ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 1 [സാക്ഷി ആനന്ദ്]

Posted by

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ

Erattakkuttikalude Makkal Part 1 Author : സാക്ഷി ആനന്ദ്

ko*pw k^nN]m\v ….H^p sNm¨p tWmk`pfm]n . BUy emP¯n “”N¼n “”Np_¨p Np_km]n^n¡pw !.AXp¯ emP¯n SoÀ¨]m]pw B Np_kv WnN¯pw F¶v D_¸p b_]p¶p A£^sSäpNÄ sbm_p¯p AWp{Pin¡pN .CãvXfms]¦n Aen{bm]§Ä Sp_¶v A_n]n¡pN .k^pw emP¯p B Np_kv WnN¯mftÃm ?….

N^p\³ f¡ans` BsNs]m^p B¬S^n .Ca]Sv H¶pw , fq¯Sv ^*pfm]n sfm¯w fq¶v htimU^§Ä !. ASn Gäkpw fq¯kapsX knkmiw GSm*v D_¸n¨p k¨n^n¡pN]m\v ….tb^v WµnS.^*mf¯kÄ Ct¸mjpw bYn¨psNm*n^n¡p¶ WnOnS . Gäkpw Ca]kÄ WfnS , Akapw bYn¡pN]m\v , N^p\³s_ ‘A½ NWni]pw Ca]½ F¶v knan¡p¶ NknS]pw C^« htimU^nfm^m\v. C^pk^psX]pw f¡Ä A½]psX NqXpÅksa Ca]½ F¶v hwtdmVW sI¿p¶SvsNm*v ^*v tb^pw fäpÅk^psX f¡Ä¡v– b^hvb^w “” Ca]½ “” fm^m\v . C^«NÄ¡v AkÀ NqXmsS fäp fq¶p htimU^§Ä tks_ …D*v. ^*v htimU^·m^pw Ca] fsäm^p htimU^n]pw tIÀ¯v BsN B NpXpwd¯n sfm¯w A©v f¡Ä B\v D*m]n^p¶Sv . Vm^maw {btSyNSNÄ b_]m³ D*m]n^p¶ B NpXpwd¯ns` Gäkpw k`n] {btSyNS , “”N^p\³ “”Hjn¨v sb¬f¡Ä¡v KWn¨Sv fpjpk³ sb¬bX B]n^p¶p. fq¶p tbÀ¡pw fq¶p koSw sbסÄ. F¶m Ak^psX ^*v htimU^·mÀ¡pw BNs« , D*m]n^p¶Sv fq¶pw BÄ Np«nNÄ fm{Skpw B]n^p¶p. B_p B¬Np«nNÄ¡pw NqXn H³bSp fp_sb®p§Ä !. F¶m bmkw N^p\Wv Bs« FÃmw sb§·mÀ fm{Sfm]n^p¶p, f^p¶nWp tbm`pw H^p fp_s¸®v FXp¡m³ AkWnÃm]n^p¶p ….im Ngv–Xtf !. sb®pw B\pw FÃmw …Wà hpµ^·m^pw hpµ^nf\nNapw …B]n^p¶p .bYn¨psNm*n^n¡p¶k^pw tKm`n¡p tbmNp¶k^pw FÃmw D*m]n^p¶p Nq«¯n .hpµ^^pw , hpµ^nfm^pw B]n^p¶Sv sNm*pSs¶ FÃmk^pw b^hvb^w Wà AXp¸kpw Cgv–Xkpw bp`À¯n]n^p¶p . B AXp¸w Sm´m§Ä¡v Cgv–XfpÅ AWpt]mKyb¦mans] Sn^sªXp¡mWpÅ Akh^kpw WÂNn]n^p¶p . A§sW ASn In`À t{bftKmXnNam]n hz]w D^p¯n^nªp fm_n]t¸mÄ , In`À ASnWm]pÅ {lf§apfm]n SpXÀ¶p . N^p\³s_ fq¶p htimU^nfm^pw A§sW hz]w C\Nsa Sn^sªXp¯t¸mÄ….FÃmw N*pw tN«pw Wn¶ AkWp fm{Sw H¶pfnÃmSm]vf]n WnÊim]Wm] fqNhm£n]m]v fm_n , FÃmw tWm¡n WnÂt¡*nk¶p .

N^p\³s_ fq¯½mk³s_ fq¯ fNWm] fq¯an]³….WnOn B]n^p¶p , t{bfdÔ¯n NpXp¡n WµnSs] N`ym\w Njn¡m³ D_¸n¨p k¨n^p¶Sv . F¶m Ca]kÄ WnOnS Ca] A½mk³s_ fN³ AtKm]pfm]pw WfnS AOn`nâWn]³ WntkUpfm]pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *