ചേച്ചിമാർ ഫ്രം അബ്രോഡ് 1 [കുഞ്ഞൻ]

Posted by

ചേച്ചിമാർ ഫ്രം അബ്രോഡ് 1

Chechimaar From Abroad By കുഞ്ഞൻ

 

hpir¯p¡sa BUyfm]n Mm³ Wngn²hwPfw NmäP_n]n H^p NT FjpSpN]m\v… sSäpNapw Npä§apw FÃmk^pw £fn¡\w… FÃmk^psX]pw t{bmÕmiWw `en¡pw F¶ In´]n Mm³ B^wen¡s«…

bm`¡mXv… {bNrSn]psX klyS DÄs¡m*n«pÅ Ø`§an H¶v . bm`¡mXnsâ In`emP§an b_¼ntWmXv tIÀ¶v Ss¶ Npakpw Np¯p¶ GÀ¸mXv D*m]n^p¶p… bm`¡mXv F¶Ã tN^a¯nsâ f²y¯n`pÅ b` KnÃNan`pw D*v… sNm¡À\n tbm`pÅ Npa§apw D*m]n^p¶p… Vm^maw b_¼pNÄ DÅ BapNÄ b_¼n ko«pNmÀ¡v Npan¨p ^hn¡m³ Npa§Ä Np¯p¶Sv bSnkm\v…
{bNrSn]psX Vm^man¯w sNm*v knbp`fm]n A`¦^n¨ H^p Wm«n³bp_w… F¶m Kokn¡p¶Sv Wà bYn¸pw knk^kpw Hs¡ DÅ BapNÄ Ss¶… B Wm«ns` H^p {bfpO NpXpwdw… ssNSka¸nÂ… tb^v k^m³ Ss¶ Nm^\w… B b_¼nsâ fq¶v ASn^pNan`pw ssNS¨¡]psX sIXn D*m]n^p¶p… fm{Sfà knlm`fm] Ns®¯m¯ B b_¼nsâ GNtUlw WmXpkn`m]n«p H^p k`n] Npaw… ASntWmXv tIÀ¶v HmXptfª H^p sI_n] khv{Sw fm_p¶ fp_nt]mXv NqXn] Npan¸p^…
ssNSka¸ns` {bemN^ tftWmWpw em^y hpVtUkn¡pw fq¶v f¡Ä… ^*p sb®pw H^m\pw…
fq¯Sv sb®v… ^SotUkn… tb^v tbms` Ss¶ I^¡v… Wm«ns` F¶Ã ^Sn FknsXs]ms¡ tbm]n«pt*m AknsXs]ms¡ B\p§Ä bn¶ms` NqXpw… eÀ¯mkv hitUk³… Upssd]n dnhnWhv.. N`ym\w Njntª¸ns¶ ^SntUkn]m\v dnhnWhv Hs¡ tWm¡n WX¯p¶Sv… sI_n] ^oSn]n D*m]n^p¶ tNm¬{XmÎnRv N¼Wn… Ct¸mÄ k`y Wn`]n`m\s{S… eÀ¯mkv H^p sb®p®n B]SpNm^\w ^SotUkn F´v b_]pt¶m ASm\v tkUkmNyw… H^p Npªv 4 k]Êv… Cs¸m fq¯tfmÄsX Nm^yw fWhn`m]tÃm…
^*mfSv… hSntUkn… CwPva*n`m\v… eÀ¯mkv {b\kv… H^p thmcväv–sk]À F©nWo]À.. dp²nKokn… N*m H^p Afp tddn F¶v b_]p¶ tbms`… ¢o³ tgkv Hs¡ AXn¨v… Np«nNÄ B]n«nÃ… cmfn`n ¹mWnRv… ASmt\m… Np® sbm´m¯Smt\m F¶_n]nÃ… F´m]m`pw Np«n B]n«nÃ… Cw¥*n GtSm H^p N¼Wn]n GtSm H^p hm]n¸nsâ shs{N«_n B\v… CknXp¶p tbmNpt¼m… dn B]n^p¶p fp`]psX sshhv… ASv Cs¸m Zn tk\w F¶m b_]p¶Sv… H^p I^¡v Ss¶… tI¨n]pfm]n H^p fÕ^w Ss¶ D*v… BÀ¡m\v FÃmw NqXpS F¶v… FÃmw F¶v k¨m FÃmw… B ASpSs¶… CSm\v ^*mfs¯ sb¬tNh^n]psX GNtUl^qbw..
fq¶mfs¯ fpS`m\v sfmS`v…
EgntUkv… FÃm^pw Egn F¶v knan¡pw… W½psX Egn AÃm«m… ASv tk… CSv t_… N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *