എന്‍െറ അരങ്ങേറ്റം 3 [കാമദേവന്‍]

Posted by

എന്‍െറ അരങ്ങേറ്റം 3

Ente Arangettam 3 bY കാമദേവന്‍ | Previous Parts

12.30 B]t¸mÄ Mm³ D\¶p tWm¡pt¼mÄ Npªptfm³ Xnkn N*n^n¡pN]m\v b«mentgNw bXw tfminWn]psX fp` N*p hmVWw H¶v sM¡n kn«p Mm³ H¶pw V^n¡msS B\v NnX¶n^p¶Sv hmVWw thmc]n D^ªn^n¡pN]m\v thmc]psX bSpbSp¸v FtWhpOw WÂNp¶p*m]n^p¶p Npªptfm³ tbm«³ fmÀ In^n¡p¶tbms` bXw N*v In^n¡pN]m\v tfminWn NpanNjnªv tSm{³¯v Ipän k^p¶ hoWm\v FWn¡v ko*pw fqZn]n Mm³ NpªptfmsW knan¨p AkWv k`n] Znf³_v N\n¨p Ak³ b_ªp hnWnf Njnªv sI]vSp S^mw FWn¡v tUgyw k¶p Mm³ _ntfm«n Xnkn Hmcm¡n Npªptfm³ tUgy¯n Fs¶ tWm¡n Mm³ b_ªp H¶p bnXns¡Xm hmVWw Ak³ H¶pw b_]msS ko«n Wn¶v C_§ntbm]n ssf^v fq©n Mm³ C^p¶p B{Nm´w Nm\n¨Sm bän]Sv Csæn B ssf^³ H¶pNqXn tbm¡nS^pfm]n^p¶p Mm³ bSns] thmc]n C«p hmVWw D^hm³ SpX§n At¸mam\v FWn¡v AXp¯ ko«ns` kWK tI¨n Njnª Unkhw ko«n k¶v Cu thmc]n k¶n^p¶Sv HmÀf k¶Sv AXm_v A½¨n]m\v kWK sW¿v fpän] CWw 57 k]hpNm\pw F¶m`pw AXm_v bohm k]_pw sfm`]pw N«n]m\v hm^n DXp¡pN skap¯ k]_pw B sW¿v I´n]pw Bt`mIn¨t¸mtj Np«³ WWkp bXÀ¯n SpX§nkWK ko«n k^pt¼mÄ Mm³ Ak^p Nms\Ss¶ Ak^psX k]_n tWm¡n]n^n¡pw Mm³ Asæn`pw A§sW B\v Wfp¡v B{Pisfs*¶v sb®p§Ä¡pw fWhn`mkt* F¶m`tà kÃSpw WX¡q F¦n`pw FWn¡Nv hv{So Napfm]n BsN DÅ AWpekw C¶s` Npªptfmss³ koXv_Xn sk¨p WX¶ B Nm^yw fm{S fm Mm³ hmVWw ssN¿n bnXn¡m³ SpX§n bt£ tks_ H^mÄ sI]vSp S^p¶ hpOw Nn«nÃt`m skÅw k^mWm]t¸mÄ Mm³ WnÀ¯n tkÅw tbm]nNjnªm hN` fqZpw tbmNpw bns¶ ko«n C^n¡m³ Bknà Mm³ WPvWWm]n ko«n At§mXpw Ct§m«pw WX¶p kWtK¨osX koXpks^ H¶p tbm]mt`m kà hoWpw bnXn¡mw Mm³ H^p tgmXvhv FXp¯n«p gZn C«nà Fs³_ Np® fpj¨p Wn¡p¶Sv N*v AkÀ b\n]m³ S¶mt`m F¶v N^pSo B\v Mm³ gZn CXmsS Wn¶Sv AknsX tbm]t¸mÄ AknsX Bs^ms¡t]m kn^p¶p k¶n^p¶p fpä¯v H^p Ct¶mk NnX¡p¶p sP]väv ks^ tbm]n Mm³ fX§n CWn ko«n Wn¶v«v Nm^yfnà N`ym\ ko«n tbmNmw I^¡v sb®p§sa Nm\w dÔpNam] Npt_ I^¡v sNm¨½fmÀ Ds*tÃm fqZpw fp`]pw Np`p¡n H¶v b®n¯m F¶ emk¯n WX¡p¶ A½m]n fm^pw Ca]½ fm^pw AVnNkpw Xo¨À fm^m\v Xo¨À fmÀ¡v H^p {btSyNS D*v N^\w AkÀ Sos^ NãvXbmXnÃm¯ tKm`n]m\v sI¿p¶Sv ASpsNm*v Ss¶ Ak^psX l^o^w fmUN¯w Spap¼p¶ sNmjp¯ l^o^w B]n fm_p¶p bns¶ DÅSv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *