A½]pw AWn]¯n KoW]pfm]pÅ H^p sI_n] NpXpwdw, ASm\v Fsâ t`mNw. sI_p¸w sSmt« A’Wpw A½]pw Updm]n B]n^p¶SpsNm*v MmWpw KoW]pw fp¯Èn]psX NqsX B]n^p¶p Smfhkpw knUymeymhkpw.
knUymeymhw Njnªv dmw¥q^n F¯n]Sp fpS`m\v Fsâ KoknSw fm_n f_ªSv. CknsX Nn«n] Nq«pNm^mt\m ASnWp Nm^\w F¶v tImUn¨m FWn¡_n]nÃ, AtSm CknsX `en¨n^p¶ sNm¨pbphvSN§Ä Bt\m F¶pw FWn¡_n]nÃ. FWn¡nt¸m {bm]w 42, Fsâ KoknS¯n WX¶ H^p hwekw B\v Mm³ CknsX b_]p¶Sv.
knUymeymh hf]¯v ASymklyw Wà Ipän¡anNÄ Hs¡ D*m]n^p¶p, dmw¥q^n Wn¶ hf]w sNm*v b` S^¯n`pÅ, b` tUl¡m^m] sb®p§sa AWpekn¡m³ FWn¡v Njnªn«p*v. ASn Bl]m]n^p¶p Fs¶ fWÊpsNm*pw l^o^w sNm*p Nojvs¸Xp¯n]kÄ. Bls]bän b_]m³ Bs\§n Nps_]VnNw D*v b_]m³. bs£ ASÃtÃm CknXs¯ kng]w. FÃm^oSn]n`pw dmw¥p^ns` KoknSw BhzUn¡p¶ Nm`w, As¶m^p dpVWmjvI]m]n^p¶p, SnN¨pw A{bSo£nSfm]n A’tâ]pw A½]ptX]pw tcm¬ k¶Sv. AkÀ dmw¥q^nt`¡v k^p¶p. KoWs] Fsâ NqsX Wn_p¯m³ B\v Ak^psX b^nbmXn. Cu kmÀ¯ FWn¡v A{S ht´mgw WÂNp¶Sm]n^p¶nÃ, Nm^\w Fsâ KoknSSnWv AsSm^p kn`§pSssX]mNpw Fs¶Wn¡v WÃtbms` A_n]mfm]n^p¶p. bt£ FSnÀ¯v b_]m³ bänÃmt`m, koXv km§n S¶n^n¡p¶Sv S´¸Xn]m\tÃm As¸m bns¶ kj§ns¡mXp¡pNSs¶. A§nsW AkhmWw Fsâ FSnÀ¸v b^nP\n¡msS KoW Fsâ hm{fmKy¯n Smkhfm]n. AkapsX AZvfng³ tKymSo Wnkmhv tNmtaKn`m\v Nn«n]Sv. FÃmUnkh§an`pw AkÄ timhvä`n Wn¡pN]pw km^m´y¯n AkÄ ko«n k¶p Wn¡pN]pw sI¿pw ASm]n^p¶p M§apsX CX]n`p*m]n^p¶ DX¼Xn.
A§nsW Fsâ dmw¥qÀ KoknSw AVnNw BtQmg§Ä H¶pw CÃsS Ss¶ NX¶ptbm]n, FRnsW 4þ5 fmh§Ä¡vtlgfpÅ H^p km^´y¯n KoW]psX NqsX k¶ Bsa N*v Mm³ sM«n¯^n¨ptbm]n. Mm³ KoknSw BhzUn¨ Asæn Fs¶ KoknSw BhzUn¡mWpÅSm\v F¶v b^nI]s¸Xp¯n] Fsâ Bl. KoW]pw Bl]pw timhvä`n Ht^ fp_n]n`m\v Smfhn¡p¶Sv F¶_nª Mm³ sM«n¯^n¨ptbm]n. F´p b_ªm`pw Fsâ sb§asÃ, N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *