ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ [മാഡി]

Posted by

ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ

Oru Chempaneer Poovinte Oramayil Author Madi

{bn]t^….
BUyfm]m\v C¯^¯ns`m^p hmih¯nWp fpSn^p¶Sv, fim^T·mÀ A^§p kmjp¶ Cu Na^n]n H^p SpX¡¡m^sâ N¶n hw^wew fm{Sfm\nSv, sshäntWmXv WoSn bp`À¯ms¯m^p tÉm fqZv b^o£\w
B]SnWm FâÀssX³sfâv fm{Sw {bSo£n¡p¶kÀ U]kp sI]vSp hf]w Wãs¸Xp¯mSn^n¡q…….
km]n¨ bphvSN§apsX]pw N* hnWnfNapsX]pw BVnNyw fWxbqÀkw NX¶p k¶n«p*v £fn¡pN..
hfÀ¸\w :
H^p NTs]jpSn tWm¡q F¶v BUyfm]n hvtWit¯msX DbtUln¨p , km¡pNan`qsX Btklkpw DuÀÖkpw bNÀ¶p Cus]m^p hmih¯nWp tiSpkm], CknsX MmtWs_ dipfmWn¡p¶, Fs¶ GäkpfVnNw hzmVoWn¨ hz´w tI¨n¡v…
]p F C ]psX S`ØmWw ,h¼¶S]psX b_p²oh F¶_n]s¸Xp¶ AdpUmdn WP^¯ns` Wkwd_ns` H^p hm]mÓw..
H^mjv¨]m]n Im_n, Im_n sb]vSn^p¶ fj C¶v D¨ fpS Wà ^oSn]n Ss¶ sb¿p¶p..
hnän shâÀ fmanWv bp_s¯ {Pu*v bmÀ¡n§n Aksa]pw Nm¯p NnX¡pkm\v MmWpw Fsâ sskäv NaÀ tXmt]m«]pw..
hf]w 6.30, Gjp f\n]m\v hf]w b_ªSv Ft´m kÃm¯ sk{bmaw ASnWm`mkmw Np_¨p tW^s¯ F¯nt¸m]n fmanWNt¯¡p tN_n]mt`m Mm³ kn³tZm ¥mhv H¶v Smjv¯n tWm¡n, fj bSns] làn {bmbn¡p¶p.. bmÀ¡ns§Ãmw cpÅm\v Wà Sn^¡ms\¶p tSm¶p¶p, hmäÀtZ]pw tbm^m¯SnWv f´v F³Zv, hm`_n tZäpw B]SnWm`mkpw fjs]m¶pw BÄ¡ms^ dmVn¡p¶ntÃ]nà AtÃ`pw {bkmhnNÄ¡v fj]pw Hm\w tbm`tÃ,
Awd^ IpwdnNam] sN«nX§Ä¡nX]n`qsX SjpNns]¯n] fµ fm^pSsâ H^p Wnfngs¯ NphrSn]m Mm³ tkPw Ss¶ fpOsfm¶p sk«n¨p kn³tZm ¥mÊv fpNant`¡p]À¯n ..
Mm³ bSns] hoänt`¡v S` Im]v¨p.
^mkn`s¯ HmÀ½NÄ fWÊnt`t¡mXns]¯n……

Cu H\¡ kX]pw Nm`n Im]]pw ? Wnsâ B D\¡ tNm`nWp sNm*v sNmXps¡Xm, A¨m]³ ^mkns` Ss¶ Wà N`n¸n`m\v tU Cus¿m^p Nm^y¯n Wnsâ B sSm«n hzemkw Nm\n¡m³ Wn¡tà Aan]m, FWn¡v {Xoäv Nn«nt] So^q Asæn Wo H¶v knk^ns¨¦n`pw SmtXm, {Pu*v cvt`mÀ sSm«v W½psX Hmcohv 4’Sv cvt`mÀ, Rvim 4’Svcvt`mÀ ks^]m Wo]m kn^nkpw B«kpw N*Sv.. tim GSv NãNm`w bnXn¨ tW^¯m\mtkm C¶v Np_¨p tW^s¯ C_§m³ tSm¶oSv.. sJ fnÊv B]n tbm]tÃm Fsâ NÀ¯mtk… AdpUmdn WP^¯ns` {blhvSfm] H^p sF Xn N¼Wn]psX Xo _qfn C^p¶p Im]]pw Djp¶pkX]pw BhzUn¨p Njn¨p sNm*n^p¶ Fs¶ tWm¡n Fsâ Dä hpir¯pw, hi{bkÀ¯NWpw, Kmk]n ZnsshW_pfm] tdmdn³ tSmfhv F¶ tNm«]w A¨m]³ F®n b_¡n sNm*n^p¶p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *