അമ്മയുടെ വാണമടി സഹായം [ബോബി]

Posted by

അമ്മയുടെ വാണമടി സഹായം

Ammayude Vanamadi Sahayam Author : ബോബി

CSv SnN¨pw C³shÌv tÌm_n]m\v Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡^pSv.

BjvINam]n _qfns` Cu NnX¸v BsN H^p fXp¸v tSm¶p¶p, Cu AXps¯m¶pw C§sW Fs¶ ko«n Sa¨n«nà ssN Nm`pNÄ l^n]m]n^pt¶Â Fsâ t`mNt¯¡v FWn¡v tbmNmfm]n^p¶p.

CXSv Nm`nsâ Wo^nWv W¶m]n Np_kp*v F´v Wml¯nWm\v A¶v ^m{Sn ssd¡v FXp¯v tbmkm³ tWm¡n]Sv F¶v Mm³ bn_p bn_p¯p.

A¶v ^m{Sn ssd¡v AbNX¯nÂsb«v Nm`nWpw N¿nWpw W¶m]n b\nNn«n k`pSv Nm`nWv b^n¡pw CXSv N¿nsâ fp«nWpw bnt¶ k`pSv N¿nsâ bÅ]ns` (ssN]psX DÄemPw ) tSm`pw tbm]n. Nm`nWpw N¿nWpw ¹mÌÀ C«n«p*v WX¡m³ tbm`pw Njn]m_nÃ.

fUytfm H^p bpNt]m k`n¡m³ Njn]nà ATkm A½ N*pbnXn¨mt`m Ft¸ms]¦n`pw Nq«pNmÀ k^pt¼mÄ bpN Nn«pw.

H^p km\w knXmw F¶v knIm^n¨mt`m k`pSv N¿nsâ DÄemP¯nWv Ss¶ b\n Nn«n.

Mm³ Ft¶ b^nI]s¸Xp¯mw Fsâ tb^v ^mip AÑWnà bns¶]pÅSv A½]pw H^p tI¨n]pfm\v. A½]psX tb^v `S tI¨n]psX tb^v t^gvf. t^gvf H^p ss{bkäv h-vNqan Xo¨_m\v. Mm³ tb^nWv Zn{Pn¡v bYn¡p¶p Ft¸ms]¦n`pw ¢mÊnWptbmkpw. A½ Wm«ns` sI_n] In«n N¼Wn]ns` Ìmcm\v Mm³ BNv–hnZâv B]tSmsX Np_¨p Unkhw `okn`m]n^p¶p Ct¸mÄ tKm`n¡v N]_n tW^s¯ ko«ns`¯pw. tKm`n sI¿p¶Sv kas^ AXp¯v B]SpsNm*v CX¡v CX¡v A½ ko«n k¶v Fsâ Nm^y§Ä {l²n¡pw.

Cu BNv–hnZâv Fsâ KoknSs¯s¶ fmänf_n¨p.

BNv–hnZâv B]n 3 Unkhw NjnªtSmsX tkUW¡v k`n] Np_kv k¶p bnt¶ timhvbnä dnÃv Nqt«*N^pSn Ft¶ ko«nt`¡v fmän. timhvbnä`n Fsâ Nq«pNmÀ FWn¡v H^p Np_kpw k^p¯n]nÃ.

ko«ns`¯n]m tlgw Npan¡m¯Sp sNm*v l^o^¯n sIm_n¨n AWpekn¡m³ SpX§n. ASv {l²]nÂsb«v BUy H^mjvI H^p Sp\n]n skÅfm¡n Ft¶ SpX]v¡pw ASm]n^p¶p Fsâ Npan. fq{Ssfmjn¡m³ tbmk\sf¦n A½]ptXt]m tI¨ns]Xpt]m him]w tk\w. BUyw A½]v¡v Wà I½`m]n^p¶p A½]psX tSman N¿n«v ImXn ImXn dmSv–_qfn F¯n¡jnªm Sp\n Ajn¨p gZn¡pÅns` Fsâ Np«sW bp_¯Xn¡m³ FWn¡v Njn]m_nà BUysfms¡ FWn¡v Wà fXn B]n^p¶p. bns¶ A½ Np«sW bp_¯nXp¯v Nm^yw hmVn¸n¡pw.

BsN]pÅ hf]sNmÃn D_¡w bns¶ sfmssd`n Np¯nNan¡pN tks_ H^p b\n]pw FWn¡nà bns¶]pÅSv Nps_ Bt`mIWNÄ. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *