വാസുകി 4 [ശ്യാം ഗോപാൽ]

Posted by

വാസുകി 4

Vasuki Part 4 bY Shyam Gopal | www.kambimaman.net

PREVIOUS PARTS

Np_¨p sskNn F¶p A_n]mw .. fm¸p tImUn¡p¶p …

lymw tPmbmÂ

hmkn{Sn Np«n¡v AIypSsW Wt¶ tdmVn¨n^p¶p , Wà D_¨ l^o^fm\v fm{Sfà B N®pNans` Sna¡w ASp fWhn Wn¶pw fm]p¶nà ..hkn{SnNp«n Ssâ _qfn k¶p N«n`nt`¡v Nfnjv¶p NnX¶p , C{S Wmapw tSm¶m¯ Ft´m H¶v SWn¡p Ct¸mÄ hwekn¨n^n¡p¶p , AIypSsâ N«n fol]pw Npän SmXn]pw D_¨ l^o^¯n gÀ«nsâ knXkn`qsX Nm\mfm]n^p¶ sW©s¯ N_p¯ t^mf§apw Akan knNm^w hrãn¨n^p¶p …AIypSsW Np_n¨p Bt`mIn¨t¸mÄ Ss¶ Ssâ SpX]nXp¡n WWkv bX^p¶Sv AkÄ A_nªp … C{S]pw WmÄ NmSn^p¶ntà CWn]pw AVnNw WmÄ tk*tÃm tkan¡m]n .. Sm³ H^p bp^pg hpOw A_n]mWm]n … Ssâ FÃmw At±i¯nWm]n hfÀ¸n¡\w tlgw At±i¯nsâ sb®m]n At±i¯nsâ AXnf]m]n Kokn¡\w …

F¶m CsSÃmw fsäm^mÄ NqXn Nm\p¶p*m]n^p¶p , Ssâ fp³bn DÅ b© t`mi WnÀfnSfm] sNm¨p D^pan]n hmkn{Sn]psX FÃm I`W§apw ko£n¨p sNm*n^p¶ sse^k³ ..

SWn¡p {bSnNm^w sI¿m³ bän] Akh^w B\v , Aksa H¶p tfmin¨SnWp Sm³ AWpekn¨Sv fpjpk³ Ak^pw AWpekn¡\w ..

tW^w C^p«n SpX§n hÔy Wmfw Njnªp hmkn{Sn fpäs¯¡n_§n fq¶p k«w Wo«n knan¨p A¯mj bgv\n¡m^pt*m A¯mj bgv\n¡m^pt*m A¯mj bgv\n¡m_pt*m .. f_pbXn H¶pw `en¡msS k¶t¸mÄ bXn¸p^ AX¨p AkÄ ANt¯¡v fX§n .. CÃw £]n¨p SpX§n F¦n`pw b^¼^Nam]n SpXÀ¶v k^p¶ lo`w B\v ..AÑWv A¯mjw sNmXp¯n«v Ssâ fp_n]nt`¡v tbm] hmkn{Sn Ssâ _qfnsâ kmSn AX¨p Ipän]n^p¶ tfÂfp*v Ajn¨p fmän N®mXn]nt`¡p tWm¡n , hz´w l^o^w N*p AkÄ¡p AenfmWw tSm¶n Ssâ {bm]¯n DÅkÀ Ss¶ Ahq]t]mXv tWm¡n]n^p¶p Ssâ Cu fm_nsâ k`p¸w N*n«p ASp tbms` Ss¶ WnSwdkpw N*n«p .. CWn CSnsâ FÃmw AkNmln Fsâ AIyptS«³ fm{Sw B\v .. AkÄ A_n]msS Ss¶ AkapsX ssNNÄ SpX]nXp¡nt`¡v Wo§n ..
Ssâ SpX]nXp¡n WWkv bX^p¶Sv AkÄ A_nªp AkapsX ssNNÄ B SpX]nXp¡nt`¡p làn]n AfÀ¶p ..A_n]msS Ss¶ ftä ssN AkapsX fp`Nan AfÀ¶p ..Ip*pNÄ NXn¨p bnXn¨p sNm*v AkÄ fp`NÄ Nl¡n F_nªp .. At±iw CknsX D*m]n^ps¶¦n Ssâ Nfmhàn At±iw H¶p A_nªn^ps¶¦n ..
sbs«¶v KW bmanNÄ Sp_¡p¶ lÐw tN«p sM«t`msX hmkn{Sn Ø` Nm` tdmVw kos*Xp¯p .. b_n¨p Naª tf hm^n F§sWt]m tkPw km^n Ipän KW`nWXpt¯¡p tbm]n … KW`^nNn N* ^qbw Akan N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *