തനിയാവര്‍ത്തനം 1 [താപസന്‍]

തനിയാവര്‍ത്തനം 1 Thaniyaavarthanam Part 1 Author : Thapasan     Cu NT WX¡p¶Sv, Asæn Cu hwekw WX¡p¶Sv kas^ AXp¯ Nm`¯m\v. ASpsNm*p Ss¶ CSns` In` hmiI^y§Ä Wn§Ä FknsXs]¦n`pw km]n¨tSm Asæn AWpekn¨n«pÅtSm Bs\¦n ASn Mm³ sSäpNm^³ AÃ. CSnsW H^p Np¼hm^fm]n N*m fSn. KoknSw H^n¡`pw D¯^w Nn«m¯ H^p {btianN]m\v. Asæn Fsâ KoknSw C§sW fm_nf_]pw F¶v Mm³ H^n¡`pw knIm^n¨SÃ. […]

Continue reading