ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥ [Asuran]

Posted by

ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥ (കമ്പിയില്ലാകഥ)

Oru Prathikaarathinte Kadha bY Asuran

 

Cu NT]n N¼n CÃ. Sm`vb^yw CÃm¯kÀ km]n¡^pSv. F³s_ A{StfÂ
hvtWin¡]m F¶ NT]n tKmÀUm³ t{dm S¶ Nfân Wn¶m\v Cu
NT¡pÅ Sow fWÊn k^p¶Sv. Mm³ Fsâ ]TmÀ° AkSm^¯nÂ
fpObphvSN Ipf^n {bhn²oN^n¡\w F¶v knIm^n¨ NT]m\v, bs£
F¶ns` Fjp¯pNm^Wv F¶pw t{bmÕmiWw S¶ N¼nNp«³ sshän Ss¶
{bhn²oN^n¡mw F¶v knIm^n¨p. FjpS\tfm tk*t]m F¶ hwl]¯nÂ
Wn¶t¸mÄ FjpSm³ DÅ ssV^yw S¶ fmwtPm¡pw hntfm\¡pw AWp BWµnWpw
DÅ Wµn A_n]n¡p¶p. Egn t{dm, Sm¦Ä FWn¡v FjpSm³ DÅ ssV^yw
Ss¶¦n`pw Sm¦sa Wn^mlsbXpt¯*n k¶Sn h¦Xfp*v.
Wn§apsX Aen{bm]kpw WnÀt±lkpw {bSo£n¨p sNm*v {b\]¯nsâ
ISn]n tSmä FÃmkÀ¡pw hfÀ¸n¡p¶p.
Ahp^³
===============================================================
bp^pgWn D]^p¶ H^p t^mgfp*v, Ak³ knlzhn¡p¶k^mÂ
ISn¡sbXpt¼mÄ. ASntWmXv Sm^Sfyw sI]pkm³ bäp¶ fsäm^p
tUgykpfnÃ. – HmÀh¬ hvtNm«v NmÀZv (tUÀ Chv F thmÀ«v Hmcv
t_Kv F fm³ co`vhv sk³ io Chv do³ ZnhokvZv tkÀ in tfmÌv–
{XÌZv. Cäv– NwbmÀhv Xp tWm ASÀ B³PÀ þþ HmÀh¬ hvtNm«v
NmÀZv)
fp¶n HmXn WX¶n^p¶ bm]hw kna¼p¶ Bsa knan¨p WnÀ¯n
fq¶mfs¯ N¸v bm]hkpw km§n NpXn¨p sNm*n^n¡pt¼mÄ B\v
At§m«v WX¶p k¶ WkkVpknsâ Wn_fnjnNapfm]n Fsâ fnjnNÄ
tNmÀ¯Sv. B N®pNan Wn_ªp Wn¶n^p¶ WoÀN\§Ä F´nsW]m\v
hqIn¸n¡p¶Sv. ASv bÝm¯b¯nsâ]mkm³ kjn]nÃ. H^pbt£
Aksam^p¡n] k©W]psX Nq«n Wn¶pw Mm³ b_¶p tbm]Snsâ Wn^ml]mNmw.
Mm³ Njn¨p Njnªp WkU¼SnNÄ¡v BlwhNÄ AÀ¸n¡pt¼mÄ AkÄ Fsâ
fpOt¯¡v tWm¡pkm³ {b]mhs¸XpN]m]n^p¶p. WkU¼SnNÄ¡pÅ
BlwhNÄ AÀ¸n¨SnWv tlgw B b´`n Wn¶pw bp_¯n_§pt¼mÄ AknsX
N* fp_p¡m³ NX]n Wn¶pw ^*v knÂhpw Sos¸«n]pw km§n Mm³
WX¶p. FWn¡v A§sW Øn^w bpNk`n H¶pw CÃ. bt£ {b\]¯nsâ
tb^n Fs¶ ISn¨kt^mXpÅ {bSnNm^w ASnsâ NrSyS]n WX¸m¡m³
bän] Btklw AX§m³ Fsâ DÅnt`¡v FWn¡v ^*v bpN
Bkmint¡*n]n^n¡p¶p. Mm³ hnP^äpfm]n A¼`Npa¯nsâ N^]nÂ
k¶n^p¶p. W«p¨ tW^fm]Sv sNm*v Npa¯nsâ AknXw
lqWyfm]n^p¶p. Npa¯nsâ N^]n BÂf^S\`n C^p¶p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *