അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി 7 [Manu ]

Posted by

അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി 7

Ayalkkari Jisha Chechi Part 7 bY Manu | PREVIOUS

FWn¡v AVnNw tW^w bnXn¨p WnÀ¯m³ NjnªnÃ. tI¨n Np® ssNs¡m*v sM^p¡n sNmt*]n^p¶p.Fsâ tWm«w WWªp SpXn¡p¶ tI¨n]psX Ip*nt`¡m]n^p¶p.tI¨n]psX fp¶n CWn AenW]n¨p Wn¡m³ bänà F¶p tSm¶n]tSmsX Mm³ tI¨n]psX fp`¡v bnXn¨p. tI¨n Fsâ bmân Wn¶pw ssN bp_s¯Xp¯v Fs¶ sN«n bnXn¨p Fsâ fpO¯v Wn_s] D½ k¨p.Fsâ Ip*v tI¨n Cu¼n k`n¨p. sbs«¶v tI¨n Fs¶ SÅn fmän.
tI¨n: F´mXm C¸w fqtZms¡ kt¶m.
Mm³: ASp bns¶ Mm³ tI¨ns] Ip½m bän¨StÃ.
tI¨n: ASp FWn¡v W¶m]n A_n]mw. F´m]n^p¶p Wnsâ AenW]w. M§sam¶p Sp\n A`vbw sbm¡pNt]m H¶p NpWn]pNt]m sI]vSm fm{Sw fSn Wnsâs]ms¡ hmVW¯nWp Ca¡w S«m³.
Mm³: Asæn`pw tI¨ns] tbms` H^p AXnsbman I^¡nsW Nn«n]m Bs^¦n`pw sks*¶p sk¡ptfm.
tI¨n: I^t¡m. I^¡v Wnsâ A½ god.
Mm³: At¿m CWn ASn bnXn¨p N]_*m.
Mm³ ASpw b_ªv Fsâ XogÀ«v Du^n. tI¨n Fs¶ tWm¡n In^n¡p¶p*m]n^p¶p. Mm³ AXpt¯¡v sI¶p tI¨n]psX Nknan`pw Njp¯n`pw fm_n fm_n D½ k¨p. tI¨n]psX Ip*pNÄ Fsâ km]n`m¡n WpNÀ¶p. tI¨n Fsâ Ip*pw Mm³ tI¨n]psX Ip*p Cu¼n k`n¨p. Ip*p WpN^p¶SnWnsX Mm³ tI¨nsX I´n¡v bnXn¨v sM¡n sNmt*]n^p¶p. Mm³ tI¨nsX Ip*p knXm³ {lfns¨¦n`pw tI¨n bnXn kn«nÃ. tI¨n ko*pw ko*pw Fsâ Ip*p I¸n k`n¨p. tI¨n Ip*v Cu¼n fSn]m]tSmsX Fs¶ SÅn Wo¡n NnX¡]n`n«p. Fsâ bmâv k`n¨v Du^n Wn`¯n«p. bmâv Du^n]Sv Fsâ Np®¡v Blzmhfm]n. N¼n]m] Fsâ Np® t_m¡äv tbms` Np¯sW Wn¶p. tI¨n sI^p¸v Ajn¨v NnX¡]n N]_n Fsâ Np®¡v bnXn¨p. H¶p ^*p Sk\ Fsâ Np® Np`p¡n]SnWp tlgw tI¨n km]n`n«p.
Mm³: B..
Mm³ WnÀdÔn¨m fm{Sw km]n`nXp¶ tI¨n CãvXt¯msX sI]vSSv Fs¶ kÃmsS fqZm¡n. tI¨n Wà Btklt¯msX Np® Cu¼nsNm*n^p¶p.
Mm³: tI¨n fSn WnÀ¯v. CWn B¡n]m skÅw k^pw.
tI¨n Cu¼p¶Sv WnÀ¯n.
tI¨n: F´mXm WnW¡v Gäkpw CãfpÅStà CSv. C¸w fSn]mt]m.
Mm³: ASp sNm*à tI¨n.AVnNw Cu¼n]m bns¶ tI¨nsX bq_n`n«v hpOn¡m³ ASnWp bäo¶p k^nÃ.
tI¨n: sbs«¶v skÅw k¶m Wns¶ Mm³ sNmÃpw.
Mm³: tI¨n tbXn¡*. A§sWs]m¶pw MmWSp k^p¯nÃ. tI¨nsW NjnªSntW¡mapw Mm³ W¶m]n hpOn¸n¡pw.
Mm³ NnX¡]n Wn¶p Fjpt¶äv bm³_v FXp¯n«p. tI¨n NnX¡]n NnX¶v l^o^w sNm*v Fs¶ kloN^nN^n¡pN]m]n^p¶p.
tI¨n: N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *