ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ രാജി [ sanju ]

Posted by

ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ രാജി

CHETTANTE BHARYA RAJI BY SANJU

Fsâ tb^v hMvKp Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv H^p WX¶ hwekfm\v MmWpw Fsâ tI«sâ em^y ^mKn]pw B]n WX¶ hwekw. Mm³ tI«³ A½ tI«sâ em^y C{S]pfm\v M§Ä AX§p¶ NpXpwdw FWn¡nt¸mÄ 25k]hv tI«³ tI«³ ^*p kÀgw fp³bv N`ym\w Njnªp A¶v sb®pNm\m³ tbm]t¸m Aksa N* Wnfngw FWn¡v hSy¯n N¼n B]n A{S I^¡p hm^o B]n^p¶p A¶v tkgw H^p »q hm^o sshZn`qsX B fp`NÄ N*p tI«sâ em^y]mNm³ tbmNp¶Sm\v F¶v fWhnsW b_ªp bXp¸n¨p In§¯n N`ym\w WX¶p AkÄ Ft¶mXpw Wà {c*v–`n B]n^p¶p A§sW fmh§Ä NX¶ptbm]n tI«Wpw MmWpw Wà N¼Wn B\v FÃmw b_]pw AkÀ 3kÀgt¯¡v Np«nNÄ tk*m¶v k¨p Fs¶ms¡. ko«n AkÄ SqNpt¼ms]ms¡ Mm³ AkapsX fp`Nsa tWm¡m_p*v fmN-vhn]psX CX]n`qsX skap¯p SpXp¯ B fp`NÄ fn¡t¸mjpw Mm³ B^pw Nm\msS tWm¡m_p*v H^pUnkhw AkÄ H^p fmN-vhn C«p Wn¶p A¶v AkapsX sfm¯w tg¸v Nm\n¡p¶ tbm`s¯ B]n^p¶p Xokn N*n^p¶t¸mÄ ssN fpNant`¡p B¡n Sm`nsN«n A¶v B skap¯ fpXnNÄ CÃm¯ B N£w Mm³ N*p N£w Fsâ H^p koNvsWhv B]n^p¶p bntäWv Mm³ `okv B]n^p¶p A½]pw Akapw I´]n tbm]n Mm³ Ak^psX fp_n]n N]_n AkÄ fm_n]n« B fmN-vhn AknXp*v ASn AkapsX N£w k^p¶ Ø`¯p Mm³ f\¯p Fs´m^p f\w FWn¡v N¼n]m]n Mm³ tbm]n kmSn`X¨p fmN-vhn FXp¯p Fsâ fp_n]n k¶p ASv f\¯psNm*p Mm³ km\fXn¨p bns¶ S¡w Nn«pt¼mÄ CSm]n^p¶p bSnkv A§Wn^ns¡ Fsâ H^p {c*nsâ ko«n tbm]n AknsX Mm³ H^p hvssb Nymf_ Aksâ ssN]n N*p Mm³ ASv H^p Bklyw b_ªp km§n ASn H^p sf½_n C«p sI¡v sI]vSp b¡m kÀ¡v–. AkÄ F¶pw H^p 5f\n¡v Npan¡m³ N]_pw bp_s¯ dmSv_qfn`m\v Npan Mm³ bntäWv H^p 4.30B]t¸mÄ dmSv–_qfn N]_n Nymf_ Nm\m¯ ^oSn]n shäv sI]vSp C_§n knIm^n¨tbms` AkÄ Npan¡m³ N]_n Mm³ AsSXp¡m³ DÅ Vn_pSn]n B]n^p¶p tI«sW Mm³ f_¶p AkÄ Npan¨p C_§n]Spw Mm³ ASv FXp¯p Fsâ `m¸n N\Îv sI]vSp Culz^ FÃmw s_t¡mÀZv B]n AkÄ N]_n k¶p {ZÊv– Sq¡n bns¶ fmN-vhn {dm sK«n FÃmw Du^n sb«¶v H^p hwekw AkÄ AknXn^p¶p gmwbq tdm«n FXp¯p ASn sfm¯w gmwbq tS¨p Nm Nk¨p k¨p ASv AkapsX bq_n N]än CaNp¶p bns¶ AkÄ Ss¶ AkapsX fp`Nsa bnXn¨p DX¨p ^hn¡p¶p ssUksf CkÄ¡v C{S N]t¸m Ak³ Cksa H¶pw sI¿m_nÃ. CSpNqXn N*t¸mÄ FWn¡ksa F§tW]pwk`]v¡\w F¶ In´ k¶p A§sW Mm³ fn¡ Unkhkpw tW^s¯ Mm³ ko«n N]_pw AkÄ At§m«pw Ct§m«pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *